EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN. Styrelsen för Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) har idag, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 51 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsåtaganden och garantiåtaganden. Teckningsåtaganden har lämnats av vissa befintliga aktieägare, däribland Patrik Björn (direkt och indirekt via Gästrike Nord Invest AB) och samtliga medlemmar i Bolagets styrelse och ledningsgrupp. Vidare har garantiåtaganden lämnats av den befintliga aktieägaren Patrik Björn (genom Gästrike Nord Invest AB) samt externa investerare. Företrädesemissionen genomförs i syfte att huvudsakligen finansiera försäljning och marknadsföring, applikationsutveckling och produktionsutveckling. Kallelse till extra bolagsstämma för godkännande av Företrädesemissionen offentliggörs genom separat pressmeddelande.

 

Sammanfattning

 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Svenska Aerogel cirka 51 MSEK före emissionskostnader.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 28,5 procent av teckningsåtaganden och till cirka 71,5 procent av garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden.
 • För varje aktie som ägs per avstämningsdagen, den 19 januari 2024, erhåller innehavaren tretton (13) teckningsrätter. Sexton (16) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
 • Teckningskursen uppgår till 0,12 SEK per aktie.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 23 januari 2024 till och med den 6 februari 2024.

 

Tor Einar Norbakk, vd på Svenska Aerogel:

”Med stöd från företrädesemissionen avser vi att säkerställa att flera nyckelkunder och andra kundprojekt går i mål under 2024. Emissionen förstärker bolagets värdeskapande in i framtiden.”

 

Bakgrund och motiv i sammandrag
Svenska Aerogel utvecklar produkten Quartzene®, ett patenterat syntetiskt kiselpulver som är framtaget genom över 20 års forskning. Produkten är ett insatsmaterial som används för att effektivisera och tillföra nya hållbara egenskaper i slutprodukter inom framför allt tre olika kundsegment: Bygg & Fastighet, Processindustri och Transport. Svenska Aerogel har dessutom introducerat och gjort en patentansökan för produkten SeaQare®, som tillsätts i båtbottenfärg och bidrar till en kontrollerad frisättning av koppar som skyddar båtbottnar mot påväxt. SeaQare har visat mycket god effekt i oberoende havstester gjorda i både Sverige och USA. Därutöver offentliggjorde Svenska Aerogel under hösten 2023 att Bolaget blir unik leverantör av ett nytt aerogelmaterial för användning i en patenterad, högpresterande tandkräm mot ilningar.

Bolaget, som är placerat i Gävle, har en produktionsanläggning med en potential att producera 1 000 ton Quartzene årligen.

År 2020 presenterade Svenska Aerogel sin affärsplan 2.0, och sedan dess har Bolaget fokuserat på försäljning och marknadsföring till potentiella kunder. Detta har resulterat i fler kundprojekt och ökad försäljning av såväl material som tjänster. Svenska Aerogel har även byggt upp ett internationellt distributionsnätverk bestående av 16 distributörer som tillsammans täcker fyra kontinenter.

Svenska Aerogel intensifierar för närvarande sitt försäljningsarbete med ett tydligt fokus på kundsegmentet Transport. Inom segmentet har Bolaget ett flertal kundprojekt inom batterisäkerhet för elfordon, varav en nyckelkund som har projekt tillsammans med flera globala fordonstillverkare. Även inom Svenska Aerogels två andra kundsegment, Bygg & Fastighet samt Processindustri, rör sig ett flertal kundprojekt framåt i Bolagets affärsutvecklingsmodell. Flera av projekten har goda möjligheter till produktlanseringar under 2024.

Totalt har Bolaget identifierat sex nyckelkunder som är fördelade inom de tre kundsegmenten. Alla dessa är bolag som Svenska Aerogel ser särskilt stor potential i och som bedöms kunna komma in i kommersiell fas snabbt.

