Bolagets styrelse har beslutat om en riktad nyemission med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt om 3 060 000 SEK. Nyemission riktar sig till garanter av bolagets avslutade företrädesemission av aktier. Skälet till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att vissa emissionsgaranter har, i enlighet med garantiavtalen, valt att ersättas i aktier för sina garantiåtaganden. 

Villkor för emissionen

Genom den riktade emissionen ökar bolagets aktiekapital med 39 740 SEK till 1 339 740 SEK. Antalet aktier ökar med 794 805 aktier till 26 794 805 aktier. Teckningskursen är satt till 3,85 SEK per aktie och betalning kommer ske genom kvittning av de fordringar som emissionsgaranterna har på Bolaget grundat på sina garantiåtaganden. Teckning kommer ske inom 7 dagar från dagen för emissions beslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden. Utspädning med anledning av den riktade emissionen uppgår ca 3% procent.

För ytterligare information kontakta:
Anders Lundström, vd Svenska Aerogel, tel 070-656 80 42               anders.lundstrom@aerogel.se

Stefan Kaiser, ekonomichef Svenska Aerogel, tel 070-001 94 61      stefan.kaiser@aerogel.se 

 Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel är ett kommersiellt företag med stark bas inom R&D som har utvecklat och kommersialiserar Quartzene® inom olika affärsområden; i första hand Isolering, Färg&Ytskikt och Filtrering. Quartzene® är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv metod. Svenska Aerogel har utvecklat ett antal kvaliteter av Quartzene® där det finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners som representerar olika viktiga affärsområden. Svenska Aerogel introducerades på Nasdaq First North i december 2016. FNCA är utsedd Certified Adviser för Svenska Aerogel.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08:00 (CET) den 8 december 2017.

Documents