Företrädesemission 2024

Företrädesemissionen i korthet

Avstämningsdag: 19 januari 2024.

Teckningsperiod: 23 januari 2024 till 6 februari 2024.

Aktier: Erbjudandet avser teckning av aktier. En (1) befintlig aktie berättigar till tretton (13) teckningsrätter. Sexton (16) teckningsrätter ger rätten att teckna en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 0,12 SEK per aktie.

Tecknings- och garantiåtaganden: Teckningsåtaganden uppgår till cirka 14 MSEK, vilket motsvarar cirka 28,5 procent av Företrädesemissionen.

Garantiåtaganden har ingåtts genom så kallad bottengaranti och toppgaranti. Åtagande om bottengaranti uppgår till cirka 16 MSEK, vilket med teckningsåtaganden motsvarar upp till 60 procent av Företrädesemissionen. Åtagandet om toppgaranti uppgår till cirka 20 MSEK, motsvarande 40 procent av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen omfattas således till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden.

Lock-up: I samband med Företrädesemissionen har samtliga medlemmar i Bolagets styrelse och samtliga ledande befattningshavare med innehav av aktier i Bolaget ingått lock up-åtaganden som bland annat innebär att de, med vissa sedvanliga undantag, har åtagit sig att inte avyttra finansiella instrument i Bolaget under en period om 90 dagar från och med offentliggörandet av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen offentliggjordes 18 december 2023.

Erbjudandets storlek: 422 999 784 nya aktier motsvarande cirka 51 MSEK.

Utspädning: För befintliga aktieägare som inte deltar kommer företrädesemissionen, vid full teckning, att medföra en utspädningseffekt om cirka 44,8 procent.

ISIN-koder:
Aktier: AERO, ISIN-kod: SE0008212161
Teckningsrätter: AERO TR, ISIN-kod: SE0021308871
BTA: AERO BTA, ISIN-kod: SE0021308889

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Rådgivare:
Vator Securities AB är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet.
Vator Securities AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.
Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Handlingar

Prospekt Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Särskild anmälningssedel med stöd av teckningsrätter (.pdf)

Anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter (.pdf)

Application form without preferential rights (.pdf)

Svenska Aerogel Holding AB - Offentliggörande av Företrädesemission 231218

Svenska Aerogel Holding AB – Offentliggörande av prospekt 20240119

Registreringsbevis från Bolagsverket (.pdf)

Motiv för Företrädesemissionen

Svenska Aerogel utvecklar produkten Quartzene®, ett patenterat syntetiskt kiselpulver som är framtaget genom över 20 års forskning. Produkten är ett insatsmaterial som används för att effektivisera och tillföra nya hållbara egenskaper i slutprodukter inom framför allt tre olika kundsegment: Bygg & Fastighet, Processindustri och Transport.

Svenska Aerogel investerade tidigt i en patenterad produktionsteknik, ett labb och en produktionsanläggning i Gävle. Produktionsanläggningen har en potential att producera 1 000 ton Quartzene årligen. Utöver möjliggörandet att kunna leverera större ordrar har Bolaget även byggt upp ett internationellt distributionsnätverk bestående av 16 distributörer som tillsammans täcker fyra kontinenter.

Svenska Aerogel intensifierar för närvarande sitt försäljningsarbete med ett tydligt fokus på kundsegment Transport. Inom segmentet har Bolaget ett flertal kundprojekt inom batterisäkerhet för elfordon. En av Bolagets nyckelkunder har projekt tillsammans med flera globala fordonstillverkare och introducerade nyligen en produkt som innehåller Quartzene.

I november 2023 erhöll Svenska Aerogel två ordrar, en order om 2,2 ton Quartzene från en återkommande europeisk kund och en order från en ny kund om 1 ton material genom Bolagets distributör Krahn i Italien. Ordern om 2,2 ton från den återkommande europeiska kunden innebär en volymökning på 44 procent från kunden under 2023 jämfört med föregående år och visar återigen att Quartzene tillför stort värde i kundens produkt. Den fortsatta efterfrågan av Quartzene inom Bygg & Fastighet segmentet är särskilt lovande med tanke på osäkerheten inom byggbranschen under 2023.

