Företrädes­emission Units 2020-2021

Prospekt

Prospekt Företrädesemission Units 2020-2021

Pressmeddelande Företrädesemission 2020-2021

Frågor och svar

1. Vad är en nyemission?

Nyemission kallas det när ett bolag erbjuder allmänheten och/eller befintliga aktieägare att teckna nya aktier i bolaget. Bolaget emitterar då nya aktier eller Units för att få in mer kapital till bolaget.

2. Vad är en företrädesemission?

En företrädesemission är ett erbjudande till alla befintliga aktieägare om att inom ramen för företrädesrätt teckna nya aktier i bolaget (eller Units) till ett förbestämt pris.

3. Hur stor är företrädesemissionen i Svenska Aerogel?

Företrädesemissionen uppgår till cirka 24,3 miljoner kronor före emissionskostnader och består av nyemitterade Units.

4. Vad menas med Units?

Som aktieägare i Svenska Aerogel erhåller du uniträtter. De i sin tur ger dig rätt att köpa Units. En Unit innehåller tre (3) aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3 . Teckningsoptionerna kan användas för att teckna aktier till en volymviktad genomsnittskurs under respektive teckningsperiod för lösen under 2021.

5. Varför genomförs företrädesemissionen och vad kommer emissionslikviden att användas till?

Svenska Aerogel fortsätter att växa i många avseenden och behöver stärka finansieringen för att med full kraft nå det genombrott på marknaden som förutses. Inbrytningen på marknaden är beroende av pågående utvecklingsarbeten hos kunder. Några produkter med Quartzene har nått marknaden, vissa är nära medan andra kräver ytterligare stöd. På grund av den pågående pandemin har kommersialiseringen försenats i förhållande till bolagets tidigare bedömningar. Svenska Aerogel utökar nu försäljnings- och marknadsföringsinsatserna och erbjuder utökad support med omfattande applikationskunskap och teknisk kompentens till kunderna.

6. Vem har rätt att teckna Units i Företrädesemissionen?

Samtliga aktieägare i Svenska Aerogel Holding AB som äger aktier per den 23 november 2020 äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier som innehavaren äger. Varje aktie ger dig en (1) uniträtt. Det krävs 7 uniträtter för att teckna 1 Unit. Det finns även en möjlighet att utan företräde teckna Units via anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av uniträtter” som finns att ladda ned från eminova.se.

7. Hur många Units erhåller jag?

Aktieägare erhåller 1 (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Det krävs sju (7) uniträtter för att teckna en (1) Unit.

8. Vad består en Unit av

En Unit innehåller:

  • 3 aktier
  • 1 teckningsoption av serie TO1
  • 1 teckningsoption av serie TO2
  • 1 teckningsoption av serie TO3

9. När pågår teckningsperioden?

Teckningsperioden löper från och med den 25 november 2020 till och med den 9 december 2020.

10. Vilken är teckningskursen?

Teckningskursen uppgår till 2,16 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,72 SEK. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

11. Vad är villkoren för teckningsoptionerna som ingår i Units?

Villkor för teckningsoptioner av serie TO1

En teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 2 mars 2021 till och med den 13 mars 2021. Dock kan teckningskursen lägst uppgå till kvotvärdet för Aerogels aktie under teckningsperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 16 mars 2021 till och med den 27 mars 2021. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0015194113 och kommer att tas upp till handel på First North.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO2

En teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 1 juni 2021 till och med den 12 juni 2021. Dock kan teckningskursen lägst uppgå till kvotvärdet för Aerogels aktie under teckningsperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 15 juni 2021 till och med den 26 juni 2021. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0015194121 och kommer att tas upp till handel på First North.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO3

En teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 31 augusti 2021 till och med den 11 september 2021. Dock kan teckningskursen lägst uppgå till kvotvärdet för Aerogels aktie under teckningsperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 14 september 2021 till och med den 25 september 2021. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0015194139 och kommer att tas upp till handel på First North.

12. När är avstämningsdag, sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter och första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter?

 Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 19 november 2020. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 20 november 2020.

13. Behöver jag som aktieägare göra något för att få uniträtter i Svenska Aerogel Holding?

Nej, samtliga som är registrerade som aktieägare i Svenska Aerogel Holding AB den 19 november 2020 får automatiskt uniträtter.

14. Hur deltar jag i företrädesemissionen?

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 23 november 2020 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. VP-avi avseende registrering av uniträtter på VP-konto skickas inte ut.

