Svenska Aerogel Holding AB (publ) rapporterar tredje kvartalet 2023. Fler kunder introducerar produkter med Quartzene[®], och bolaget intensifierar sitt fokus på transportsegmentet. Dessutom har bolaget färdigställt ansökan om ett nytt processpatent som kommer stärka dess konkurrenskraft ytterligare.

 

Väsentliga händelser juli–sept 2023

  • Stark tillväxt för Cool Roof-färg med Quartzene®
  • Refinansiering av befintligt konvertibellån med ny riktad konvertibelemission om 10 MSEK

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Ytterligare en kund inom processindustrin introducerade produkt med Quartzene®
  • Order på 1 ton från distributör vars nya kund har lanserat produkt och förbereder för expansion
  • Återkommande kund beställer 2,2 ton vilket innebär en volymökning med 44 % i år jämfört med föregående år

 

Finansiell översikt

Intäkter

Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet 2023 uppgick till 0,4 (2,6) miljoner kronor, varav produkter utgör 0,4 (0,3) miljoner kronor. För perioden jan-sept 2023 uppgår nettoomsättningen till 2,2 (3,4) miljoner kronor, varav produkter utgör 2,2 (1,1) miljoner kronor.

 

Kostnader

För tredje kvartalet 2023 uppgick kostnaden för sålda varor till 4,2 (3,8) miljoner kronor, försäljningskostnaderna till 3,4 (3,2) miljoner kronor, administrationskostnaderna till 1,2 (1,8) miljoner kronor och forsknings- och utvecklingskostnaderna till 1,3 (1,2) miljoner kronor.

För perioden jan-sept 2023 uppgick kostnaden för sålda varor till 13,0 (13,6) miljoner kronor, försäljningskostnaderna till 11,9 (9,8) miljoner kronor, administrationskostnaderna till 5,2 (5,6) miljoner kronor och forsknings- och utvecklingskostnaderna till 4,4 (3,8) miljoner kronor. 

 

Resultat

För tredje kvartalet 2023 uppgick EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) till -7,5 (-5,3) miljoner kronor, rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9,6 (-7,3) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till -10,7 (-7,6) miljoner kronor. Resultat per aktie för tredje kvartalet 2023 uppgick till -0,02 (-0,03).

För perioden jan-sept 2023 uppgick EBITDA till -25,9 (-23,2) miljoner kronor, rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -32,0 (-29,1) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till -33,9 (-30,1) miljoner kronor. Resultat per aktie för perioden jan-sept 2023 uppgick till -0,7 (-0,13).

 

Tillgångar

Koncernens totala tillgångar uppgick 30 sept 2023 till 69,1 (88,3) miljoner kronor. Likvida medel uppgick 30 sept 2023 till 15,6 (5,7) miljoner kronor.

 

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder

Koncernens eget kapital uppgick 30 sept 2023 till 35,8 (51,8) miljoner kronor. Långfristiga skulder uppgick till 9,0 (14,4) miljoner kronor.

 

Investeringar

Koncernen har under perioden juli-sept 2023 investerat 0,2 (1,2) miljoner kronor i maskiner och utrustning i bolagets produktionsanläggning i Gävle.  

 

Kassaflöde

För tredje kvartalet 2023 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -10,2 (-2,8) miljoner kronor och kassaflödet från finansieringsverksamheten till -10,9 (-5,7) miljoner kronor.

För perioden jan-sept 2023 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -30,2 (-23,8) miljoner kronor och kassaflödet från finansieringsverksamheten till 32,1 (-1,0) miljoner kronor.

 

Den kompletta kvartalsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA.

 

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 24 november 2023 kl. 08:30.