–      Ökad satsning på försäljnings- och marknadsaktiviteter i och med färdigställandet av MPP (Master Pilot Plant) –      Fortsatt utbyggnad av nya moduler i MPP i takt med efterfrågan från marknaden Svenska Aerogel har lämnat utvecklingsfasen och är på väg att bli ett industriellt bolag med en internationellt uppmärksammad produkt – Quartzene. Uppbyggnaden av Master Pilot Plant går in i ett slutskede och kapaciteten ökar betydligt för att möta den förväntade efterfrågan från marknaden.

 • Styrelsen i Svenska Aerogel Holding AB (”Bolaget” eller “Svenska Aerogel”) (Nasdaq First North: AERO) har idag den 4 mars 2019, baserat på bemyndigande från årsstämman den 11 juni 2018, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).
 • Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för att öka kapaciteten i befintlig anläggning och uppbyggnad av ytterligare tre produktionslinor på modulbasis. Bolaget planerar även för offensiva satsningar på ytterligare marknader för tillämpning av Quartzene. De prioriterade marknaderna är Filtrering, Termisk isolering och Tryckbarhet.
 • Företrädesemissionen är till cirka 80 procent garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
 • Ledningsgruppen i Svenska Aerogel har lämnat teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande totalt 1,6 Mkr.
 • Ett informationsmemorandum kommer att offentliggöras omkring den 12 mars 2019.

Företrädesemissionen i huvuddrag

Aktieägare i Svenska Aerogel har företrädesrätt att teckna aktier och erhåller två (2) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 15 mars 2019. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. Teckningsperioden pågår från 19 mars till och med den 3 april 2019. Teckningskursen är 1,40 kr per aktie. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Svenska Aerogel cirka 25 Mkr före emissionskostnader.

Quartzene – The Next Generation Aerogel

Svenska Aerogel tillverkar Quartzene® – ett material som kan komma att revolutionera världen med hållbara lösningar för bland annat isolering, ren luft och rent vatten. Quartzene är ett patenterat material som tillverkas vid en unik processanläggning i Gävle. Tillsammans med kunder runt om i världen arbetar Svenska Aerogel för utveckling helt nya och förbättrade produkter inom flera olika applikationer där Quartzene är den avgörande tillsatsen. Effekterna som Quartzene tillför i slutprodukterna handlar ofta om en samverkan av önskvärda egenskaper som t ex bättre prestanda, mindre materialförbrukning och energibesparingar. Utöver besparingar i kostnader så blir resultatet produkter som klarar de allt ökade kraven vi alla ställer för ett hållbart samhälle. Det handlar om bl a extremt god isoleringsförmåga, skydd mot brand, filtrering av oönskade ämnen i luft och vatten. Svenska Aerogels kunder är tillverkande industrier med hög ambition att utveckla förbättrade framtida produkter med innovativ nanoteknik. Det handlar om industrier som ligger i framkant när det gäller hållbarhet och de finns globalt inom alla branscher.

“Vi upplever en ökad efterfrågan på Quartzene i större volymer och en utökning av produktionskapaciteten är nödvändig. Steg 1 i uppbyggnadsplanen kommer att vara klar i juli 2019 och ger oss möjlighet att producera 225 ton per år. Den fortsatta planen är att bygga ytterligare tre modulbaserade produktionslinor om 225 ton/modul för att täcka efterfrågan. Målet är att år 2020 uppnå en kapacitet om 1 000 ton/år”, förklarar verkställande direktör Tor Einar Norbakk och fortsätter:

Det finns enormt stora möjligheter Quartzene – och vi har bara skrapat på ytan! Effekterna som Quartzene tillför i slutprodukterna handlar ofta om en samverkan av önskvärda egenskaper som t ex bättre prestanda, mindre materialförbrukning och energibesparingar.”

Bakgrund och motiv

Svenska Aerogel bildades år 2000 av en forskargrupp i Gävle. Målet var att göra en variant av aerogel som skulle vara tillgänglig för alla för att kunna utveckla nya och förbättrade produkter. En unik patenterad tillverkningsprocess och ett nytt tänk i valet av kemikalier gjorde det möjligt och intresset från omvärlden ökade snabbt. Användningsområdena visade sig vara oändligt mycket större och intresset från omvärlden växte allt snabbare. Inte minst för att Quartzene är en helt naturlig produkt tillverkad av kisel, vatten och energi. Idag har Svenska Aerogel lämnat startup-fasen och är på väg att bli en modern industri.

