Den 15 november 2017 avslutades teckningstiden i Svenska Aerogel Holding AB:s företrädesemission. Emissionen uppgår till 50 MSEK och intresset har varit stort. Det preliminära resultatet visar att emissionen är övertecknad. Slutligt utfall kommer att offentliggöras den 21 november 2017.

Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för att etablera en marknadsorganisation och bygga upp en större produktionsanläggning. Bolagets patenterade version av aerogel – Quartzene – har under en inledande lanseringsfas tagits emot mycket väl av marknaden. För att tillvarata intresset så inleder bolaget nu en lansering i större skala och investerar samtidigt i utökad produktionskapacitet.

För ytterligare information kontakta:
Anders Lundström, vd Svenska Aerogel, tel 070-656 80 42               anders.lundstrom@aerogel.se

Stefan Kaiser, ekonomichef Svenska Aerogel, tel 070-001 94 61      stefan.kaiser@aerogel.se

Informationen lämnades, genom vd:s försorg, för offentliggörande den 17 november kl 08:00 CET.

Svenska Aerogel är ett kommersiellt företag med stark bas inom R&D som har utvecklat och kommersialiserar Quartzene inom olika affärsområden; i första hand Isolering, Färg&Ytskikt och Filtrering. Quartzene är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv metod. Svenska Aerogel har utvecklat ett antal kvaliteter av Quartzene där det finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners som representerar olika viktiga affärsområden. Svenska Aerogel introducerades på Nasdaq First North i december 2016. FNCA är utsedd Certified Adviser för Svenska Aerogel.  

Documents