Företrädes­emission 2019

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 12 mars 2019

Anmälan

Anmälningssedel 20 mars 2019

Svenska Aerogel Holding AB (publ) offentliggör informationsmemorandum inför företrädesemission

Den 4 mars 2019 offentliggjorde Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”Svenska Aerogel”) att Bolagets styrelse hade beslutat, baserat på bemyndigande från årsstämman den 11 juni 2018, att genomföra en nyemission om cirka 25 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) med teckningstid från och med den 19 mars 2019 till och med den 3 april 2019.

  • Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för att färdigställa Master Pilot Plant 2019 och Bolaget planerar även för offensiva satsningar på ytterligare marknader för tillämpning av Quartzene. De prioriterade marknaderna är Filtrering, Termisk isolering och Tryckbarhet.
  • Företrädesemissionen är till cirka 80 procent garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
  • Ledningsgruppen i Svenska Aerogel har lämnat teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande totalt 1,6 Mkr.

Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat ett informationsmemorandum som kan erhållas från Bolaget och hålls även tillgängligt på Bolagets webbplats (www.aerogel.se) samt Eminova Fondkommissions webbplats (www.eminova.se)

Tidplan för Företrädesemissionen

  • 13 mars 2019                     Sista dag för handel inkl. teckningsrätt
  • 14 mars 2019                     Första dag för handel exkl teckningsrätt
  • 15 mars 2019                     Avstämningsdag i Företrädesemissionen
  • 19 mars – 3 april 2019    Teckningsperiod
  • 19 mars 2019                     Första dag för handel i teckningsrätter och BTA
  • 1 april 2019                        Sista dag för handel i teckningsrätter
  • 11 april 2019                      Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, Vd Svenska Aerogel Holding AB (publ), 070-616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se
Stefan Kaiser, Ekonomichef Svenska Aerogel Holding AB (publ), 070-001 94 61 stefan.kaiser@aerogel.se

Svenska Aerogel utvecklar och kommersialiserar Quartzene – The Next Generation Aerogel – inom olika affärsområden; i första hand Isolering, Färg & Ytskikt, Filtrering och Tryckbarhet. Quartzene är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig produktionsteknik. Fabrik och kontor finns i Gävle och Bolaget har 13 heltidsanställda. Svenska Aerogel har utvecklat ett antal kvaliteter av Quartzene där det finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners som representerar olika viktiga affärsområden.

Svenska Aerogel introducerades på Nasdaq First North i december 2016. FNCA är utsedd Certified Adviser för Svenska Aerogel, info@fnca.se 08-528 003 99.

Informationen lämnas genom vd Tor Einar Norbakks försorg för offentliggörande den 12 mars 2019 kl 14:30

Read more

Disclaimer

Informationen på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (“USA”), Storbritannien, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende aktier, uniträtter, betalda tecknade units eller units utgivna av Bolaget (“Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Välj det land du är bosatt i

Välj det land du befinner dig i

Informationen på denna del av Svenska Aerogel Holding ABs (publ) hemsida är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion i vilken distribution av eller deltagande i erbjudandet inte skulle vara förenlig med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Du kan därför inte få åtkomst till informationen på denna del av hemsidan.