Styrelsen för Svenska Aerogel bedömer att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. I syfte att kunna fortsätta arbetet med att hitta fler potentiella kunder samt med säkerställandet av kommersialisering hos befintliga kunder, kommer Emissionslikviden från Företrädesemissionen främst användas för:

 • Försäljning och marknadsföring, cirka 51 procent. Intensifiera insatserna ytterligare, både inom försäljning och marknadsföring inom kundsegmenten Bygg & Fastighet, Processindustri och Transport, där Bolaget har sina mest utvecklade och mogna kundprojekt.
 • Applikationsutveckling, cirka 27 procent. Utveckling av nästa generations Quartzene som produceras i en ännu mer hållbar tillverkningsprocess.
 • Produktionsutveckling, cirka 22 procent. Ständiga förbättringar inom produktion samt investeringar för att möjliggöra ökade produktionsvolymer.

 

Villkor för Företrädesemissionen
Svenska Aerogels styrelse har idag den 18 december 2023, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

 

 • För varje aktie som ägs per avstämningsdagen erhåller innehavaren tretton (13) teckningsrätter. Sexton (16) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
 • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 422 999 784 aktier.
 • Teckningskursen uppgår till 0,12 SEK per aktie.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 51 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 23 januari 2024 till och med den 6 februari 2024.
 • Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 21 149 989,20 SEK från
  26 030 755,95 SEK till 47 180 745,15 SEK och antalet aktier öka med högst 422 999 784 aktier från 520 615 119 aktier till 943 614 903 aktier.
 • Aktieägare i Bolaget som inte tecknar aktier i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknad Företrädesemission medför en utspädning motsvarande cirka 44,8 procent.

 

Teckning kan även ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall samtliga nya aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till dem som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I sista hand ska tilldelning ske till dem som har lämnat så kallade emissionsgarantier, i proportion till sådant garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 

Handel i betalda tecknade aktier (BTA) beräknas ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 23 januari 2024 – 22 februari 2024. Handel i teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 23 januari 2024 – 1 februari 2024.

 

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 21 149 989,20 SEK från 26 030 755,95 SEK till 47 180 745,15 SEK och antalet aktier öka med högst 422 999 784 aktier från 520 615 119 aktier till 943 614 903 aktier, motsvarande en utspädning om högst cirka 44,8 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

 

Tecknings- och garantiåtaganden
Svenska Aerogel har erhållit teckningsåtaganden om cirka 14 MSEK från Bolagets huvudägare Patrik Björn (direkt och indirekt via Gästrike Nord Invest AB) och samtliga medlemmar i Bolagets styrelse och ledningsgrupp, motsvarande sammanlagt cirka 28,5 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om garantiåtaganden genom en så kallad bottengaranti om cirka 16 MSEK från externa investerare, motsvarande den del av Företrädesemissionen som inte täcks av teckningsåtaganden upp till 60 procent av Företrädesemissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal om en så kallad toppgaranti om ytterligare cirka 20 MSEK från Bolagets huvudägare Patrik Björn (genom Gästrike Nord Invest AB), motsvarande 40 procent av Företrädesemissionen, vilket innebär att Patrik Björn åtagit sig att teckna den återstående delen av Företrädesemissionen under förutsättning att teckning sker till ett belopp som motsvarar minst ingångna teckningsåtaganden och bottengarantin. Företrädesemissionen omfattas således till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden.

 

För utställd bottengaranti utgår kontant ersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om 15 procent av det garanterade beloppet. För utställd toppgaranti utgår kontant ersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om 17 procent av det garanterade beloppet, alternativt 17 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras till toppgaranten Patrik Björn ska motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 23 januari – 6 februari 2024), dock aldrig lägre än teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.

 

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Dispens från budplikt

Patrik Björn kan, genom infriande av sitt tecknings- och garantiåtagande samt genom erhållande av aktier som ersättning för sitt garantiåtagande enligt ovan bli innehavare till aktier i Bolaget som representerar mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget och högst cirka 46,2 procent. Detta skulle medföra skyldighet att lämna ett budpliktsbud i enlighet med tillämpliga takeover-regler för vissa handelsplattformar. Patrik Björn avser med anledning av ovan att ansöka hos Aktiemarknadsnämnden om dispens från den budplikt som skulle kunna uppstå i händelse av att Patrik Björn infriar sitt tecknings- och garantiåtagande samt erhåller aktier som ersättning för sitt garantiåtagande. Ett villkor för dispensen från budplikt kommer vara att extra bolagsstämmans beslut om godkännande av Företrädesemissionen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagstämman, varvid ska bortses från de aktier som innehas och på extra bolagsstämman företräds av Patrik Björn.

