Styrelsen i Svenska Aerogel Holding AB (publ) (“Svenska Aerogel” eller “Bolaget”) har idag beslutat om att det konvertibla lån om 10 MSEK som upptogs genom en riktad emission till Bolagets största aktieägare Patrik Björn (genom bolaget Gästrike Nord Invest AB) den 29 augusti 2023 (det ”Konvertibla lånet”) ska återbetalas i samband med att emissionslikviden från den nu avslutade företrädesemission som styrelsen, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutade om den 18 december 2023 och som godkändes av en extra bolagsstämma den 17 januari 2024 (”Företrädesemissionen”) har kommit Bolaget till handa. Beslutet om förtida återbetalningen föranleds av att Patrik Björn idag har meddelat Bolaget att det Konvertibla lånet inte kommer att konverteras till aktier och i syfte att minska Bolagets räntekostnad.

 

Det Konvertibla lånet förfaller till betalning den 31 maj 2024 i den mån konvertering inte dessförinnan har ägt rum. Konvertering till aktier kan ske från och med den 1 mars 2024 till och med den 31 maj 2024. Det Konvertibla lånet löper med en fast årlig ränta om åtta (8) procent. Räntan förfaller till betalning i samband med konvertibelns förfallodag eller i samband med konverteringen.

 

Mot bakgrund av att Patrik Björn idag har meddelat Bolaget att han inte avser att konvertera det Konvertibla lånet till aktier utan kommer att kräva kontant återbetalning har styrelsen beslutat att Bolaget ska återbetala det Konvertibla Lånet så snart emissionslikviden från Företrädesemission har kommit Bolaget tillhanda.

 

En förtida återbetalning av det Konvertibla lånet innebär en lägre räntekostnad för Bolaget och Bolaget kommer, med hjälp av emissionslikviden från Företrädesemissionen, att kunna återbetala det Konvertibla lånet i sin helhet. En konvertering av det Konvertibla lånet till aktier hade medfört skyldighet för Patrik Björn att lämna budpliktsbud avseende Bolagets aktier. Återbetalning av det Konvertibla lånet till Patrik Björn (genom Gästrike Nord Invest AB) ska ske när emissionslikviden från Företrädesemissionen har kommit Bolaget tillhanda, preliminärt omkring den 14 februari 2024.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA.

 

Gävle 2024-02-08