Vd, styrelseordförande och ekonomichef i Svenska Aerogel har för avsikt att teckna sig för motsvarande 1,1 miljoner kronor i den pågående aktieemissionen. Finansiering sker genom egna medel samt försäljning av teckningsrätter.

Den 23 oktober 2017 offentliggjorde Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Bolaget”) att Bolagets styrelse hade beslutat, baserat på bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2017, om att genomföra en nyemission om cirka 50 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) med teckningstid från och med den 1 november 2017 till och med den 15 november 2017.

Bolagets patenterade version av aerogel – Quartzene – har under en inledande lanseringsfas tagits emot mycket väl av marknaden. För att tillvarata intresset så inleder bolaget nu en lansering i större skala och investerar samtidigt i utökad produktionskapacitet.

Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för att etablera en marknadsorganisation och bygga upp en större produktionsanläggning. Emissionen är till 80 procent garanterad. Informationsmaterial avseende inbjudan till teckning av aktier finns tillgängligt på Svenska Aerogels hemsida www.aerogel.se och på Mangold Fondkommissions hemsida www.mangold.se

För ytterligare information kontakta:
Anders Lundström, vd Svenska Aerogel, tel 070-656 80 42                   anders.lundstrom@aerogel.se

Stefan Kaiser, ekonomichef Svenska Aerogel, tel 070-001 94 61          stefan.kaiser@aerogel.se

Informationen lämnades, genom vd:s försorg, för offentliggörande den 6 november kl 08:00 CET.

Svenska Aerogel är ett kommersiellt företag med stark bas inom R&D som har utvecklat och kommersialiserar Quartzene inom olika affärsområden; i första hand Isolering, Färg&Ytskikt och Filtrering. Quartzene är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv metod. Svenska Aerogel har utvecklat ett antal kvaliteter av Quartzene där det finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners som representerar olika viktiga affärsområden. Svenska Aerogel introducerades på Nasdaq First North i december 2016. FNCA är utsedd Certified Adviser för Svenska Aerogel.  

Documents