 

Lock-up

Inför genomförandet av Företrädesemissionen har samtliga medlemmar i Bolagets styrelse och samtliga ledande befattningshavare med innehav av aktier i Bolaget ingått lock up-åtaganden som bland annat innebär att de, med vissa sedvanliga undantag, har åtagit sig att inte avyttra finansiella instrument i Bolaget under en period om 90 dagar från och med dagens datum.

 

Prospekt

Ett EU-tillväxtprospekt och anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida, www.aerogel.se.

 

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande. Extra bolagsstämma är planerad att hållas den 17 januari 2024. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs i separat pressmeddelande.

 

Preliminär tidplan

 

17 januari 2024

Extra bolagsstämma i Svenska Aerogel

17 januari 2024

Sista handelsdag i Svenska Aerogels aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

18 januari 2024

Första handelsdag i Svenska Aerogels aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

19 januari 2024

Offentliggörande av EU-tillväxtprospekt

19 januari 2024

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen

23 januari 2024 – 1 februari 2024

Handel i teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market

23 januari 2024 – 22 februari 2024

Handel i betalda tecknade aktier på Nasdaq First North Growth Market

23 januari 2024 – 6 februari 2024

Teckningsperiod för Företrädesemissionen

8 februari 2024

Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

 

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

 

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare till Svenska Aerogel i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA.

 

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2023 kl. 08:30 CET.

 

VIKTIG INFORMATION

PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE KAN I VISSA JURISDIKTIONER VARA FÖREMÅL FÖR RESTRIKTIONER ENLIGT LAG OCH PERSONER I DE JURISDIKTIONER DÄR DETTA PRESSMEDDELANDE HAR OFFENTLIGGJORTS ELLER DISTRIBUERATS BÖR INFORMERA SIG OM OCH FÖLJA SÅDANA LEGALA RESTRIKTIONER. MOTTAGAREN AV DETTA PRESSMEDDELANDE ANSVARAR FÖR ATT ANVÄNDA DETTA PRESSMEDDELANDE OCH INFORMATIONEN HÄRI I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA REGLER I RESPEKTIVE JURISDIKTION. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN ATT, FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I BOLAGET I NÅGON JURISDIKTION, VARKEN FRÅN BOLAGET ELLER FRÅN NÅGON ANNAN.

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT PROSPEKT ENLIGT BETYDELSEN I FÖRORDNING (EU) 2017/1129 ("PROSPEKTFÖRORDNINGEN") OCH HAR INTE BLIVIT GODKÄNT AV NÅGON REGULATORISK MYNDIGHET I NÅGON JURISDIKTION.

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ELLER INBJUDAN AVSEENDE ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I USA. VÄRDEPAPPERNA SOM OMNÄMNS HÄRI FÅR INTE SÄLJAS I USA UTAN REGISTRERING, ELLER UTAN TILLÄMPNING AV ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERING, ENLIGT DEN VID VAR TID GÄLLANDE U.S. SECURITIES ACT FRÅN 1933 ("SECURITIES ACT"), OCH FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA UTAN ATT DE REGISTRERAS, OMFATTAS AV ETT UNDANTAG FRÅN, ELLER I EN TRANSAKTION SOM INTE OMFATTAS AV REGISTRERINGSKRAVEN ENLIGT SECURITIES ACT. DET FINNS INGEN AVSIKT ATT REGISTRERA NÅGRA VÄRDEPAPPER SOM OMNÄMNS HÄRI I USA ELLER ATT LÄMNA ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE AVSEENDE SÅDANA VÄRDEPAPPER I USA. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS, KOPIERAS, REPRODUCERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, JAPAN, SYDKOREA, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DENNA INFORMATION SKULLE STÅ I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. ÅTGÄRDER I STRID MED DENNA ANVISNING KAN UTGÖRA BROTT MOT TILLÄMPLIG VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNING.

