Styrelsen för Svenska Aerogel Holding AB (”Bolaget” eller “Svenska Aerogel”) offentliggör idag utfallet i den emission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 1 november 2021 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till 69,6 procent med och utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 10 460 641 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 56,55 procent av Företrädesemissionen, och 2 413 843 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 13,05 procent av Företrädesemissionen. Resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande 5 629 672 units eller cirka 30,4 procent, tilldelas emissionsgaranter och Svenska Aerogel tillförs därmed totalt cirka 34,8 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen har idag även, med stöd av emissionsbemyndigande, beslutat om en riktad emission till emissionsgaranter som ersättning för deras garantiåtaganden i Företrädesemissionen.

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningstiden för Företrädesemissionen avslutades den 10 december 2021 och utfallet visar att Företrädesemissionen blev tecknad cirka 69,6 procent med och utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 10 460 641 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 56,55 procent av Företrädesemissionen, och 2 413 843 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 13,05 procent av Företrädesemissionen. Resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande 5 629 672 units eller cirka 30,4 procent, tilldelas emissionsgaranter. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 34,8 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 2,95 MSEK, inklusive kontanta kostnader för emissionsgarantin. Bolaget fortsätter sin tillväxtstrategi och emissionslikviden ska huvudsakligen användas till att stödja kundernas produktutveckling, försäljnings- och marknadsaktiviteter samt effektivisering av produktionsteknik.

Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter skickas till de som tilldelats units i form av avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 19 november 2021.

Verkställande direktör Tor Einar Norbakk kommenterar:

  • Vi vill tacka våra aktieägare, både befintliga och nytillkomna, för ett fortsatt gott förtroende. Under det senaste året har Svenska Aerogels försäljning växt och vi har kommit längre i samarbeten med kunder för att utveckla applikationsområden för Quartzene. Vi har även stärkt vårt stöd till kunder i processen kring applikationsutveckling. Vår tillväxtstrategi börjar verkligen ge resultat. Med ökande krav på hållbarhet och resursbesparingar på olika marknader globalt är framtiden garanterad.
  • Svenska Aerogel är nu ISO-certifierat enligt ISO 9001:2015, vilket är en kvalitetsstämpel men även en förutsättning för bolagets fortsatta expansion. Resurserna riktas fortsatt mot utvalda kundsegment med höga volymkrav och en snabbare kommersialisering. Vårt fokus är inställt på fortsatt inbrytande på marknaden, marknadsföring och försäljning, förbättringar i produktionen samt fortsatt applikationsutveckling. Vi ser fram emot starkare försäljningssiffror och en god tillväxt.

Riktad emission till garanter

Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2021, beslutat om att genomföra en riktad emission av units, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts mellan emissionsgaranterna och Bolaget med anledning av Företrädesemissionen. Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med ingångna garantiavtal, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller i form av units bestående av fyra (4) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO4 och en (1) teckningsoption av serie TO5. En garant har valt att erhålla garantiersättningen i form av units. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 28 maj 2021, beslutat om en riktad emission av totalt 1 705 328 units. Syftet med den riktade emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna i enlighet med ingångna garantiavtal. Teckningskursen har fastställts till 1,88 SEK per unit, motsvarande 0,47 SEK per aktie. Teckningsoptionerna utfärdas vederlagsfritt. Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med potentiella garanter och bedöms återspela rådande marknadsförhållanden. Betalning för tecknade units erläggs genom kvittning av respektive teckningsberättigades fordran på Bolaget avseende garantiersättning.

Antal aktier och aktiekapital

Efter att Företrädesemissionen och emissionen till garanterna har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 80 837 936 och uppgå till 228 871 189. Aktiekapitalet kommer att öka med 4 041 896,80 SEK och uppgå till 11 443 559,45 SEK efter registreringen.

För det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 fullt utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 228 871 189 aktier till 269 290 157 aktier och aktiekapitalet från 11 443 559,45 SEK till 13 464 507,85 SEK.

Handel med BTU

Sista dag för handel med betalda tecknade Units (BTU) på Nasdaq First North Growth Market beräknas inträffa under vecka 2, 2022.

Handel med nya aktier och teckningsoptioner

De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market under vecka 2, 2022.

Rådgivare

Eminova Partners AB har agerat finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare och Eminova Fondkommission AB har varit emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:

Per Nordberg, Styrelseordförande Svenska Aerogel Holding AB (publ)
Tel: 070-234 0095
E-post: mail@pernordberg.com

Tor Einar Norbakk, VD Svenska Aerogel Holding AB (publ)
Tel: 070-616 0867                                                      
E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2021 kl. 19.30 CET.

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA, 08-528 003 99 info@fnca.se.