Svenska Aerogel Holding AB rapporterar kvartal 3, 2021 med framgångar i affärsutvecklingen då flera betydande kunder gått in i pilotfas. Nettoomsättning ack. ökade mer än 350% mot föregående år.

Väsentliga händelser i perioden

Order på 1 ton Quartzene från färg- och ytskiktsproducent inom Bygg&Fastighet.

Ytterligare en distributör tecknar avtal och antalet distributörer växer till 13 globalt fördelade.

Incitamentsprogram med optionsrätter erbjuds samtliga anställda. Programmet fulltecknas.

Inlösen av teckningsoption serie 3 avslutas och tillför bolaget ca 6,8 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Flera europeiska kunder inom Bygg&Fastighet vidare efter lyckad produktutveckling med Quartzene.

Styrelsen beslutar om nyemission om 35 MSEK.

Intäkter

Koncernens totala intäkter för tredje kvartalet 2021 uppgick till 1,1 (0,3) miljoner kronor varav nettoomsättningen uppgick till 0,4 (0,0) miljoner kronor. För perioden jan-sept 2021 är totala intäkter 2,5 (2,2) miljoner kronor varav nettoomsättningen är 1,3 (0,3) miljoner kronor.

Kostnader

Rörelsens kostnader, inklusive avskrivning, för tredje kvartalet 2021 uppgick till 9,3 (8,5) miljoner kronor. Personalkostnaderna uppgick till 4,4 (3,4) miljoner kronor och avskrivningar till 2,0 (1,6) miljoner kronor. För perioden jan-sept 2021 uppgick kostnaderna till 30,5 (28,2) miljoner kronor

Resultat

EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) för tredje kvartalet 2021 uppgick till -6,2 (-6,6) miljoner kronor. EBITDA för jan-sept 2021 uppgick till -22,5 (-22,2) miljoner kronor.

Resultatet före skatt för tredje kvartalet 2021 uppgick till -8,5 (-8,6) miljoner kronor. Resultatet före skatt för jan-sept 2021 uppgick till -29,1 (-28,2) miljoner kronor.

Resultat per aktie -0,06 (-0,11)

Tillgångar

Koncernens totala tillgångar uppgick 30 sept 2021 till 76,9 (78,2) miljoner kronor. Likvida medel uppgick 30 sept 2021 till 14,1 (13,4) miljoner kronor.

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder

Koncernens eget kapital uppgick 30 sept 2021 till 42,5 (40,1) miljoner kronor. Långfristiga skulder uppgick till 19,5 (24,6) miljoner kronor.

Investeringar

Koncernen har under perioden juli-sept 2021 investerat 0,9 (1,4) miljoner kronor i maskiner och utrustning i bolagets produktionsanläggning i Gävle.  

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,6
(-9,2) miljoner kronor under det tredje kvartalet 2021.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 4,9 (0,3) miljoner kronor under det tredje kvartalet 2021, varav inlösen av teckningsoptioner serie 3 tillförde koncernen 6,8 (0,0) miljoner kronor före emissionskostnader

Den kompletta kvartalsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida aerogel.se.

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel utvecklar och tillverkar nanomaterialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Visionen är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA  info@fnca.se   08-528 003 99.

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 18 november 2021 kl 19:00.