Svenska Aerogel Holding AB (publ) (“Svenska Aerogel” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO4 (“Teckningsoptionerna”) som emitterades i samband med företrädesemission 2021. Den 25 mars 2022 avslutades nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna. Totalt nyttjades 18 303 251 Teckningsoptioner, vilket motsvarar cirka 90,6 procent av det totala antalet Teckningsoptioner. Bolaget tillförs därmed cirka 3,1 MSEK före emissionskostnader.

Utfall av nyttjande av Teckningsoptionerna

En (1) Teckningsoption berättigade till teckning av en (1) ny aktie i Svenska Aerogel till en teckningskurs per aktie motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market beräknad under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning, vilken fastställdes till en kurs om 0,17 SEK per aktie. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågick från och med den 14 mars 2022 till och med den 25 mars 2022. Det slutgiltiga utfallet visar att nyttjandegraden uppgick till cirka 90,6 procent, motsvarande 18 303 251 Teckningsoptioner för teckning av lika många aktier. Nyttjade Teckningsoptioner ersätts med interimsaktier i väntan på registrering vid Bolagsverket.

Genom nyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 3,1 MSEK före emissionskostnader. Det totala antalet aktier i Svenska Aerogel ökar med 18 303 251, från 228 871 189 till 247 174 440. Aktiekapitalet i Svenska Aerogel ökar med 915 162,55 SEK, från 11 443 559,45 SEK till 12 358 722,00 SEK.

– Vi är tacksamma för det starka stöd vi får från investerare och fortsätter enligt vår plan för att gå vidare med vår tillväxtresa. Tor Einar Norbakk, vd.

Rådgivare

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För vidare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 0867. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)
Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99.  Gävle 2022-03-29