Aktieägare vars innehav av aktier i Svenska Aerogel är förvaltarregist­rerade hos bank eller annan förval­tare erhåller inget utskick. Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

15. Kan jag teckna fler Units än vad jag har rätt till eller hur tecknar jag Units utan företrädesrätt?

Du har två alternativ:

(1)   Antingen köper du uniträtter och utnyttjar dessa för att teckna. Du övertar då företrädesrätten att teckna nya Units. Handel med uniträtter kommer att ske på First North från och med den 25 november 2020 till och med den 7 december 2020.

(2)   Du kan även ansöka om att teckna Units utan företrädesrätt. För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående Units. Anmälan om teckning av Units utan stöd av företräde ska ske under samma period som teckning av Units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 25 november 2020 till och med den 9 december 2020.

Anmälan om teckning av Units utan stöd av uniträtter ska göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av uniträtter” som finns att ladda ned från eminova.se. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan. Observera att anmälan är bindande och det finns ingen möjlighet att sätta ned det antal värdepapper som tecknats. Det finns ingen begränsning på antal Units som kan anmälas för teckning inom ramen för Erbjudandet.

Tilldelning kommer då ske i följande prioritetsordning:

  1. I första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat Units med stöd av uniträtter och som på anmälningssedeln angivit detta, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  2. I andra hand ska tilldelning ske till andra som endast tecknat Units utan stöd av uniträtter. För det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal Units som var och en har tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  • I tredje och sista hand ska tilldelning ske till de parter som garanterat Företrädesemissionen, i förhållande till ställda garantiutfästelser.

Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.aerogel.se) samt på Eminova Fondkommissions webbplats (www.eminova.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se) från den 18 november 2020.

16. Vad händer om jag inte deltar?

Om du som befintlig aktieägare väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer ditt aktieägande att spädas ut. Vid fulltecknat erbjudande uppstår en utspädningseffekt om cirka 30,0 procent. Vid fulltecknat erbjudande och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för Företrädesemissionen uppstår en utspädningseffekt om cirka 46,2 procent. Vid full anslutning i Företrädesemissionen i kombination med erhållna aktier för garantiersättning i botten- och toppgarantin och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner uppstår en utspädningseffekt om cirka 47,7 procent. Du har dock möjlighet att sälja dina uniträtter för att erhålla ekonomisk kompensation för utspädningen. Handel med uniträtter pågår under perioden 25 november till 7 december 2020. Observera att outnyttjade uniträtter blir ogiltiga efter teckningsperiodens utgång den 7 december 2020 och förlorar därmed sitt eventuella värde.

17. Var hittar jag mer information?

Mer information inklusive villkor, anvisningar och anmälningssedlar finns på Bolagets webbplats (www.aerogel.se) samt på Eminova Fondkommissions webbplats (www.eminova.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se) från den 18 nov 2020.

Read more

Tor Einar Norbakk
Verkställande direktör

VIKTIG INFORMATION

Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Bolaget”) har på grund av legala restriktioner avgränsat tillgängligheten för den här delen av hemsidan. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa webbsidor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Informationen på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (“USA“), Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Bolaget (“Värdepapper“) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med eventuella undantag som accepteras av Bolaget.

Bolaget förbehåller sig rätten att enligt eventuellt undantag acceptera teckning från en person som befinner sig i eller är skriven i en jurisdiktion där deltagande annars skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES“) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (“EU“) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

För att få tillgång till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste samtliga personer först försäkra sig om att de inte är föremål för legala restriktioner som begränsar deras möjlighet att ta del av informationen på denna del av Bolagets webbplats.

Vi ber dig därför bekräfta att du är bosatt och befinner dig, utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt samt har rätt att ta del av informationen på dessa webbsidor utan begränsning i lag eller andra regler samt utan krav på att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.

Vi ber dig även bekräfta att du har läst informationen, villkoren och restriktionerna ovan samt att du åtar dig att följa dessa.

Genom att klicka på “Ja, jag bekräftar” nedan godkänner du villkoren för åtkomst till denna webbplats.

Jag intygar att:

  1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika; och
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att åtgärder behöver vidtas av Bolaget.
  3. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa de restriktioner som framgår ovan.

Disclaimer

Informationen på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (“USA”), Singapore, Sydkorea , Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende aktier, teckningsrätter eller betalda tecknade aktier utgivna av Bolaget till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Välj det land du är bosatt i

Välj det land du befinner dig i

Informationen på denna del av Svenska Aerogel Holding ABs (publ) hemsida är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion i vilken distribution av eller deltagande i erbjudandet inte skulle vara förenlig med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Du kan därför inte få åtkomst till informationen på denna del av hemsidan.