EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) slutförde en företrädesemission av units på Nasdaq First North Growth Market i oktober 2022. Varje unit bestod av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO6. Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO6 har fastställts till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden, vilken löpte från och med den 14 april 2023 till och med den 27 april 2023, dock inte högre än 0,22 SEK och lägst kvotvärdet för Bolagets aktier. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,40 SEK och således har teckningskursen fastställts till 0,22 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO6 löper under perioden från och med den 2 maj 2023 till och med den 16 maj 2023.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO6 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 29,0 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 16 maj 2023, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 12 maj 2023. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 16 maj 2023.

 

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO6:

Nyttjandeperiod: 2 maj 2023 – 16 maj 2023.

Emissionsvolym: 131 826 368 teckningsoptioner av serie TO6 berättigar till teckning av 131 826 368 aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 29,0 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 0,22 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO6: 12 maj 2023.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 6 591 318,40 SEK, från 19 891 248,25 SEK till 26 482 566,65 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 131 826 368 aktier, från

397 824 965 aktier till 529 651 333 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 25 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

 

Vänligen notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 16 maj 2023, alternativt avyttras senast den 12 maj 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

 

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

 

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.aerogel.se och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Svenska Aerogel i samband med nyttjandeperioden av teckningsoptionerna av serie TO6.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99. 

 

Gävle 2023-04-28

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Svenska Aerogel i någon jurisdiktion, varken från Svenska Aerogel eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, USA, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.