Svenska Aerogel Holding AB rapporterar kvartal 2, 2021 med följande översikt av händelser: Nya avtal med distributörer för utveckling av nya marknadssatsningar i Australien, Nya Zeeland och östra Europa – nu totalt 12 utvalda distributörer för marknadssatsningar globalt. Utökad försäljningsorganisation i Europa med nyanställd för den viktiga tyska marknaden. Förbättrad likviditet med 6.9 MSEK genom inlösen av Aerogel Teckningsoption serie TO2. Ny investering i affärssystem ger effektiva processer och förbättrar bolagets kontroll. Svenska Aerogel når sin högsta nettoomsättning någonsin under kvartalet.

Intäkter Koncernens totala intäkter för andra kvartalet 2021 uppgick till 0,7 (0,5) miljoner kronor varav nettoomsättningen uppgick till 0,6 (0,2) miljoner kronor. För perioden jan-juni 2021 är totala intäkter 1,3 (1,9) miljoner kronor varav nettoomsättningen är 1,0 (0,3) miljoner kronor.

Kostnader Rörelsens kostnader, inklusive avskrivning, för andra kvartalet 2021 uppgick till 11,5 (10,2) miljoner kronor. Personalkostnaderna uppgick till 5,1 (4,4) miljoner kronor och avskrivningar till 1,9 (1,1) miljoner kronor. För perioden jan-juni 2021 uppgick kostnaderna till 21,2 (19,7) miljoner kronor

Resultat Resultatet före skatt för andra kvartalet 2021 uppgick till -11,2 (-10,2) miljoner kronor. Resultatet före skatt för jan-juni 2021 uppgick till -20,6 (-19,6) miljoner kronor.

Resultat per aktie -0,09 (-0,13)

Tillgångar Koncernens totala tillgångar uppgick 30 juni 2021 till 82,4 (88,6) miljoner kronor. Likvida medel uppgick 30 juni 2021 till 19,8 (23,7) miljoner kronor.

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder Koncernens eget kapital uppgick 30 juni 2021 till 44,3 (48,3) miljoner kronor. Långfristiga skulder uppgick till 21,3 (24,6) miljoner kronor.

Investeringar Koncernen har under perioden april-juni 2021 investerat 0,2 (0,0) miljoner kronor i ett nytt affärssystem under immateriella anläggningstillgångar. Totala investeringar under perioden april-juni 2021 uppgår till 0,0 (5,9) miljoner kronor. 

Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,4
(-5,6) miljoner kronor under det andra kvartalet 2021. 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 4,6 (0,7) miljoner kronor under det andra kvartalet 2021, varav inlösen av teckningsoptioner serie 2 tillförde koncernen 6,9 (0,0) miljoner kronor före emissionskostnader.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET 2021

Samarbeten inleds med två nya distributörer   

Svenska Aerogel fortsätter sin fokuserade expansion av försäljningsorganisationen. Vi har nu totalt 12 distributörer globalt. I perioden tecknades avtal med:  

– ResChem Technologies Pty Ltd, Australia och Nya Zeeland

– VariaChemtäckerUngern, Bulgarien och RumänienBåda distributörerna med sin historia och resultat uppfyller kraven för Svenska Aerogel vad gäller produkt och marknadskompetens, positionering, utvecklingsförmåga samt kontinuitet. Vårt fokus på länder med varmare klimat stöds med dessa avtal.

Säljare anställs i TysklandSvenska Aerogel utökar sitt globala team med en försäljningsansvarig för Tyskland och övriga DACH-området där bolaget ser stor potential. Med det fokus som Europa har idag på energiekonomisering och med den stora industrin innanför våra marknadssegment i denna region ser vi det som naturligt att placera oss så nära som möjligt. 

Inlösen av teckningsoptioner i serie 2 avslutas och tillför bolaget 6,9 MSEK

Den andra av tre serier teckningsoptioner med rätt att teckna aktier i Svenska Aerogel Holding AB avslutades 26 juni och bolaget tillförs ca 6,9 MSEK före emissionskostnader. Antal aktier ökar med 10 750 828.

Nytt affärssystem implementeras

Bolaget rustar för tillväxt och implementerar nytt affärssystem för att effektivisera processer, förbättra kontroll och därmed öka lönsamheten i bolaget. Den 1 juni gick Svenska Aerogel live med det nya ERP-systemet (Monitor) som på ett mer effektivt och kundanpassat sätt kommer att stödja den vardagliga hanteringen av bland annat kundorder, fakturering, inköp, produktionsstyrning och lagerhantering.

Den kompletta kvartalsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel utvecklar och tillverkar nanomaterialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Visionen är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA  info@fnca.se   08-528 003 99.

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2021 kl 08:00.