Första kvartalet 2020 erbjöd ett flertal ljuspunkter med vissa lovande order och satsningar på nya segment som life Science-sektorn. Svenska Aerogel står nu inför en kommersialiseringsfas, med ambitionen att bli en global, ledande leverantör i branschen. 

Svenska Aerogel fokuserar på att utveckla lösningar inom materialteknik och erbjuder produkter som används för bl.a.  isolering, filtrering, färg och ytskikt. Affärsidén är att erbjuda marknaden nya material – baserade på aerogelen Quartenze – som möter kundspecifika krav – bättre prestanda, lägre energiåtgång och högre produktivitet. Genom ett modulbaserat koncept med hög flexibilitet möjliggörs effektiv produktion i egna anläggningar eller på plats hos kund. 

Står inför kommersialiseringsfas

Svenska Aerogel står nu inför en kommersialiseringsfas, med ambitionen att bli en global, ledande leverantör i branschen.  Övergången från att vara ett utvecklingsbolag till att bli en kommersiell aktör har dock försenats under 2019 och under första delen av 2020. Ifjol påverkades verksamheten av en lägre orderingång än förväntat och att en pågående kapacitetsökning i produktionen försenades något.

Covid-19 påverkar

Vid ingången av 2020 stod dock bolaget väl rustat att möta en förväntad efterfrågeökning då effekterna av den pågående Covid19-pandemin slog till, och orderstocken har inte vuxit i takt med de bedömningar som gjordes i början av året. Svenska Aerogel parerar nu de förseningar som uppstått med fortsatt kostnadsöversyn och korttidspermitteringar. Den pågående pandemin kommer sannolikt medföra en tidsförskjutning under åtminstone 2020 innan orderingången väntas växa mer materiellt. Första kvartalet 2020 erbjöd också ljuspunkter med vissa lovande order och satsningar på nya segment som Life Science-sektorn.

Förstärkt balansräkning 

Positivt är att den förstärkning av balansräkningen som gjordes under 2019 och i början av 2020 möjliggör en fortsättning av det strategiska arbetet – att kommersiellt nå ut till marknaden med målet att nå positivt kassaflöde inom några år. Mot bakgrund av de förseningar som uppstått indikerar våra prognoser att intäktsgenereringen kommer vara relativt modest under 2020. Vi förväntar oss en trendmässigt mer väsentlig uppgång i orderingången under 2021 och 2022, vilket kommer att ge genomslag i bolagets intäkter.

 

Läs hela analysen här: 

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-svenska-aerogel-orderingangen-paverkad-av-covid-19-effekter

Documents