Bolagets nya nyckelkund, en global spelare inom processindustrin, introducerade under 2023 sin produkt med Quartzene till ett urval av sina egna kunder. Lansering av produkten är planerad till första kvartalet 2024. Bolaget bedömer att projektet har god potential att medföra orderingång.

Utöver Quartzene utför Svenska Aerogel tester med Bolagets produkt SeaQare®. SeaQare tillsätts i båtbottenfärg och bidrar till en kontrollerad frisättning av koppar som skyddar båtbottnar mot påväxt. Med hjälp av SeaQare kan koppar användas på ett mer effektivt sätt än i traditionella båtbottenfärger, vilket gör att mängden koppar kan reduceras med upp till 90 procent, och onödiga kopparutsläpp i havet kan undvikas. I september 2023 erhöll Bolaget resultat från statiska havstester i Florida vilka visade att färgformulering med tillsats av SeaQare hade mycket bra effekt i jämförelse med en marknadsledande båtbottenfärg. Under 2023 gjordes en patentansökan för SeaQare.

Svenska Aerogel befinner sig i en intressant fas där allt fler av Bolagets kunder har introducerat produkter som innehåller Svenska Aerogels material. Samtidigt pågår ett flertal dialoger med potentiella kunder och befintliga kunder kring samarbeten, projekt och ordrar.

Användning av emissionslikvid

Styrelsen för Svenska Aerogel bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. Med rörelsekapital avses i denna bemärkelse Bolagets möjlighet att, med hjälp av tillgängliga likvida medel, fullgöra sina betalningsförpliktelser allteftersom de förfaller till betalning. Svenska Aerogel har därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen, vilket vid full teckning tillför Bolaget en bruttolikvid om cirka 51 MSEK. Nettolikviden om cirka 42 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om högst cirka 9 MSEK, avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

  • Försäljning och marknadsföring, cirka 51 procent. Intensifiera insatserna ytterligare, både inom försäljning och marknadsföring inom kundsegmenten Bygg & Fastighet, Processindustri och Transport, där Bolaget har sina mest utvecklade och mogna kundprojekt.
  • Applikationsutveckling, cirka 27 procent. Utveckling av nästa generations Quartzene som produceras i en ännu mer hållbar tillverkningsprocess.
  • Produktionsutveckling, cirka 22 procent. Ständiga förbättringar inom produktion samt investeringar för att möjliggöra ökade produktionsvolymer.

 

 

 

Read more

VIKTIG INFORMATION

Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Bolaget”) har på grund av legala restriktioner avgränsat tillgängligheten för den här delen av hemsidan. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa webbsidor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Informationen på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (“USA“), Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Bolaget (“Värdepapper“) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med eventuella undantag som accepteras av Bolaget.

Bolaget förbehåller sig rätten att enligt eventuellt undantag acceptera teckning från en person som befinner sig i eller är skriven i en jurisdiktion där deltagande annars skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES“) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (“EU“) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

För att få tillgång till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste samtliga personer först försäkra sig om att de inte är föremål för legala restriktioner som begränsar deras möjlighet att ta del av informationen på denna del av Bolagets webbplats.

Vi ber dig därför bekräfta att du är bosatt och befinner dig, utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt samt har rätt att ta del av informationen på dessa webbsidor utan begränsning i lag eller andra regler samt utan krav på att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.

Vi ber dig även bekräfta att du har läst informationen, villkoren och restriktionerna ovan samt att du åtar dig att följa dessa.

Genom att klicka på “Ja, jag bekräftar” nedan godkänner du villkoren för åtkomst till denna webbplats.

Jag intygar att:

  1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika; och
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att åtgärder behöver vidtas av Bolaget.
  3. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa de restriktioner som framgår ovan.

Disclaimer

Informationen på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (“USA”), Singapore, Sydkorea , Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende aktier, teckningsrätter eller betalda tecknade aktier utgivna av Bolaget till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Välj det land du är bosatt i

Välj det land du befinner dig i

Informationen på denna del av Svenska Aerogel Holding ABs (publ) hemsida är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion i vilken distribution av eller deltagande i erbjudandet inte skulle vara förenlig med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Du kan därför inte få åtkomst till informationen på denna del av hemsidan.