Svenska Aerogel Holding AB (publ) meddelar idag den fastställda kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 till 0,63 SEK per ny aktie som tecknas med stöd av en (1) teckningsoption av serie TO3. Teckningsperioden inleds tisdag 14 september.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO3

  • Svenska Aerogels teckningsoptioner av serie TO3 emitterades i samband med företrädesemission 2020.
  • Varje teckningsoption av serie TO3 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 31 augusti 2021 till och med den 11 september 2021.
  • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 14 september 2021 till 25 september 2021.
  • Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0015194139

Nyttjandeperiod: 14 september – 25 september kl 15:00

Sista handelsdag för TO3:  23 september 2021  

Teckningskurs: 0,63 SEK

OBS! Förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO3 i god tid före 25 september. Notera även att teckningsoptioner serie TO3 som inte avyttras eller nyttjas för teckning av nya aktier förfaller utan värde. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner i god tid innan 25 september.

Om du har dina teckningsoptioner förvaltarregistrerade

Om optionsinnehavaren har sina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för nyttjande av teckningsoptioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid innan teckningstiden avslutas för vidare instruktioner angående nyttjande av teckningsoptioner.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto)

Anmälningssedel och instruktioner postas direkt till dig. Anmälningssedel finns även tillgänglig på Eminova Fondkommission och Svenska Aerogel respektive hemsidor. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara Eminova Fondkommission tillhanda senast enligt det datum som anges på anmälningssedeln. 

Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Eminova Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Rådgivare

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och TM & Partners agerar legal rådgivare. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information: aerogel.se

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel, 070 616 0867, toreinar.norbakk@aerogel.se

Fullständiga villkor finns här: https://www.aerogel.se/investerare-media/aktien/teckningsoptioner-villkor/

Quartzene –  Next Generation Aerogel

Svenska Aerogel tillverkar och marknadsför nanomaterialet Quartzene®, ett mångsidigt insatsmaterial som används för att effektivisera och tillföra nya egenskaper i en slutprodukt. Genom tillsats av Quartzene kan isolering mot värme, kyla, ljud och brand förbättras i en rad olika material och slutprodukter för användning inom olika segment. Den förbättrade isoleringseffekten syftar till att spara energi i flera led, minska materialförbrukning, minska vikten, byta ut olja och plast samt öka säkerheten – ofta bidrar Quartzene till en kombination av dessa. I grunden handlar det om att utveckla hållbara lösningar i produkter med minsta möjliga avtryck på miljön. Svenska Aerogels vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom segmenten; Transport, Processindustri, Papper & massa och Bygg & fastighet. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA info@fnca.se, 08-528 003 99.

Informationen lämnades genom vd Tor Einar Norbakks försorg för offentliggörande den 13 september kl 11:30.