I STORBRITANNIEN DISTRIBUERAS OCH RIKTAS DETTA DOKUMENT, OCH ANNAT MATERIAL AVSEENDE VÄRDEPAPPEREN SOM OMNÄMNS HÄRI, ENDAST TILL, OCH EN INVESTERING ELLER INVESTERINGSAKTIVITET SOM ÄR HÄNFÖRLIG TILL DETTA DOKUMENT ÄR ENDAST TILLGÄNGLIG FÖR OCH KOMMER ENDAST ATT KUNNA UTNYTTJAS AV, "KVALIFICERADE INVESTERARE" SOM ÄR (I) PERSONER SOM HAR PROFESSIONELL ERFARENHET AV VERKSAMHET SOM RÖR INVESTERINGAR OCH SOM FALLER INOM DEFINITIONEN AV "PROFESSIONELLA INVESTERARE" I ARTIKEL 19(5) I DEN BRITTISKA FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ("ORDERN"); ELLER (II) PERSONER MED HÖG NETTOFÖRMÖGENHET SOM AVSES I ARTIKEL 49(2)(A)-(D) I ORDERN (ALLA SÅDANA PERSONER BENÄMNS GEMENSAMT "RELEVANTA PERSONER"). EN INVESTERING ELLER EN INVESTERINGSÅTGÄRD SOM DETTA MEDDELANDE AVSER ÄR I STORBRITANNIEN ENBART TILLGÄNGLIG FÖR RELEVANTA PERSONER OCH KOMMER ENDAST ATT GENOMFÖRAS MED RELEVANTA PERSONER. PERSONER SOM INTE ÄR RELEVANTA PERSONER SKA INTE VIDTA NÅGRA ÅTGÄRDER BASERAT PÅ DETTA PRESSMEDDELANDE OCH INTE HELLER AGERA ELLER FÖRLITA SIG PÅ DET.

 

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

I DEN UTSTRÄCKNING DETTA PRESSMEDDELANDE INNEHÅLLER FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN REPRESENTERAR SÅDANA UTTALANDEN INTE FAKTA OCH KÄNNETECKNAS AV ORD SOM "SKA", "FÖRVÄNTAS", "TROR", "UPPSKATTAR", "AVSER", "ÄMNAR", "ANTAR" OCH LIKNANDE UTTRYCK. SÅDANA UTTALANDEN UTTRYCKER BOLAGETS AVSIKTER, ÅSIKTER ELLER NUVARANDE FÖRVÄNTNINGAR ELLER ANTAGANDEN. SÅDANA FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN ÄR BASERADE PÅ NUVARANDE PLANER, UPPSKATTNINGAR OCH PROGNOSER SOM BOLAGET HAR GJORT EFTER BÄSTA FÖRMÅGA MEN SOM BOLAGET INTE PÅSTÅR KOMMER VARA KORREKTA I FRAMTIDEN. FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN ÄR FÖRENADE MED RISKER OCH OSÄKERHETER SOM ÄR SVÅRA ATT FÖRUTSE OCH GENERELLT INTE KAN PÅVERKAS AV BOLAGET. DET BÖR HÅLLAS I ÅTANKE ATT FAKTISKA HÄNDELSER ELLER UTFALL KAN SKILJA SIG VÄSENTLIGT FRÅN VAD SOM OMFATTAS AV, ELLER GES UTTRYCK FÖR, I SÅDANA FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN. VARKEN BOLAGET ELLER NÅGON ANNAN ÅTAR SIG NÅGON SKYLDIGHET ATT GRANSKA, UPPDATERA, BEKRÄFTA ELLER OFFENTLIGGÖRA NÅGRA REVIDERINGAR AV FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN FÖR ATT AVSPEGLA HÄNDELSER SOM UPPSTÅR ELLER OMSTÄNDIGHETER SOM UPPSTÅR I RELATION TILL INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE, SÅTILLVIDA DET INTE KRÄVS ENLIGT LAG ELLER NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKETS REGELVERK FÖR EMITTENTER.

