Styrelsen i Svenska Aerogel Holding AB (publ) (“Bolaget” eller ”Svenska Aerogel”) har idag, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 10 juni 2020, beslutat om en riktad emission av 184 722 aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Nyemissionen riktar sig till Lindahl & Lindahl i Söderhamn HB. Skälet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att bolaget avser att använda emissionslikviden för att återbetala skulder.

Antal aktier och aktiekapital

Styrelsen har beslutat att med stöd av 13 kap 41 § aktiebolagslagen låta betalning för aktierna ske mot kvittning av den fordran om cirka 133 000 SEK som tecknaren har gentemot Bolaget med anledning av konsultuppdrag inom ekonomi och administration som tecknaren har utfört åt Bolaget. Enligt styrelsens bedömning  är det fördelaktigt för Bolaget att Lindahls fordran på Bolaget kvittas mot 184 722 nyemitterade aktier, då en sådan kvittning kan ske utan skada för Bolaget eller dess borgenärer. Efter att den riktade nyemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 184 722 och aktiekapitalet att öka med 9 236,10 SEK. Teckningskursen är satt till 0,72 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i bolagets företrädesemission beslutad 21 oktober 2020 och bedöms vara marknadsmässig.

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, VD Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Tel: 070-616 0867, toreinar.norbakk@aerogel.se

Quartzene – The Next Generation Aerogel

Svenska Aerogel tillverkar och marknadsför nanomaterialet Quartzene®, ett mångsidigt insatsmaterial som används för att effektivisera och tillföra nya egenskaper i en slutprodukt. Genom tillsats av Quartzene kan isolering mot värme, kyla, ljud och brand förbättras i en rad olika material och slutprodukter för användning inom olika segment. Den förbättrade isoleringseffekten syftar till att spara energi i flera led, minska materialförbrukning, minska vikten, byta ut olja och plast samt öka säkerheten – ofta bidrar Quartzene till en kombination av dessa. I grunden handlar det om att utveckla hållbara lösningar i produkter med minsta möjliga avtryck på miljön. Svenska Aerogels vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom segmenten; transport, processindustri, massa-och pappersindustri och fastighets- och byggindustri. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA info@fnca.se 08-528 003 99. Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg 14 december kl 21:00.

Documents