Vid dagens årsstämma den 10 juni 2020 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

Stämman beslutade om:

 • Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019.
 • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att årets resultat balanseras i ny räkning.
 • Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
 • Ett årligt styrelsearvode om 290 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget samt arvode till revisor enligt löpande räkning.
 • Att styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter.
 • Omval av styrelseledamöterna Per Nordberg, Angelica Adamski, Mårten Hellberg och Erik Olsson
 • Nyval av Chatarina Schneider till styrelseledamot
 • Omval av Per Nordberg till styrelseordförande. Christer Sjöström har avböjt omval till ledamot.
 • Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor med Annika Wedin som huvudansvarig revisor.
 • Omval av ledamöterna Susanne Sandler, Peter Norberg och Christer Sjöström till valberedningen.
 • Ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag.
 • Inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda enligt styrelsens förslag.
 • Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

För vidare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd

Telefon: 070 616 0867 E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

Om Svenska Aerogel

Svenska Aerogel kommersialiserar och tillverkar Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering, färg&ytskikt och filtrering.  Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99.

Informationen lämnades genom vd Tor Einar Norbakks försorg för offentliggörande kl 11:30 (CET) den 10 juni 2020.

Documents