· Utveckling mot en fullskalig produktionsanläggning · Intensifierad marknadsföring och försäljning

 • Styrelsen i Svenska Aerogel Holding AB (”Bolaget” eller “Svenska Aerogel“) (Nasdaq First North Growth Market: AERO) har idag den 16 december 2019 föreslagit att extra bolagsstämma den 16 januari 2020 beslutar om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).
 • Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för fortsatt expansion och effektivisering av produktionsanläggning. Bolaget planerar även för intensifierade satsningar på marknadsföring och försäljning.
 • Teckningskursen uppgår till 1,50 SEK per aktie.
 • Aktieägare i Svenska Aerogel har företrädesrätt att teckna aktier och erhåller tre teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
 • Företrädesemissionen är till cirka 70 procent garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, varav ledningsgruppen och styrelsen i Svenska Aerogel har lämnat teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande totalt 2 MSEK.
 • Svenska Aerogels största aktieägare Mikael Hägg tecknar sin pro-rata andel om 2,2 MSEK och garanterar därutöver 2,2 MSEK i Företrädesemissionen.
 • Ett prospekt med anledning av Företrädesemissionen beräknas att offentliggöras omkring den 21 januari 2020.

Företrädesemissionen i huvuddrag

Aktieägare i Svenska Aerogel har företrädesrätt att teckna aktier och erhåller tre (3) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 24 januari 2020. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningsperioden pågår från den 28 januari 2020 till och med den 11 februari 2020. Teckningskursen är 1,50 SEK per aktie. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Svenska Aerogel cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Vid övertecknad Företrädesemission kan styrelsen komma att utnyttja den övertilldelningsoption av aktier som föreslås beslutas om på stämman på motsvarande villkor, upp till cirka 7,5 MSEK.

Bakgrund och motiv

Svenska Aerogel bildades år 2000 av en forskargrupp i Gävle. Målet var att göra en variant av aerogel som skulle vara tillgänglig för alla för att kunna utveckla nya och förbättrade produkter. En unik patenterad tillverkningsprocess och ett nytt tänk i valet av kemikalier gjorde det möjligt och intresset från omvärlden ökade snabbt. Användningsområdena visade sig vara oändligt mycket större och intresset från omvärlden växte allt snabbare. Inte minst för att Quartzene är en helt naturlig produkt tillverkad av kisel, vatten och energi. Idag har Svenska Aerogel lämnat startup-fasen och är en modern industri.

Motivet till Företrädesemissionen är att fortsätta utveckla Svenska Aerogel mot ett marknadsdrivet tillverkningsbolag, därav genomför Bolaget Företrädesemissionen om cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Steg ett av fyra avslutades i oktober 2019 då den första modulen MPP 2019 var på plats i fabriken i Gävle. Den investeringen ger Bolaget möjlighet att producera de volymer som efterfrågas från marknaden.

Emissionslikviden avses i huvudsak att användas enligt nedan följande ungefärliga procentuella kostnadsfördelning.  Fördelningen sätts i relation till den kommande utvecklingen på marknaden då en snabb utveckling ger större möjligheter till att accelerera planerade investeringar mot en fullskalig anläggning.

 1. Intensifierad marknadsföring och försäljning (15 procent)
 2. Utökat stöd till kunder och partners för att intensifiera produkt- och applikationsutveckling (10 procent)
 3. Fortsatt expansion och effektivisering av produktionsanläggning (45 procent)
 4. Overhead och driftskostnader fram till Bolagets kassaflödesneutralitet (30 procent). Här inkluderas även patent-, konsult, legala, och redovisningskostnader samt forskning och utveckling (FoU).

Företrädesemissionen

Bolagets styrelse har idag föreslagit att extra bolagsstämma den 16 januari 2020 beslutar om Företrädesemissionen genom att emittera högst 33 493 506 aktier till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie.

Företrädesemissionen ger befintliga aktieägare rätt att teckna aktier i Bolaget i relation till hur många aktier de redan äger. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare, varvid ska gälla att aktieägaren erhåller tre (3) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. aktier. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätt att erhålla teckningsrätter är den 24 januari 2020.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 28 januari 2020 till och med den 11 februari 2020. Bolagets styrelse har rätt att förlänga teckningstiden. Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet kan ökas med högst 1 674 675,30 SEK från 2 232 900,40 SEK till 3 907 575,70 SEK och att antalet aktier kan ökas med högst 33 493 506 aktier från 44 658 008 aktier till 78 151 514 aktier. Handel med teckningsrätter förväntas ske från och med den 28 januari 2020 till och med den 7 februari 2020.

I det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då ske i följande prioritetsordning:

 1. I första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 2. I andra hand ska tilldelning ske till andra som endast tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. För det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 3. I tredje och sista hand ska tilldelning ske till de parter som garanterat nyemissionen, i förhållande till ställda garantiutfästelser.

