2022 var ett historiskt år för Svenska Aerogel med den högsta nettoomsättningen någonsin. Bolaget utvecklade flera viktiga kundsamarbeten, däribland ett avtal med en världsledande producent inom processindustrin. Dessutom introducerade bolaget nya, innovativa produkter och fördjupade sitt hållbarhetsarbete.

 Väsentliga händelser helåret 2022

 • Bolaget ingick avtal med världsledande producent inom processindustrin
 • Bolagets nettoomsättning nådde den högsta nivån någonsin
 • Produktintroduktion SeaQare® – en innovativ och hållbar teknik för båtbottenfärger
 • Två viktiga potentiella kunder går in i pilotproduktion
 • Svenska Aerogel och Worlée presenterade den nya tekniken WorléeShield
 • Svenska Aerogel blev formellt certifierade som hållbar och hälsosam arbetsplats
 • Specialkemikaliedistributören Stort Chemicals Ltd ny distributör i Storbritannien och Irland
 • Företrädesemission och två nyttjandeperioder för teckningsoptioner tillförde bolaget 26,4 MSEK före emissionskostnader
 • Ledningen förstärktes med utökad kompetens

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Forskningsprojekt visar på effektiviteten av Cool Roof-ytbehandling med Quartzene®
 • Beslut om riktad konvertibelemission om 20 MSEK för att accelerera viktiga kundsamarbeten
 • Första milstolpen nådd i samarbetet med världsledande producent inom processindustrin

 

Finansiell översikt

Intäkter

Koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet 2022 uppgick till 2,9 (0,5) miljoner kronor, varav tjänster utgör 2,7 (0,0) miljoner kronor. För perioden jan-dec 2022 uppgår nettoomsättningen till 6,4 (1,8) miljoner kronor, varav tjänster utgör 5,0 (0,0) miljoner kronor.

 

Kostnader

För fjärde kvartalet 2022 uppgick kostnaden för sålda varor till 5,0 (5,0) miljoner kronor, försäljningskostnaderna till 4,3 (3,5) miljoner kronor, administrationskostnaderna till 2,2 (1,9) miljoner kronor och forsknings- och utvecklingskostnaderna till 1,5 (1,4) miljoner kronor.

 

För perioden jan-dec 2022 uppgick kostnaden för sålda varor till 18,6 (16,1) miljoner kronor, försäljningskostnaderna till 14,1 (13,2) miljoner kronor, administrationskostnaderna till 7,8 (7,2) miljoner kronor och forsknings- och utvecklingskostnaderna till 5,3 (5,3) miljoner kronor. 

 

Resultat

För fjärde kvartalet 2022 uppgick EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) till -7,9 (-9,1) miljoner kronor, rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9,9 (-11,1) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till -10,2 (-11,5) miljoner kronor.

För perioden jan-dec 2022 uppgick EBITDA till -31,1 (-31,7) miljoner kronor, rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -39,0 (-39,1) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till -40,3 (-40,6) miljoner kronor.

Resultat per aktie för fjärde kvartalet 2022 uppgick till -0,03 (-0,08). Resultat per aktie för helåret 2022 uppgick till -0,10 (-0,31).

 

Tillgångar

Koncernens totala tillgångar uppgick 31 dec 2022 till 74,4 (101,0) miljoner kronor. Likvida medel uppgick 31 dec 2021 till 14,0 (34,2) miljoner kronor.

 

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder

Koncernens eget kapital uppgick 31 dec 2022 till 43,4 (62,7) miljoner kronor. Långfristiga skulder uppgick till 12,9 (18,2) miljoner kronor.

 

Investeringar

Koncernen har under perioden okt-dec 2022 investerat 0,5 (1,4) miljoner kronor i maskiner och utrustning i bolagets produktionsanläggning i Gävle.  

 

Kassaflöde

För fjärde kvartalet 2022 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -12,9 (-4,1) miljoner kronor och kassaflödet från finansieringsverksamheten till 21,6 (25,6) miljoner kronor.

För perioden jan-dec 2022 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -36,6 (-31,1) miljoner kronor och kassaflödet från finansieringsverksamheten till 20,6 (41,3) miljoner kronor.

 

Den kompletta bokslutskommunikén bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99.

 

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 17 februari 2023 kl. 08:30.