Svenska Aerogel Holding AB (publ) (“Svenska Aerogel” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 18 december 2023 styrelsens beslut om en företrädesemission om cirka 51 MSEK, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande. I kallelsen till extra bolagsstämma som offentliggjordes genom pressmeddelande samma dag presenterades ett förslag till bolagsordningsändring avseende gränser för aktiekapital och antal aktier. Styrelsen meddelar nu ett uppdaterat förslag till bolagsordningsändring, i syfte att inte justera gränserna för aktiekapital och antal aktier mer än nödvändigt. Det uppdaterade förslaget innebär därmed att ökningen blir mindre än vad som tidigare föreslogs. Uppdaterat förslag till bolagsordningsändring följer nedan.

 

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt nedan.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 12 300 000 och högst 49 200 000 kronor.

4 §
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 45 000 000 och högst 52 500 000 kronor.

5 §
Antalet aktier skall vara lägst 246 000 000 och högst 984 000 000.

5 §
Antalet aktier skall vara lägst 900 000 000 och högst 1 050 000 000.

 

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. För det fall aktiekapitalet eller antalet aktier i Bolaget efter registrering av företrädesemissionen enligt punkten 8 understiger de föreslagna gränserna i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering.

 

Beslutet enligt denna punkt 7 är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman. Beslutet är vidare villkorat av att extra bolagsstämman beslutar enligt förslaget i punkten 8 på dagordningen (Beslut om godkännande av styrelsens beslut från den 18 december 2023 om emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare).

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA.

 

Gävle 2023-12-21