Press Releases

Svenska Aerogel Holding AB (publ) bokslutskommuniké 2022

2022 var ett historiskt år för Svenska Aerogel med den högsta nettoomsättningen någonsin. Bolaget utvecklade flera viktiga kundsamarbeten, däribland ett avtal med en världsledande producent inom processindustrin. Dessutom introducerade bolaget nya, innovativa produkter och fördjupade sitt hållbarhetsarbete.

Read more

Svenska Aerogel Holding AB (publ) har beslutat om en riktad konvertibelemission om 20 MSEK för att accelerera viktiga kundsamarbeten

Styrelsen i Svenska Aerogel Holding AB (publ) (“Svenska Aerogel” eller “Bolaget”) har idag, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 27 maj 2022, beslutat att uppta ett konvertibelt lån om 20 MSEK genom en riktad emission av konvertibler till Gästrike Nord Invest AB, ett bolag som kontrolleras av Svenska Aerogels största aktieägare Patrik Björn (”Konvertibelemissionen”). Likviden från Konvertibelemissionen genomförs för att accelerera kommersialiseringen av Svenska Aerogels kundprojekt.

Read more

Kvartalsrapport juli – sept 2022 Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel Holding AB (publ) rapporterar kvartal 3, 2022 med en nettoomsättning som ökat med 650 % jämfört med motsvarande period under föregående år. Det ökade resultatet är i huvudsak påverkat av bolagets strategiska samarbete med en världsledande producent inom processindustrin, vilket har gett en ökad försäljning av tjänster. Bolaget har även lanserat den nya innovativa produkten SeaQare™, som har väckt stort intresse. Svenska Aerogels långsiktiga och konsekventa arbete med att skapa kundvärde börjar nu visa resultat.

Read more

Teckningsoptioner av serie TO5 nyttjades till cirka 81 procent och Svenska Aerogel tillförs cirka 2,2 MSEK

Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5 (”Teckningsoptionerna”), som emitterades i samband med Svenska Aerogels företrädesemission av units, som offentliggjordes den 1 november 2021. Totalt nyttjades Teckningsoptioner motsvarande cirka 81 procent av totala antalet emitterade Teckningsoptioner, för teckning av 18 824 157 aktier till en teckningskurs om 0,117 SEK per aktie. Genom nyttjandet av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 2,2 MSEK före emissionskostnader.

Read more

Teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5 i Svenska Aerogel Holding AB (publ) har fastställts till 0,117 per aktie och nyttjandeperioden inleds idag, den 17 oktober 2022

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Svenska Aerogel Holding AB (publ) (“Svenska Aerogel” eller “Bolaget”) har idag fastställt teckningskursen och inleder nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO5 som emitterades i samband med företrädesemission under fjärde kvartalet 2021 (”Teckningsoptionerna”). Bolaget har i enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna genomfört en omräkning föranledd av genomförandet av den företrädesemission som offentliggjordes den 5 september 2022. Varje Teckningsoption ger rätt att teckna 1,15 nya aktier i Bolaget. Teckningskursen för Teckningsoptionerna fastställs till 0,117 SEK per aktie. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågår från och med den 17 oktober 2022 till och med den 28 oktober 2022.

Read more

Svenska Aerogel Holding AB offentliggör utfall i företrädesemission av units

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SINGAPORE, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.   Styrelsen för Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO6, vilken offentliggjordes genom pressmeddelande den 5 september 2022 (“Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till totalt 80 procent, varav cirka 52 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 3 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Cirka 25 procent tecknades av emissionsgaranter i enlighet med på förhand lämnade garantiåtaganden. Svenska Aerogel tillförs därmed cirka 21,1 MSEK före emissionskostnader.

Read more

Ny CFO utsedd – Svenska Aerogel Holding AB

Svenska Aerogel Holding AB har utsett Elin Lovén till bolagets nya CFO. Hon tillträder senast i mitten av januari 2023 och ersätter Olof Esgård. Elin har en bred finansiell erfarenhet från bolag som Sandvik Mining & Rock Technology, Duro Sweden AB och Grant Thornton.

Read more

Svenska Aerogel Holding AB offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission av units

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SINGAPORE, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. Styrelsen för Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) har upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 5 september 2022 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida.

Read more