Press Releases

Ytterligare en pilotorder för Svenska Aerogel – Quartzene[®] testas i unik isoleringsteknik

Svenska Aerogel har mottagit ytterligare en betydande pilotorder. Denna gång rör det sig om en order på cirka 160 kg Quartzene[®] till en ny kund inom processindustrin via Svenska Aerogels nederländska distributör Vesta Chemicals. Materialet ska användas i en unik teknik för termisk isolering, som för närvarande utvecklas av kunden. Den senaste tiden har Svenska Aerogel observerat att flera kundprojekt utvecklas snabbt. Detta samarbete är ett exempel på sådan utveckling, där ännu en kund går in i pilotfas i sin produktutveckling.

Read more

Svenska Aerogel säkrar omfattande pilotorder från nyckelkund inom industrin för elfordonsbatterier

Svenska Aerogel har mottagit sin första order från en nyligen introducerad nyckelkund inom transportbranschen – en europeisk, globalt etablerad leverantör till elfordonsindustrin. Denna order markerar en betydande milstolpe i samarbetet. Orderstorleken på 560 kg Quartzene[®], som är betydligt större än den vanliga omfattningen för en pilotorder, visar på stor potential.

Read more

Svenska Aerogel Holding AB (publ) bokslutskommuniké 2023

Försäljningen av Quartzene[®] mer än fördubblades under 2023 jämfört med 2022, vilket bekräftar att bolagets produkter skapar kundvärde. Inom samtliga kundsegment introducerade nya kunder produkter med Quartzene[®], och återkommande kunder ökade sina ordervolymer.

Read more

Affärslägesuppdatering från Svenska Aerogel: Tre nya globala nyckelkunder för 2024

Svenska Aerogel inleder 2024 med att presentera sina sex nyckelkunder för året, varav tre är helt nya som nyckelkunder. Det som skiljer nyckelkunderna från övriga kunder är att nyckelkunderna bedöms kunna komma in i kommersiell fas särskilt snabbt. Dessutom bedömer Svenska Aerogel att nyckelkunderna matchar bolagets segment väl samt att de har en tydlig strategi, en hållbarhetsagenda och stort behov av bolagets produkter. Nyckelkunderna har också en stor volympotential; deras totala potential, som de själva beräknat, uppgår till cirka 2000 årston i mogen fas.

Read more

Svenska Aerogel expanderar närvaron på spanska, portugisiska och marockanska färgmarknaderna – Comindex blir ny distributör

Specialkemikalieföretaget Comindex blir Svenska Aerogels nya distributör i Spanien, Portugal och Marocko. Svenska Aerogel och Comindex har haft en avsiktsförklaring sedan 2021, men nu har samarbetet formaliserats med ett distributörsavtal. Det nya avtalet kommer stärka Svenska Aerogels arbete med att etablera sig på de spanska, portugisiska och marockanska marknaderna, med fokus på termiskt isolerande färg och puts. Effektiva lösningar för värmeisolering och reflektion är efterfrågade i länderna, då höga temperaturer är vanligt förekommande. Här menar Svenska Aerogel att produkter med Quartzene[®] kan spela en viktig roll.

Read more

Svenska Aerogel Holding AB (publ) återbetalar konvertibelt lån

Styrelsen i Svenska Aerogel Holding AB (publ) (“Svenska Aerogel” eller “Bolaget”) har idag beslutat om att det konvertibla lån om 10 MSEK som upptogs genom en riktad emission till Bolagets största aktieägare Patrik Björn (genom bolaget Gästrike Nord Invest AB) den 29 augusti 2023 (det ”Konvertibla lånet”) ska återbetalas i samband med att emissionslikviden från den nu avslutade företrädesemission som styrelsen, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutade om den 18 december 2023 och som godkändes av en extra bolagsstämma den 17 januari 2024 (”Företrädesemissionen”) har kommit Bolaget till handa. Beslutet om förtida återbetalningen föranleds av att Patrik Björn idag har meddelat Bolaget att det Konvertibla lånet inte kommer att konverteras till aktier och i syfte att minska Bolagets räntekostnad.

Read more

Svenska Aerogel Holding AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission av aktier

Styrelsen för Svenska Aerogel AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 18 december 2023 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades totalt till 100 procent där cirka 60,7 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, cirka 0,8 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter och cirka 38,5 procent tecknades av emissionsgarant. Svenska Aerogel tillförs därmed totalt cirka 51 MSEK före emissionskostnader. EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Read more