EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Svenska Aerogel Holding AB (publ) (“Svenska Aerogel” eller “Bolaget”) har idag fastställt teckningskursen och inleder nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO5 som emitterades i samband med företrädesemission under fjärde kvartalet 2021 (”Teckningsoptionerna”). Bolaget har i enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna genomfört en omräkning föranledd av genomförandet av den företrädesemission som offentliggjordes den 5 september 2022. Varje Teckningsoption ger rätt att teckna 1,15 nya aktier i Bolaget. Teckningskursen för Teckningsoptionerna fastställs till 0,117 SEK per aktie. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågår från och med den 17 oktober 2022 till och med den 28 oktober 2022.

Omräkning av villkor för Teckningsoptionerna 

I samband med fastställande av teckningskursen för Teckningsoptionerna, har Bolaget i enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna genomfört en omräkning föranledd av genomförandet av den företrädesemission som offentliggjordes den 5 september 2022.

 

Teckningskursen vid teckning av aktie genom utnyttjande av Teckningsoptionerna är efter omräkning 0,117 SEK per aktie. Före omräkningen uppgick teckningskursen till 0,134 SEK per aktie.

 

Antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av är efter omräkning 1,15 stycken. Före omräkningen berättigade varje Teckningsoption till teckning av 1 aktie. Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbadress, www.aerogel.se.

  

Sammanfattade villkor för Teckningsoptionerna

  • Nyttjandeperiod: 17 oktober 2022 – 28 oktober 2022.
  • Teckningskurs: 0,117 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 2,3 MSEK, före emissionskostnader.
  • Sista dag för handel med Teckningsoptionerna: 26 oktober 2022.

 

Nyttjande av Teckningsoptionerna

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

 

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. 

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.aerogel.se och på Eminova Fondkommissions hemsida www.eminova.se,  per den 17 oktober 2022. 

Notera att de Teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 28 oktober 2022, alternativt avyttras senast den 26 oktober 2022, förfaller värdelösa. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av Teckningsoptionerna. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 28 oktober 2022.

 

Aktiekapital och utspädning

Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 1 156 237,8 SEK, från 18 950 040,4 SEK, till 20 106 278,2 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 23 124 756 aktier, från 379 000 808 aktier till 402 125 564 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 5,8 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, VD

Telefon: +46 706 16 08 67

E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene® skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se,

08-528 003 99.

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Svenska Aerogel i någon jurisdiktion, varken från Svenska Aerogel eller från någon annan.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

Gävle 2022-10-17