Den första produktionsmodulen i Master Pilot Plant (MPP 2029) är färdig och levererar första ordern. Svenska Aerogel tar emot återkommande kundorder och slutprodukter har introducerats på marknaden. Bolaget är på väg att bli en marknadsdriven tillverkande industri. Uppbyggnaden av en professionell organisation fortsätter och bolaget har under året formats för att prioritera och accelerera applikationsutvecklingen hos kunder.

Väsentliga händelser 2019:

 • Uppföljningsorder från flera kunder
 • Ökad export till Sydkorea
 • Vinst i innovationstävling Nederländerna
 • Nyemission om 25 MSEK övertecknad
 • Styrelsen förstärks med nya ledamöter
 • Partnerskap för tester av etylenfångst
 • Investeringsstöd från Region Gävleborg
 • Konsortieavtal med textilindustri
 • Letter of Intent med Worlée Chemie.
 • Första ordern från nya produktionsmodulen i Master Pilot Plant (MPP 2019)

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

 • Ny CFO rekryterad
 • Extra bolagsstämma beslutar om nyemission
 • Kommersiell order från Taiwan
 • Långsiktigt finansieringsavtal med affärsbank
 • Företrädesemissionen övertecknad
 • Riktad nyemission till garanterna i företrädesemissionen

Finansiell översikt

Koncernens intäkter för fjärde kvartalet 2019 uppgick till 2,6 (3,0) miljoner kronor. Koncernens intäkter för helåret 2019 uppgick till 3,2 (4,9). Aktiverat arbete för egen räkning för helåret 2019 uppgick till 0,2 (1,7) miljoner kronor. Aktiveringarna kan hänföras till utvecklingen av Quartzene.

Rörelsens kostnader, inklusive avskrivning, för fjärde kvartalet 2019 uppgick till 9,4 (10,7) miljoner kronor. Rörelsens kostnader, inklusive avskrivning för helåret 2019 uppgick till 36,3 (33,4). Ökningen av rörelsens kostnader inklusive avskrivningar består av ökade hyreskostnader pga utökad nyttjad fabriksyta, ökade kostnader relaterat till utbyggnaden av fabriken. Personalkostnaderna uppgick för fjärde kvartalet till 3,6 (4,6) miljoner kronor och avskrivningar till 1,1 (0,6) miljoner kronor. Personalkostnaderna för helåret 2019 uppgick till 14,3 (12,4).

Resultatet före skatt för fjärde kvartalet 2019 uppgick till -8,5 (-8,1) miljoner kronor. Resultatet före skatt för helåret 2019 uppgick till -25,6 (-29,1).

Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet 2019 uppgick till – 8,5 (-8,1). Resultatet efter skatt för helåret 2019 uppgick till -35,6 (- 29,1).

Resultat per aktie för fjärde kvartalet 2019 uppgick till -0,19. Resultat per aktie för helåret 2019 uppgick till -0,93

Koncernens totala tillgångar uppgick 31 dec 2019 till 65,8 (62,4) miljoner kronor. Likvida medel uppgick 31 dec 2019 till 6,6 (26,6) miljoner kronor.

Eget kapital uppgick 31 dec 2019 till 22,4 (36,3) miljoner kronor. Långfristiga skulder uppgick till 15,8 (17,0) miljoner kronor.

Investeringar. Bolaget har under 2019 investerat 28,3 (6,0) miljoner kronor, där merparten avser utbyggnad och utrustning för bolagets produktionsanläggning i Gävle.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,9 (-5,2) miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019. För helåret 2019 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -26,4 (-22,0) miljoner kronor.

Redovisningsprinciper. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3). Siffrorna anges i TSEK om inget annat nämns.

Koncernen. Koncernen består av Svenska Aerogel Holding AB och det helägda dotterbolaget Svenska Aerogel AB.

Risker. En beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i det prospekt som publicerades den 21 januari 2020 i samband med Svenska Aerogels nyemission. Inga ombedömningar av väsentlig natur har ägt rum efter publiceringen av denna beskrivning. Prospektet finns tillgängligt på www.aerogel.se.

Finansiell kalender. Svenska Aerogels finansiella kalender finns tillgänglig på www.aerogel.se . Årsredovisningen för 2019 kommer att offentliggöras 27 maj 2020.

Svenska Aerogels årsstämma. Svenska Aerogels årsstämma kommer att hållas i Gävle tisdagen den 10 juni 2020. Styrelsens förslag till årsstämman är att ingen utdelning lämnas.

Revisors granskning. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För vidare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd

Telefon: 070 616 0867

E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel utvecklar och kommersialiserar Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett material som används i olika applikationer av tillverkande industrier. Syftet är att uppnå materialeffektivitet som ofta handlar om en samverkan av önskvärda egenskaper som till exempel bättre prestanda, mindre materialförbrukning och energibesparingar. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99.

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Tor Einar Norbakks försorg för offentliggörande den 9 mars 2020 kl. 08:00 CET.

Documents