Den 11 februari 2020 avslutades teckningstiden i Svenska Aerogel Holding AB:s (publ) (”Bolagets”) nyemission med företrädesrätt (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen blev övertecknad och tecknades till cirka 51 MSEK vilket motsvarar en teckning om cirka 101 %. Emissionsgarantierna har därmed inte tagits in anspråk. Företrädesemissionen tecknades till cirka 74 % procent med företrädesrätt och resterande del utan företrädesrätt. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget cirka 50 MSEK före emissionskostnader vilka förväntas uppgå till cirka 6,6 MSEK, inklusive kostnader för emissionsgarantin. Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för att fortsätta utveckla Bolaget till ett marknadsdrivet tillverkningsbolag.

Vd Tor Einar Norbakk kommenterar:

–  Jag vill rikta ett stort tack till våra aktieägare, både befintliga och nytillkomna, för det fortsatta förtroendet vi fått. Vi ser tydligt att det vi kan åstadkomma med vår innovation i form av hållbara lösningar för industrier ligger helt rätt i tiden, och det tror vi har bidragit starkt till det stora intresse som finns för att investera i Svenska Aerogel.

– Den stora investeringen för att öka kapaciteten i fabriken är i hamn och sätter oss på kartan. Med den här emissionslikviden ökar vi nu våra insatser inom försäljning och marknadsföring av Quartzene. VI fortsätter utveckla produktionskapaciteten i Gävle till nästa nivå och förbereder för modulbaserad tillverkning på plats hos större volymkrävande kunder.

Antal aktier och aktiekapital

Efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 33 496 506 och uppgå till 78 151 514. Aktiekapitalet kommer att öka med 1 674 675,30 SEK och uppgå till 3 907 575,70 SEK efter registreringen.

Handel med BTA

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq First North Growth Market beräknas inträffa under vecka 10, 2020.

Handel med nya aktier

De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North Groth Market vecka 11, 2020.

Rådgivare

Eminova Partners AB har agerat finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Törngren Magnell KB har agerat legal rådgivare och Eminova Fondkommission AB har varit emissionsinstitut.

För ytterligare information:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel utvecklar och kommersialiserar Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering, filtrering och tryckbarhet. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 003 99.

Informationen lämnades, genom vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 14 februari kl. 11:30 CEST.

Documents