Inför bolagsstämman bjöd Svenska Aerogel Holding AB in aktieägare att ställa frågor. Bolagets ledning tackar för de frågor som kommit in och ger svar nedan. 

Uppdatering på gamla pm: NC surface, Chempons mm

Både Nc och Chempons kontaktade oss i ett tidigt skede med intresse för att utveckla nya färgsystem med Quartzene. Vi har under de senaste åren haft många som är intresserade av effekterna som Quartzene ger, men det är inte alltid timingen är rätt för att gå vidare med den utvecklingsinsats som krävs.  Orsakerna varierar förstås men handlar ofta om investeringar och kompetens för att lyckas med de olika faserna av utveckling. Quartzene är ett insatsmaterial till deras egna formuleringar, tester och anpassningar krävs för att senare gå vidare till produktionsanpassningar och nylanseringar. De återkommande kunder vi arbetar med idag har gjort ett medvetet val att investera i Quartzene för att de ser den framtida potentialen och de har kapacitet att genomföra hela processen fram till att en ny produkt är färdig för lansering. 

Hur ser ni på att det är bara 3 år kvar på orginalpatentet?

Det är riktig att det ursprungliga patentet upphör om några år. Därför har vi under de senare åren registrerat nya patent som ska skydda vissa applikationer som vi är intresserade av.  Vi är därmed inte så beroende av patentet då det i viss mån är lika mycket till för att andra inte skall kunna förstå processen som att patentet beskriver IP'en. Det som är det allra största värdet för oss är kunskapen i hur man gör detta. Den kunskap som är utvecklad och uppbyggd under åren från forskningen, laboratorieproduktion till pilotproduktion och idag industriell produktion. Det är det som krävs för att kunde kopiera vår process och den får man inte för att patentet går ut. 

Felbedömning att kunder skulle vara i behov av stora volymer? Finns ju flera uttalanden om detta sedan 2017.

Vi jobbar brett och kunderna skiljer sig åt när det gäller volymbehov. Vi vet att en del kunder behöver större volymer än vad vi klarar med nuvarande produktionskapacitet och andra arbetar med mindre volymkrävande produkter. Även de mindre kunderna är viktiga för oss då de ofta har en snabbare väg till marknaden och bidrar till att skapa kännedom om Quartzene. 

Är det rimligt och säga ”bra takt i försäljningen?”

Vi har tagit emot större order från återkommande kunder de senaste månaderna och med en orderstock som är högre än förra årets totala fakturering tycker vi att det är en bra takt i försäljningen. 

Tycker arvodena är väl tilltagna för det som levererats till oss aktieägare.

Valberedningen har bedömt att arvodena är rimliga i förhållande till de förväntningar aktieägarna och bolaget har på styrelsens samlade kompetens, arbetsinsats, värdeskapande och ansvar. I ett bolag som Svenska Aerogel, med stor potential och i ett strategiskt viktigt utvecklingsskede, krävs en senior styrelse med erfarenhet, rätt kunskaper och stort engagemang. För att attrahera ledamöter som kan bidra på rätt sätt måste bolaget kunna erbjuda marknadsmässiga och relevanta arvoden. Styrelsearbetet i Svenska Aerogel utvecklas löpande och har höga tillväxtambitioner, en begränsad operativ organisation för verkställande i relation till de satta målen, och en produkt som kräver en smart strategi och finansiell taktik. Detta sammantaget gör att valberedningen i Svenska Aerogel anser att styrelsearvodena är relevanta trots att bolagets resultat inte motsvarat alla aktieägarnas förväntningar bakåt i tiden. 

Finns det några exempel på ekonomisk vinning vid användning av Q eller är effekten för dålig för att räkna hem?

Storleken på kundvärdet beror på förutsättningarna till den enskilda applikation och startläget. När vi siktar på applikationer t ex inom termisk isolering, där vinsterna omfattar besparingar inom både energi, material och miljö, vet vi att Quartzene avsevärt förbättrar effekterna och ger ekonomisk vinst. Det är viktiga parametrar som kunden väger in i sina kalkyler för att ta beslutet att ta en investering för att spara in över tid och vi jobbar ständigt med att hitta de applikationer som ger det största kundvärdet. 

Jag undrar om tryckbarhet för Quartzene i olika mtrl. Trä, tyg, plast, kartong, vanligt skrivpapper, metaller och glas? Fungerar alla mtrl, är det billigare än vanliga tryckmetoder? 

Vi jobbar med att inkludera Quartzene i beläggningar för tryck. Quartzene bidrar med förbättrad tryckkvalitet och en snabbare tryckprocess. Tryckbarhet på kartong är den applikation som vi arbetar primärt med, men det är även relevant för andra material t ex laminatgolv.

Klarar en kartong med tryckt Quartzene väta eller rent av regn utan påverkan. 
Det är kartongen i sig som avgör det. Vi levererar Quartzene för att förbättra själva trycket på kartongen.

Kan man göra emballage i kartong för transporter (med Quartzene).

