Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) har den 11 mars 2022 fastställt kursen för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 (”Teckningsoptionerna”). Nyttjandekursen uppgår till 0,17 SEK per ny aktie som tecknas genom nyttjande av Teckningsoptionerna.

Svenska Aerogels teckningsoptioner av serie TO4 emitterades i samband med företrädesemission 2021. Nyttjandekursen motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 28 februari 2022 till och med den 11 mars 2022. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0017085228. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 3,44 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna, vid fullt utnyttjande,  beräknas uppgå till cirka 84 000 SEK.

Villkor för Teckningsoptionerna

Villkor: En (1) Teckningsoption berättigar teckning av en (1) ny aktie.

Nyttjandekurs: 0,17 SEK

Nyttjandeperiod: 14 mars – 25 mars kl 15:00

Sista handelsdag för TO4:  23 mars 2022

OBS! Förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO4 i god tid före 25 mars. Notera även att teckningsoptioner av serie TO4 som inte avyttras eller nyttjas för teckning av nya aktier förfaller utan värde. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner i god tid innan 25 mars.

Om du har dina teckningsoptioner förvaltarregistrerade

Om optionsinnehavaren har sina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för nyttjande av teckningsoptioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid innan teckningstiden avslutas för vidare instruktioner angående nyttjande av teckningsoptioner.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto)

Anmälningssedel och instruktioner postas direkt till dig. Anmälningssedel finns även tillgänglig på Eminova Fondkommission och Svenska Aerogel respektive hemsidor. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara Eminova Fondkommission tillhanda senast enligt det datum som anges på anmälningssedeln. 

Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Eminova Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Rådgivare

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För vidare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd

Telefon: 070 616 0867

E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA  info@fnca.se,  08-528 003 99.