Press Releases

Teckningsoptioner av serie TO6 tecknades till cirka 93 procent och Svenska Aerogel Holding AB (publ) tillförs cirka 27 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller “Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO6, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units på Nasdaq First North Growth Market i oktober 2022. Totalt nyttjades 122 790 154 teckningsoptioner av serie TO6, motsvarande cirka 93,1 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO6, för teckning av 122 790 154 aktier till en teckningskurs om 0,22 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO6 tillförs Svenska Aerogel cirka 27 MSEK före emissionskostnader.

Read more

Större aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare avser nyttja sina teckningsoptioner av serie TO6 i Svenska Aerogel

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att större aktieägare i Bolaget och samtliga medlemmar av styrelse och ledning som innehar teckningsoptioner har informerat Bolaget att de avser nyttja samtliga sina teckningsoptioner serie TO6. Detta motsvarar en investering om totalt cirka 6,2 MSEK, vilket motsvarar cirka 21,4 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO6. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO6 pågår fram till och med den 16 maj 2023.

Read more

Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO6 i Svenska Aerogel Holding AB är idag, den 12 maj 2023

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Idag, den 12 maj 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO6 i Svenska Aerogel Holding AB (”Svenska Aerogel” eller “Bolaget”). Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO6 pågår till och med den 16 maj 2023. Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Svenska Aerogel. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO6 är 0,22 SEK per aktie.

Read more

Svenska Aerogels kundprojekt i Storbritannien och Irland accelererar påfallande snabbt

Under de senaste månaderna har flera kundprojekt accelererat påfallande snabbt i samarbetet mellan Svenska Aerogel och Stort Chemicals. Stort, som är en etablerad spelare på ytbehandlingsmarknaden i Storbritannien och Irland, blev Svenska Aerogels distributör under andra halvåret 2022 och är därmed bolagets nyaste distributör. Trots att det gått kort tid sedan distributörsavtalet tecknades, har flera potentiella kunder redan nått produktutvecklingsfas i affärsutvecklingen.

Read more

Kvartalsrapport jan–mars 2023 Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel Holding AB (publ) rapporterar första kvartalet 2023 med den bästa materialförsäljningen någonsin under ett kvartal. Under Q1 2023 ökade bolagets försäljning av Quartzene® med 323 % jämfört med Q1 2022. Svenska Aerogel har goda förhoppningar om att större företag i pilotfasen når ramp up-fas i närtid, och allt fler nya potentiella kunder intresserar sig för värdet av våra produkter.

Read more

Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO6 i Svenska Aerogel Holding AB (publ) har fastställts till 0,22 SEK och nyttjandeperioden inleds den 2 maj 2023

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) slutförde en företrädesemission av units på Nasdaq First North Growth Market i oktober 2022. Varje unit bestod av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO6. Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO6 har fastställts till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden, vilken löpte från och med den 14 april 2023 till och med den 27 april 2023, dock inte högre än 0,22 SEK och lägst kvotvärdet för Bolagets aktier. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,40 SEK och således har teckningskursen fastställts till 0,22 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO6 löper under perioden från och med den 2 maj 2023 till och med den 16 maj 2023.

Read more