First North listade Svenska Aerogel har beviljats kredit om totalt 20 Mkr, vid sidan av nyemissionen på 50 Mkr. Swedbank har beviljat 12 Mkr och Almi Företagspartner GävleDala står för resterande del.

– Genom vår mycket starka finansiella situation har Svenska Aerogel möjlighet att snabba på bolagets expansion ytterligare. Det ger oss möjlighet att ta tillvara på de kommersiella möjligheter som erbjuds samtidigt som vi bygger upp vår tillverkningskapacitet, säger Anders Lundström, vd för Svenska Aerogel.

Bolagets patenterade version av aerogel – Quartzene – har under en inledande lanseringsfas tagits emot mycket väl av marknaden. För att tillvarata intresset så inleder bolaget nu en lansering i större skala och investerar samtidigt i utökad produktionskapacitet. Den 23 oktober 2017 offentliggjorde Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Bolaget”) att Bolagets styrelse hade beslutat, baserat på bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2017, om att genomföra en nyemission om cirka 50 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) med teckningstid från och med den 1 november 2017 till och med den 15 november 2017. Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för att etablera en marknadsorganisation och bygga upp en större produktionsanläggning. Emissionen är till 80 procent garanterad. Informationsmaterial avseende inbjudan till teckning av aktier finns tillgängligt på Svenska Aerogels hemsida www.aerogel.se och på Mangold Fondkommissions hemsida www.mangold.se

För ytterligare information kontakta:
Anders Lundström, vd Svenska Aerogel, tel 070-656 80 42                  anders.lundstrom@aerogel.se

Stefan Kaiser, ekonomichef Svenska Aerogel, tel 070-001 94 61         stefan.kaiser@aerogel.se

Informationen lämnades, genom vd:s försorg, för offentliggörande den 15 november kl 08:00 CET.

Svenska Aerogel är ett kommersiellt företag med stark bas inom R&D som har utvecklat och kommersialiserar Quartzene inom olika affärsområden; i första hand Isolering, Färg&Ytskikt och Filtrering. Quartzene är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv metod. Svenska Aerogel har utvecklat ett antal kvaliteter av Quartzene där det finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners 

Documents