Genom att genomföra Företrädesemissionen ska Svenska Aerogel ta tillvara på den tilltagande efterfrågan från industriella partners internationellt. Emissionslikviden ska användas till att öka produktionskapaciteten i fabriken i Gävle. Steg 1 i Master Pilot Plant (MPP 2019) kommer att vara slutförd i juli 2019 och innebär en produktionskapacitet om 225 ton/år. Det är den första av fyra planerade moduler i den industriella produktionen av Quartzene. Inledningsvis kommer den nya linan att bemannas i 3-skift med en volymkapacitet på 225 ton per år. Därefter kommer övriga moduler att utvecklas efter behov för att nå en fullt optimerad process för 1 000 ton Quartzene per år. Konceptet med moduler möjliggör en effektiv etablering av en produktionsanläggning på plats hos kund eller i kundtäta områden.

Emissionslikviden ska även användas till att förstärka säljorganisationen och intensifiera marknadsföringen för att bearbeta den globala efterfrågan Bolaget upplever. Bolaget har initialt fokuserat på marknaden för Färg & Ytskiktsprodukter. Nu planeras offensiva satsningar även inom Filtrering och Tryckbarhet. Där har forskningsresultat och pilottester visat mycket intressanta resultat som efterfrågas på marknaden.

Företrädesemissionen

Bolagets styrelse har idag beslutat, baserat på bemyndigande från årsstämman den 11 juni 2018, att genomföra en nyemission om cirka 25 Mkr med företrädesrätt för Bolagets aktieägare genom att emittera högst 17 863 203 aktier till en teckningskurs om 1,40 kr per aktie. Företrädesemissionen ger befintliga aktieägare rätt att investera i Bolaget i relation till hur många aktier de redan äger. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare, varvid ska gälla att för tre (3) befintliga aktier teckna två (2) nya aktier. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 mars 2019. Teckningsperioden för Företrädesemissionen (teckning genom betalning) löper från och med den 19 mars 2019 till och med den 3 april 2019. Bolagets styrelse har rätt att förlänga teckningstiden. Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet kan ökas med högst 893 160,15 kr och att antalet aktier kan ökas med högst 17 863 203. Handel med teckningsrätter förväntas ske från och med den 19 mars 2019 till och med den 1 april 2019. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 26 794 805 aktier till 44 658 008 aktier och aktiekapitalet från 1 339 740,25 kr till 2 232 900,40 kr. Den totala emissionslikviden uppgår vid full teckning till cirka 25 Mkr före emissionskostnader. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemission uppkommer en utspädningseffekt om motsvarande 40 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter i marknaden.

Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter varvid tilldelning i första hand ska ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till det antal aktier som sådana personer tecknat i nyemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning och i sista hand till dem som garanterat emissionen och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till storleken av de ställda garantiutfästelserna och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningsförbindelser och garantier

Företrädesemissionen täcks till cirka 80 procent av garantiåtaganden och teckningsförbindelser. Garantiåtagandena och teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom pantsättning, bankgaranti eller liknande arrangemang. Ersättning för lämnade emissionsgarantier uppgår till 10 procent av garanterat belopp i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För det fall Företrädesemission tecknas till mer än 80 procent frånfaller garantiåtagandena.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

 • 12 mars 2019                     Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum
 • 13 mars 2019                     Sista dag för handel inkl. teckningsrätt
 • 14 mars 2019                     Första dag för handel exkl teckningsrätt
 • 15 mars 2019                     Avstämningsdag i Företrädesemissionen
 • 19 mars – 3 april 2019       Teckningsperiod
 • 19 mars 2019                     Första dag för handel i teckningsrätter och BTA
 • 1 april 2019                        Sista dag för handel i teckningsrätter
 • 11 april 2019                      Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen agerar Eminova Partners AB finansiell rådgivare och Advokatfirman Törngren Magnell KB är legala rådgivare. Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, Vd Svenska Aerogel Holding AB (publ), 070-616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Stefan Kaiser, Ekonomichef Svenska Aerogel Holding AB (publ), 070-001 94 61 stefan.kaiser@aerogel.se

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel utvecklar och kommersialiserar Quartzene – The Next Generation Aerogel – inom olika affärsområden; i första hand Isolering, Färg & Ytskikt, Filtrering och Tryckbarhet. Quartzene är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig produktionsteknik. Fabrik och kontor finns i Gävle och Bolaget har 13 heltidsanställda. Svenska Aerogel har utvecklat ett antal kvaliteter av Quartzene där det finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners som representerar olika viktiga affärsområden. Svenska Aerogel introducerades på Nasdaq First North i december 2016. FNCA är utsedd Certified Adviser för Svenska Aerogel, info@fnca.se, 08-528 003 99.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget avser att offentliggöra på Bolagets webbplats. Informationsmemorandumet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande, förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det informationsmemorandumet som kommer att offentliggöras. Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten, helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Ovanstående information är information som Svenska Aerogel Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 4 mars 2019 kl. 13:00

Documents