Kundaktiviteter ökar och ger Svenska Aerogel fler order med utökade volymer från kunder i Europa och Asien. I kvartal fyra noterar bolaget försäljningsrekord. Svenska Aerogel 2.0, den nya affärsplanen, förtydligar riktningen för hur bolaget realiserar värdet med materialteknik, produktion och marknad.  Organisation och arbetssätt riktas mot utvalda applikationer i fyra kundsegment där bolaget ser en snabbare inbrytning i växande marknader.

Väsentliga händelser 2020

  • Global pandemi. Effekterna av covid-19 hanteras med korttidspermitteringar och stöd
  • Flertalet kommersiella order för användning av Quartzene i isolerande färg och ytskikt
  • Försäljningsrekord noteras i kvartal fyra
  • Positivt resultat efter projektavslut – Quartzene ger högsta brandskyddsklass i färg
  • Ny 3-årig affärsplan – Svenska Aerogel 2.0
  • Ny marknadsdriven organisation implementeras och ytterligare kompetens tillförs bolaget 
  • Två företrädesemissioner har genomförts, båda övertecknades och ger fortsatt finansiering 2021

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Pernilla Ståhle rekryteras som utvecklingschef
  • Ökade kundaktiviteter och fortsatt orderingång
  • Teckningsoptioner i tre serier upptas till handel

Finansiell översikt

Intäkter

Koncernens totala intäkter för fjärde kvartalet 2020 uppgick till 1,6 (2,6) miljoner kronor varav nettoomsättningen uppgick till 0,5 (0,1) miljoner kronor. För helåret 2020 är totala intäkten 4,1 (3,2) miljoner kronor varav nettoomsättningen 0,7 (0,5) miljoner kronor. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (0,2) miljoner kronor.

Kostnader

Rörelsens kostnader, inklusive avskrivning, för fjärde kvartalet 2020 uppgick till 10,5 (9,4) miljoner kronor. Personalkostnaderna uppgick till 4,4 (3,7) miljoner kronor och avskrivningar till 1,6 (1,1) miljoner kronor. För helåret 2020 uppgick kostnaderna till 39,0 (36,3) miljoner kronor.

Resultat

Resultatet före skatt för fjärde kvartalet 2020 uppgick till -9,3   (-8,5) miljoner kronor.

Resultatet före skatt för helåret 2020 uppgick till -37,5 (-35,6) miljoner kronor.

Resultat per aktie för fjärdekvartalet 2020 uppgick till -0,12. Resultatet per aktie för helåret 2020 uppgick till -0,52.

Tillgångar

Koncernens totala tillgångar uppgick 31 dec 2020 till 91,8 (65,8) miljoner kronor. Likvida medel uppgick 31 dec 2020 till 26,9 (6,6) miljoner kronor.

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder

Koncernens eget kapital uppgick 31 dec 2020 till 52,0 (22,4) miljoner kronor. Långfristiga skulder uppgick till 24,4 (16,0) miljoner kronor.

Investeringar

Bolaget har under perioden okt-dec investerat 0,8 (9,6) miljoner kronor relaterat till maskiner och utrustning i bolagets produktionsanläggning i Gävle. För helåret 2020 uppgick investeringarna till 10,1 (28,3) miljoner kronor.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,9 (-5,9) miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2020. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 21,1 (14,9) miljoner kronor under fjärde kvartalet 2020, främst bestående av tillskottet från nyemissionen i dec på netto 21,2 miljoner kronor. Totala kassaflödet uppgick till 13,4 (-0,6) miljoner kronor under fjärde kvartalet 2020 och för helåret 2020 till 20,3 (-20,0) miljoner kronor.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3). Siffrorna anges i TSEK om inget annat nämns.

Koncernen

Koncernen består av Svenska Aerogel Holding AB och det helägda dotterbolaget Svenska Aerogel AB.

Risker

Den nuvarande covid-19 situationen fortsätter i hög grad att påverka marknaden och samhället i stort, inklusive Svenska Aerogel. Omfattningen av påverkan på längre sikt är svåra att bedöma då dessa styrs av externa faktorer utom bolagets kontroll.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport första kvartalet 2021, 6 maj 2021

Delårsrapport andra kvartalet 2021, 26 augusti 2021.

Delårsrapport tredje kvartalet 2021, 26 november 2021

Årsredovisningen för 2020 kommer att offentliggöras 30 april 2021.

Svenska Aerogels finansiella kalender finns tillgänglig på www.aerogel.se

Svenska Aerogels årsstämma kommer att hållas i Gävle fredagen den 28 maj 2021. Styrelsens förslag till årsstämman är att ingen utdelning lämnas.

Revisors granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För vidare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd

Telefon: 070 616 0867

E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel utvecklar och kommersialiserar Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett material som används i olika applikationer av tillverkande industrier. Syftet är att uppnå materialeffektivitet som ofta handlar om en samverkan av önskvärda egenskaper som till exempel bättre prestanda, mindre materialförbrukning och energibesparingar. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99. Gävle 2021-02-25.

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Tor Einar Norbakks försorg för offentliggörande den 25 februari kl. 08:00 CET.