Teckningsförbindelser och garantier

Företrädesemissionen täcks till cirka 70 procent av garantiåtaganden och teckningsförbindelser. Garantiåtagandena och teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom pantsättning, bankgaranti eller liknande arrangemang. Ersättning för lämnade emissionsgarantier uppgår till 10 procent av garanterat belopp i kontant ersättning alternativt 12 procent av garanterat belopp i nyemitterade aktier, vilket bedöms marknadsmässigt. För att möjlig-göra betalning i aktier har styrelsen föreslagit att stämman fattar beslut om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av aktier som garantiersättning. Teckningskursen ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market för Bolagets aktie under teckningsperioden i Företrädes-emissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För det fall Företrädesemission tecknas till mer än 70 procent frånfaller garantiåtagandena.  Ledningsgruppen och styrelsen i Svenska Aerogel har lämnat teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande totalt 2 MSEK. Därutöver tecknar Svenska Aerogels största aktieägare Mikael Hägg sin pro-rata andel om 2,2 MSEK och garanterar även 2,2 MSEK i Företrädesemissionen.

Övertilldelningsoption

Vid övertecknad Företrädesemission kan styrelsen komma att besluta om en riktad emission av högst 5 024 025 aktier avseende en så kallad övertilldelningsoption. Övertilldelningsoptionen innebär att aktiekapitalet kan ökas med högst 251 201,25 SEK och att antalet aktier kan ökas med högst 5 024 025 aktier. I övrigt gäller för övertilldelnings-optionen samma villkor som för Företrädesemissionen ovan.

Utspädningseffekter

Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 44 658 008 aktier till 78 151 514 aktier och aktiekapitalet från 2 232 900,40 SEK till 3 907 575,70 SEK. Den totala emissionslikviden uppgår vid full teckning till cirka 50 MSEK före emissionskostnader. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemission uppkommer en utspädningseffekt om motsvarande cirka 43 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter i marknaden.

Förutsatt att Företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen fulltecknas kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 44 658 008 aktier till 83 175 539 aktier och aktiekapitalet från 2 232 900,40 SEK till 4 158 776,95 SEK. Den totala emissionslikviden uppgår för övertilldelningsoptionen till cirka 7,5 MSEK. Detta innebär en utspädningseffekt om motsvarande cirka 46 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma kommer att hållas den 16 januari 2020 kl. 15:00 i Gävle. Kallelse offentliggörs i särskilt pressmeddelande.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

 • 21 januari 2020                                              Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
 • 22 januari 2020                                              Sista dag för handel inkl. teckningsrätt
 • 23 januari 2020                                              Första dag för handel exkl teckningsrätt
 • 24 januari 2020                                              Avstämningsdag i Företrädesemissionen
 • 28 januari – 11 februari 2020                         Teckningsperiod
 • 28 januari 2020                                              Första dag för handel i teckningsrätter och BTA
 • 7 februari 2020                                              Sista dag för handel i teckningsrätter
 • 17 februari 2020                                            Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen agerar Eminova Partners AB finansiell rådgivare och Advokatfirman Törngren Magnell KB legal rådgivare. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, Vd Svenska Aerogel Holding AB (publ) Tel: 070-616 0867, E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

Quartzene – The Next Generation Aerogel

Svenska Aerogel tillverkar Quartzene® – ett material som kan komma att revolutionera världen med hållbara lösningar för bland annat isolering, ren luft och rent vatten. Quartzene är ett patenterat material som tillverkas vid en unik processanläggning i Gävle. Tillsammans med kunder runt om i världen arbetar Svenska Aerogel för utveckling helt nya och förbättrade produkter inom flera olika applikationer där Quartzene är den avgörande tillsatsen. Effekterna som Quartzene tillför i slutprodukterna handlar ofta om en samverkan av önskvärda egenskaper som till exempel bättre prestanda, mindre materialförbrukning och energibesparingar. Utöver besparingar i kostnader så blir resultatet produkter som klarar de allt ökade kraven vi alla ställer för ett hållbart samhälle. Det handlar om bland annat extremt god isoleringsförmåga, skydd mot brand, filtrering av oönskade ämnen i luft och vatten.

Svenska Aerogels kunder är tillverkande industrier med hög ambition att utveckla förbättrade framtida produkter med innovativ nanoteknik. Det handlar om industrier som ligger i framkant när det gäller hållbarhet och de finns globalt inom alla branscher.

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering, färg&ytskikt, filtrering och tryckbarhet. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA info@fnca.se, 08-528 003 99.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget avser att offentliggöra på Bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande, förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varesig direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten, helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2019 kl. 11:00 CET.  

Documents