Styrelsen i Svenska Aerogel Holding AB (“Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) har med anledning av den företrädesemission som offentliggjordes den 16 december 2019 upprättat ett prospekt som idag den 21 januari 2020 godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.aerogel.se) samt på Eminova Fondkommissions webbplats (www.eminova.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Företrädesemissionen i sammandrag

Extra bolagsstämma den 16 januari 2020 beslutade om företrädesemissionen. Varje (1) per avstämningsdagen den 24 januari 2020 innehavd aktie ger tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter ger rätten att teckna en (1) ny aktie till kursen 1,50 SEK per aktie. Företrädesmissionen omfattar högst 33 493 506 aktier som till ovan nämnda teckningskurs kan inbringa Bolaget högst 50 240 259 SEK vid full teckning, före emissionskostnader. Aktiekapitalet kan vid fulltecknad företrädesemission öka med högst 1 674 675,30 SEK.

Extra bolagsstämma den 16 januari 2020 beslutade även om en övertilldelningsoption som helt eller delvis kan utnyttjas vid överteckning av företrädesemissionen. Övertilldelningsoptionen uppgår till högst 5 024 025 aktier som till ovan nämnda teckningskurs kan inbringa Bolaget ytterligare 7 536 037,50 SEK. Aktiekapitalet kan vid fullt utnyttjad övertilldelningsoption öka med högst 251 201,25 SEK.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 28 januari till och med den 11 februari 2020.

Företrädesemissionen täcks av emissionsgarantier uppgående till 70 procent av högsta emissionslikvid, samt av teckningsförbindelser.

För närmare information om företrädesemissionen hänvisas till prospektet.

Rådgivare

I samband med företrädesemissionen agerar Eminova Partners AB finansiell rådgivare och Advokatfirman Törngren Magnell KB legal rådgivare. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, Vd Svenska Aerogel Holding AB (publ), 070-616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel tillverkar Quartzene® – ett material som kan komma att revolutionera världen med hållbara lösningar för bland annat isolering, ren luft och rent vatten. Quartzene är ett patenterat material som tillverkas vid en unik processanläggning i Gävle. Tillsammans med kunder runt om i världen arbetar Svenska Aerogel för utveckling helt nya och förbättrade produkter inom flera olika applikationer där Quartzene är den avgörande tillsatsen. Effekterna som Quartzene tillför i slutprodukterna handlar ofta om en samverkan av önskvärda egenskaper som till exempel bättre prestanda, mindre materialförbrukning och energibesparingar. Utöver besparingar i kostnader så blir resultatet produkter som klarar de allt ökade kraven vi alla ställer för ett hållbart samhälle. Det handlar om bland annat extremt god isoleringsförmåga, skydd mot brand, filtrering av oönskade ämnen i luft och vatten.

Svenska Aerogels kunder är tillverkande industrier med hög ambition att utveckla förbättrade framtida produkter med innovativ nanoteknik. Det handlar om industrier som ligger i framkant när det gäller hållbarhet och de finns globalt inom alla branscher.

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering, filtrering och tryckbarhet. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA info@fnca.se, 08-528 003 99.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget nu, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen, offentliggör på Bolagets webbplats. Prospektet innehåller bland annat att riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande, förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som Bolaget nu offentliggör.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten, helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Informationen publicerades genom vd Tor Einar Norbakks försorg, Gävle 21 januari kl 10:15.

Documents