 

INFORMATION TILL DISTRIBUTÖRER

I SYFTE ATT UPPFYLLA DE PRODUKTSTYRNINGSKRAV SOM ÅTERFINNS I: (A) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/65/EU OM MARKNADER FÖR FINANSIELLA INSTRUMENT, I KONSOLIDERAD VERSION, ("MIFID II"); (B) ARTIKEL 9 OCH 10 I KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2017/593, SOM KOMPLETTERAR MIFID II; OCH (C) NATIONELLA GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER (TILLSAMMANS "PRODUKTSTYRNINGSKRAVEN I MIFID II") SAMT FÖR ATT FRISKRIVA SIG FRÅN ALLT UTOMOBLIGATORISKT, INOMOBLIGATORISKT ELLER ANNAT ANSVAR SOM NÅGON "TILLVERKARE" (I DEN MENING SOM AVSES ENLIGT PRODUKTSTYRNINGSKRAVEN I MIFID II) ANNARS KAN OMFATTAS AV, HAR DE ERBJUDNA AKTIERNA VARIT FÖREMÅL FÖR EN PRODUKTGODKÄNNANDEPROCESS, SOM HAR FASTSTÄLLT ATT DESSA VÄRDEPAPPER ÄR: (I) LÄMPLIGA FÖR EN MÅLMARKNAD BESTÅENDE AV ICKE-PROFESSIONELLA INVESTERARE OCH INVESTERARE SOM UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR PROFESSIONELLA KUNDER OCH GODTAGBARA MOTPARTER, SÅSOM DEFINIERAT I MIFID II; OCH (II) LÄMPLIGA FÖR SPRIDNING GENOM ALLA DISTRIBUTIONSKANALER SOM TILLÅTS ENLIGT MIFID II ("MÅLMARKNADSBEDÖMNINGEN"). OAKTAT MÅLMARKNADSBEDÖMNINGEN BÖR DISTRIBUTÖRER NOTERA ATT: PRISET PÅ BOLAGETS AKTIER ELLER TECKNINGSOPTIONER KAN SJUNKA OCH INVESTERARE KAN FÖRLORA HELA ELLER DELAR AV SIN INVESTERING, ATT BOLAGETS AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER INTE ÄR FÖRENADE MED NÅGON GARANTI AVSEENDE AVKASTNING ELLER KAPITALSKYDD OCH ATT EN INVESTERING I BOLAGETS AKTIER ELLER TECKNINGSOPTIONER ENDAST ÄR LÄMPLIG FÖR INVESTERARE SOM INTE ÄR I BEHOV AV GARANTERAD AVKASTNING ELLER KAPITALSKYDD OCH SOM (ENSAMMA ELLER MED HJÄLP AV LÄMPLIG FINANSIELL ELLER ANNAN RÅDGIVARE) ÄR KAPABLA ATT UTVÄRDERA FÖRDELARNA OCH RISKERNA MED EN SÅDAN INVESTERING OCH SOM HAR TILLRÄCKLIGA RESURSER FÖR ATT BÄRA DE FÖRLUSTER SOM EN SÅDAN INVESTERING KAN RESULTERA I. MÅLMARKNADSBEDÖMNINGEN PÅVERKAR INTE ANDRA KRAV AVSEENDE KONTRAKTUELLA, LEGALA ELLER REGULATORISKA FÖRSÄLJNINGSRESTRIKTIONER MED ANLEDNING AV DEN RIKTADE EMISSIONEN. MÅLMARKNADSBEDÖMNINGEN UTGÖR, FÖR UNDVIKANDE AV MISSFÖRSTÅND, INTE (A) EN ÄNDAMÅLSENLIGHETS- ELLER LÄMPLIGHETSBEDÖMNING I DEN MENING SOM AVSES I MIFID II ELLER (B) EN REKOMMENDATION TILL NÅGON INVESTERARE ELLER GRUPP AV INVESTERARE ATT INVESTERA I, FÖRVÄRVA, ELLER VIDTA NÅGON ANNAN ÅTGÄRD AVSEENDE BOLAGETS VÄRDEPAPPER. VARJE DISTRIBUTÖR ÄR ANSVARIG FÖR ATT GENOMFÖRA SIN EGEN MÅLMARKNADSBEDÖMNING AVSEENDE BOLAGETS AKTIER SAMT FÖR ATT BESLUTA OM LÄMPLIGA DISTRIBUTIONSKANALER.