Försäljningen av Quartzene[®] mer än fördubblades under 2023 jämfört med 2022, vilket bekräftar att bolagets produkter skapar kundvärde. Inom samtliga kundsegment introducerade nya kunder produkter med Quartzene[®], och återkommande kunder ökade sina ordervolymer.

 

Väsentliga händelser helåret 2023

 • Flera kunder introducerade produkter med Quartzene®
 • Order på 1 ton från ny kund
 • Två av tre delprojekt slutförda i samarbetet med världsledande producent inom processindustrin
 • Bolaget blir leverantör av aerogelmaterial till patenterad högpresterande tandkräm mot ilningar
 • Strategiskt viktig processpatentansökan inskickad
 • Utökad testning av produkten SeaQare®
 • Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO6 tillförde bolaget cirka 27 MSEK före emissionskostnader
 • Beslut om riktad konvertibelemission om 20 MSEK, som senare refinansierades med ny riktad konvertibelemission om 10 MSEK
 • Beslut om företrädesemission av aktier om cirka 51 MSEK

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ramorder på 3 ton Quartzene® från fransk distributör
 • Bolagets närvaro på spanska, portugisiska och marockanska färgmarknaderna expanderades genom ny distributör
 • Valberedningen föreslår Patrik Björn som ny styrelseledamot
 • Företrädesemission tillförde bolaget cirka 51 MSEK före emissionskostnader
 • Återbetalning av konvertibelt lån om 10 MSEK

 

Finansiell översikt

 

Intäkter

Koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet 2023 uppgick till 1,0 (2,9) miljoner kronor, varav produkter utgör 1,0 (0,3) miljoner kronor. För perioden jan-dec 2023 uppgår nettoomsättningen till 3,1 (6,4) miljoner kronor, varav produkter utgör 3,1 (1,4) miljoner kronor.

 

Kostnader

För fjärde kvartalet 2023 uppgick kostnaden för sålda varor till 4,8 (5,0) miljoner kronor, försäljningskostnaderna till 3,5 (4,3) miljoner kronor, administrationskostnaderna till 1,6 (2,2) miljoner kronor och forsknings- och utvecklingskostnaderna till 0,7 (1,5) miljoner kronor. Forsknings- och utvecklingskostnaderna har utvecklats positivt på grund av att bolaget beviljats reducerade arbetsgivaravgifter för personal inom forskning och utveckling under perioden 2017–2023 och framåt.

För perioden jan-dec 2023 uppgick kostnaden för sålda varor till 17,8 (18,6) miljoner kronor, försäljningskostnaderna till 15,4 (14,1) miljoner kronor, administrationskostnaderna till 6,8 (7,8) miljoner kronor och forsknings- och utvecklingskostnaderna till 5,1 (5,3) miljoner kronor. 

 

Resultat

För fjärde kvartalet 2023 uppgick EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) till -7,6 (-7,9) miljoner kronor, rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9,6 (-9,9) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till -10,2 (-10,2) miljoner kronor.

För perioden jan-dec 2023 uppgick EBITDA till -33,5 (-31,1) miljoner kronor, rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -41,6 (-38,9) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till -44,1 (-40,3) miljoner kronor.

Resultat per aktie för fjärde kvartalet 2023 uppgick till -0,02 (-0,03). Resultat per aktie för helåret 2023 uppgick till -0,08 (-0,10).

 

Tillgångar

Koncernens totala tillgångar uppgick 31 dec 2023 till 58,5 (74,4) miljoner kronor. Likvida medel uppgick 31 dec 2023 till 6,0 (14,1) miljoner kronor.

 

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder

Koncernens eget kapital uppgick 31 dec 2023 till 25,0 (43,4) miljoner kronor. Långfristiga skulder uppgick till 7,7 (12,9) miljoner kronor.

 

Investeringar

Koncernen har under perioden okt-dec 2023 investerat 0,1 (0,5) miljoner kronor i maskiner och utrustning i bolagets produktionsanläggning i Gävle.  

 

Kassaflöde

För fjärde kvartalet 2023 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -7,6 (-12,9) miljoner kronor och kassaflödet från finansieringsverksamheten till -1,8 (21,6) miljoner kronor.

För perioden jan-dec 2023 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -37,9 (-36,6) miljoner kronor och kassaflödet från finansieringsverksamheten till 30,3 (21,3) miljoner kronor.

 

Den kompletta bokslutskommunikén bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA.

 

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 15 mars 2024 kl. 08:30.