Användningsområdena för Quartzene är oändliga och eftersom materialet – utöver isolerande egenskaper – har extremt låg densitet och god styrka så är det en intressant möjlighet. 

Jag önskar information om projekt som ni informerat om i tidigare pressmeddelanden:

– Termisk isolering i textil. Konsortieavtal med textilindustrin, 27 sept 2019

Det är ett projekt kallat QuarInTex som pågår i ytterligare 1 år. Det är något försenat pga Covid. Just nu är vi i en fas där vi optimerar blandningarna av Quartzene i bindemedel som används i textilierna. Effekterna testas, liksom komforten och att konstruktionen i slutändan blir hållbar. I projektet är vi leverantör av insatsmaterialet Quartzene, ytterligare en tillverkare står för bindemedlet och en tredje är textiltillverkare. Parterna är organiserade i ett projekt som delvis finansieras av EU kommissionen och rapporteras regelbundet.

– Svenska Aerogel vinnare i innovationstävling –   Quartzene, isolering med nanoteknologi28 juni, 2019

I tävlingen deltar vi med Quartzene som insatsmedel för att tillföra isolering i puts med syfte att energieffektivisera befintliga byggnader. Tävlingen var ett bra koncept för oss, främst för att uppmärksamma nyttan med Quartzene.  Isolerande ytskikt är mycket efterfrågat av marknaden och intresset växer fort, inte minst efter de mycket tydliga direktiven från EU som satsar stort på nya innovativa lösningar. Efter tävlingen har vi fått kontakt med flera kunder. Samarbetena går ut på att vi tillhandahåller Quartzene som råmaterial och slutprodukten utvecklas av kunden med den tidplan som de väljer. Med nuvarande situation av råmaterialbrist i stora delar av världen (pga Covid) så går vissa projekt lite långsammare. De stora satsningar på energibesparande renoveringar som nu initieras kommer att pågå åtminstone fram till 2030 och vidare framåt så efterfrågan på den här typen av lösningar vet vi kommer att fortsätta öka. För att tekniken ska bli kommersiellt framgångsrik är kombinationen av effekten vs installationskostnaden avgörande. Det krävs ett fortsatt arbete för att optimera t ex hur många gånger ytan ska beläggas för att det ska vara ekonomiskt försvarbart.

– Svenska Aerogel möter utmaningen om minskat matsvinn – Quartzene förlänger livslängden för frukt och grönt28 maj, 2019

Effekten av Quartzene är påvisad i projektet. Nästa steg är att arbeta med regenerering av Quartzene för att sänka den löpande förbrukningen och kostnaden för filtermediet och samtidigt skapa en hållbarare lösning.  För att nå fram behövs ett samarbete med en filtertillverkare . Vi har i nuläget valt att fokusera alla våra resurser på applikationer med termiskt isolerande ytskikt och tryckbarhet inom våra fyra prioriterade segment.  Filterapplikationerna tillhör vår nästa teknologiplattform.

– Quartzene ger brandskydd i färg – Positivt projektresultat för Svenska Aerogel Holding AB (publ)1 december, 2020
Effekten är påvisad och Quartzene ger högsta brandskyddsklass på trä. Fortsatt arbete krävs för att det specifika färgsystemet i projektet kan anpassas för utomhusbruk, då detta generellt är mer krävande på grund av kraftigt växlande exponering av solljus och fukt. Efter de positiva projektresultaten med Quartzene för brandskyddsfärg har vi tagit konceptet vidare till fler kunder på marknaden som genom mätningar kan påvisa att brandskyddsfunktionen uppnås även i andra färgsystem. En tillsats av Quartzene ger signifikant förlängd tid till antändning och minskad rökutveckling.

Finns det något intresse från biltillverkare att få köpa aerogel för att använda som isoleringsmaterial till elbilar? Vad finns för hinder för att använda aerogel i bilar?
Fordonsindustrin har behov av låg vikt, isolering mot värme, kyla, ljud och brand. Det gäller alla fordon, inte bara elbilar. Vi har kontakt med flera underleverantörer i detta segment,  där vi tillhandahåller Quartzene i pulverform som additiv eller delkomponent till slutprodukter som adresserar dessa utmaningar.  Vi ser inget hinder för användningen av Quartzene i fordon men vi har respekt för kundernas produktutveckling och Time-to-Market processer.

Jag förstår att Ni inte lämnar någon prognos om framtida resultat och främst då inte någon långtidsprognos, 3 – 5 år framåt. Men jag ställer frågan om kassaflödet under innevarande år samt nästa år.
Det är riktigt att vi inte lämnar några prognoser, men i vår offentliga årsredovisning anger vi att likviditeten bedöms vara tillfredställande under det kommande räkenskapsåret.

Är Er beräkning att aviserade två kvarvarande nyemissioner skall vara tillräckliga för att därefter uppnå positivt kassaflöde?
Som nämnt ger vi inga långtidsprognoser, utöver vad som nämndes ovan. För övrigt kan vi hänvisa till Analysguiden som gör en oberoende prognos på bolaget.

 

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA  info@fnca.se,  08-528 003 99.

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Gävle 24 maj 2021.

Documents