Extra bolagsstämma i Svenska Aerogel Holding AB (publ), org. nr. 559026–8032 (https://snr4.bolagsverket.se/snrgate/foretagsinfo.do?frame=true&sokningstyp=valjforetag&orgnrSok=5590268032&lopnrSok=&sekelSok=) (”Bolaget”), ägde rum idag den 17 januari 2024. Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med samtliga föreslagna beslut. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

 

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet och antalet aktier i enlighet med nedan.

 

Tidigare lydelse

Ny lydelse

4 §
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 12 300 000 och högst 49 200 000 kronor.

4 §
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 45 000 000 och högst 52 500 000 kronor.

5 §
Antalet aktier skall vara lägst 246 000 000 och högst 984 000 000.

5 §
Antalet aktier skall vara lägst 900 000 000 och högst 1 050 000 000.

 

Beslut om godkännande av styrelsens beslut från den 18 december 2023 om en företrädesemission av aktier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 18 december 2023 om en nyemission av högst 422 999 784 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Rätt att teckna aktier med företrädesrätt ska tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen, den 19 januari 2024, är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till tretton (13) teckningsrätter. Sexton (16) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen uppgår till 0,12 SEK per aktie. Vi full teckning i företrädesemissionen tillförs Bolaget en emissionslikvid om ca 51 MSEK före emissionskostnader. Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med den 23 januari 2024 till och med den 6 februari 2024.

 

För fullständiga villkor hänvisas till offentliggjort pressmeddelande om styrelsens beslut från den 18 december 2023 om Företrädesemissionen samt Bolagets hemsida https://aerogel.se/investors/.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA.

 

Gävle 2024-01-17