EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller “Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO6, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units på Nasdaq First North Growth Market i oktober 2022. Totalt nyttjades 122 790 154 teckningsoptioner av serie TO6, motsvarande cirka 93,1 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO6, för teckning av 122 790 154 aktier till en teckningskurs om 0,22 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO6 tillförs Svenska Aerogel cirka 27 MSEK före emissionskostnader.

 

Tor Einar Norbakk, vd på Svenska Aerogel, kommenterar:

– Resultatet är ett riktigt styrkebesked, som visar att bolaget är på helt rätt väg. Ett stort tack till våra investerare som fortsätter visa sitt värdefulla stöd och förtroende.

 

Bakgrund

Nyttjandeperioden för nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO6 pågick under perioden från och med den 2 maj 2023 till och med den 16 maj 2023. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO6 fastställdes till 0,22 SEK.

 

Totalt nyttjades 122 790 154 teckningsoptioner av serie TO6 för teckning av 122 790 154 aktier, vilket innebär att cirka 93,1 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO6 nyttjades för teckning av aktier.

 

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ska ske inom tre (3) veckor.

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO6 ökar antalet aktier i Svenska Aerogel med 122 790 154 aktier, från 397 824 965 aktier till 520 615 119 aktier. Aktiekapitalet ökar med 6 139 507,70 SEK, från 19 891 248,25 SEK till 26 030 755,95 SEK.

 

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serier TO6 uppgår utspädningen till cirka 23,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Svenska Aerogel i samband med nyttjandeperioden av teckningsoptionerna av serie TO6.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99. 

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Svenska Aerogel i någon jurisdiktion, varken från Svenska Aerogel eller från någon annan.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, USA, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.