Inför den stundande nyttjandeperioden av Svenska Aerogel Holding AB:s (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO1 kan Bolaget idag meddela att personer ur styrelse och ledning samt aktieägare kommer att nyttja sammanlagt 1 634 653 teckningsoptioner genom teckningsförbindelseavtal. Investerarna Wilhelm Risberg och Fredrik Lundgren har därutöver ingått avtal om en toppgaranti motsvarande 30 procent av emissionen. Totalt utgör teckningsförbindelserna och garantiåtagandena cirka 45 procent.

Svenska Aerogels teckningsoptioner av serie TO1 (AERO TO1) emitterades i samband med Bolagets företrädesemission innan årsskiftet. Varje teckningsoption av serie TO1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 2 mars 2021 till och med den 13 mars 2021. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 16 mars 2021 till 27 mars 2021. Svenska Aerogel har erhållit teckningsförbindelser motsvarande sammanlagt 1 634 653 teckningsoptioner. Därutöver har investerarna Wilhelm Risberg och Fredrik Lundgren ingått avtal om en toppgaranti motsvarande 30 procent av emissionen. Inför den stundande nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 har Svenska Aerogel således erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande sammanlagt cirka 45 procent.

Investerarna Wilhelm Risberg och Fredrik Lundgren har tecknat avtal om garantiåtagande motsvarande 30 procent av emissionen, vilket innebär att om teckningsoptionerna inte nyttjas fullt ut tecknar garantikonsortiet nya aktier motsvarande 30 procent i toppen. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden har skriftligen avtalats och har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Ersättning för garantiåtagandena utgår med kontanta medel motsvarande 10 procent av garanterat och tecknat belopp.
 

Vd Tor Einar Norbakk kommenterar:

– Likviden från teckningsoptionerna ska användas till att öka insatserna inom försäljning och marknadsföring av Quartzene i syfte att utöka Svenska Aerogels organisation och aktiviteter för att nå fortsatt inbrytning på marknaden under 2021.

Rådgivare

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och TM & Partners agerar legal rådgivare. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information: aerogel.se

Tor Einar Norbakk, VD Svenska Aerogel, 070 616 0867, toreinar.norbakk@aerogel.se

Per Nordberg, Styrelseordförande Svenska Aerogel, 070 234 0095, mail@pernordberg.se

Quartzene – Next Generation Aerogel

Svenska Aerogel tillverkar och marknadsför nanomaterialet Quartzene®, ett mångsidigt insatsmaterial som används för att effektivisera och tillföra nya egenskaper i en slutprodukt. Genom tillsats av Quartzene kan isolering mot värme, kyla, ljud och brand förbättras i en rad olika material och slutprodukter för användning inom olika segment. Den förbättrade isoleringseffekten syftar till att spara energi i flera led, minska materialförbrukning, minska vikten, byta ut olja och plast samt öka säkerheten – ofta bidrar Quartzene till en kombination av dessa. I grunden handlar det om att utveckla hållbara lösningar i produkter med minsta möjliga avtryck på miljön. Svenska Aerogels vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom segmenten; transport, processindustri, massa-och pappersindustri och fastighets- och byggindustri. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA info@fnca.se, 08-528 003 99.

Informationen lämnades, genom VD Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 12 mars kl. 14:00 CEST.

Documents