Svenska Aerogel Holding AB (publ) rapporterar andra kvartalet 2023 och ser en positiv utveckling med nyckelkunder. Två av dem har introducerat produkter med Quartzene[®] under perioden. Flera kunder går in i nya faser, och Transport är ett snabbväxande segment.

 

Väsentliga händelser april–juni 2023

  • Nyckelkunder introducerade produkter med Quartzene®
  • Två av tre delprojekt slutförda i samarbetet med världsledande producent inom processindustrin
  • Kundprojekt i Storbritannien och Irland accelererade i snabb takt
  • Teckningsoptioner av serie TO6 tecknades till cirka 93 % och bolaget tillfördes cirka 27 MSEK före emissionskostnader
  • Utökad testning av produkten SeaQare®

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Refinansiering av befintligt konvertibellån med ny riktad konvertibelemission

 

Finansiell översikt

Intäkter

Koncernens nettoomsättning för andra kvartalet 2023 uppgick till 0,3 (0,3) miljoner kronor. För perioden jan-juni 2023 uppgår nettoomsättningen till 1,7 (0,8) miljoner kronor.

 

Kostnader

För andra kvartalet 2023 uppgick kostnaden för sålda varor till 3,8 (4,8) miljoner kronor, försäljningskostnaderna till 4,6 (3,7) miljoner kronor, administrationskostnaderna till 2,0 (1,9) miljoner kronor och forsknings- och utvecklingskostnaderna till 1,8 (1,3) miljoner kronor.

För perioden jan-juni 2023 uppgick kostnaden för sålda varor till 8,9 (9,8) miljoner kronor, försäljningskostnaderna till 8,4 (6,6) miljoner kronor, administrationskostnaderna till 4,0 (3,8) miljoner kronor och forsknings- och utvecklingskostnaderna till 3,1 (2,6) miljoner kronor. 

 

Resultat

För andra kvartalet 2023 uppgick EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) till -9,7 (-9,3) miljoner kronor, rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -11,8 (-11,3) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till -12,2 (-11,6) miljoner kronor. Resultat per aktie för andra kvartalet 2023 uppgick till -0,02 (-0,05).

För perioden jan-juni 2023 uppgick EBITDA till -18,3 (-17,8) miljoner kronor, rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -22,4 (-21,8) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till -23,2 (-22,5) miljoner kronor. Resultat per aktie för perioden jan-juni 2023 uppgick till -0,4 (-0,10).

 

Tillgångar

Koncernens totala tillgångar uppgick 30 juni 2023 till 93,5 (76,2) miljoner kronor. Likvida medel uppgick 30 juni 2023 till 36,9 (15,5) miljoner kronor.

 

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder

Koncernens eget kapital uppgick 30 juni 2023 till 46,2 (42,7) miljoner kronor. Långfristiga skulder uppgick till 10,4 (15,7) miljoner kronor.

 

Investeringar

Koncernen har under perioden april-juni 2023 investerat 0,0 (0,7) miljoner kronor i maskiner och utrustning i bolagets produktionsanläggning i Gävle.  

 

Kassaflöde

För andra kvartalet 2023 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -9,7 (-10,8) miljoner kronor och kassaflödet från finansieringsverksamheten till 23,8 (-1,5) miljoner kronor.

För perioden jan-juni 2023 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -20,0 (-21,0) miljoner kronor och kassaflödet från finansieringsverksamheten till 43,0 (4,7) miljoner kronor.

 

Den kompletta kvartalsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99. 

 

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2023 kl. 08:30.