Helåret 2021 avslutas som det bästa året hittills. Stark tillväxt, nettoomsättningen ökade under året med 142%. Utvecklat försäljningsnätverk och flertal nya kundprojekt i prioriterade segment.

Väsentliga händelser helåret 2021

  • Svenska Aerogel når sin högsta nettoomsättning någonsin
  • Ökat volymbehov och nya order från kund i expansionsfas
  • Ökning av kunder i pilotfas
  • Större order från distributör i USA 
  • Egen säljare i Tyskland (Sydeuropa) och 6 nya distributörer globalt
  • Företrädesemission och tre teckningsserier tillför bolaget 58,2 MSEK före emissionskostnader
  • Certifiering ISO 9001 och nytt ERP system
  • Förstärkt ledning och organisation
  • Pandemin Covid-19 fortsätter att påverka inbrytningen på marknaden

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång

Finansiell översikt

Intäkter Koncernens totala intäkter för fjärde kvartalet 2021 uppgick till 0,9 (1,6) miljoner kronor varav nettoomsättningen uppgick till 0,5 (0,5) miljoner kronor. För helåret 2021 är totala intäkter 3,3 (4,1) miljoner kronor varav nettoomsättningen är 1,8 (0,7) miljoner kronor.

Kostnader Rörelsens kostnader, inklusive avskrivning, för fjärde kvartalet 2021 uppgick till 12,0 (10,5) miljoner kronor. Personalkostnaderna uppgick till 5,1 (4,4) miljoner kronor och avskrivningar till 2,0 (1,6) miljoner kronor. För helåret 2021 uppgick kostnaderna till 42,4 (39,0) miljoner kronor

Resultat EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) för fjärde kvartalet 2021 uppgick till -9,1 (-7,2) miljoner kronor. EBITDA för helåret 2021 uppgick till -31,7 (-29,4) miljoner kronor.

Resultatet före skatt för fjärde kvartalet 2021 uppgick till -11,5 (-9,3) miljoner kronor. Resultatet före skatt för helåret 2021 uppgick till -40,6 (-37,5) miljoner kronor.

Resultat per aktie för fjärde kvartalet 2021 uppgick till -0,08 (-0,12) Resultat per aktie för helåret 2021 uppgick till -0,31 (-0,52)

Tillgångar Koncernens totala tillgångar uppgick 31 dec 2021 till 101,0 (91,8) miljoner kronor. Likvida medel uppgick 31 dec 2021 till 34,2 (26,9) miljoner kronor.

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder Koncernens eget kapital uppgick 31 dec 2021 till 62,7 (52,0) miljoner kronor. Långfristiga skulder uppgick till 18,2 (24,4) miljoner kronor.

Investeringar Koncernen har under perioden okt-dec 2021 investerat 1,4 (0,8) miljoner kronor varav 1,2 (0,8) miljoner kronor utgör maskiner och utrustning i bolagets produktionsanläggning i Gävle.  

Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,1 (-6,9) miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2021. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 25,6 (21,1) miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2021, varav företrädesemissionen i slutet av 2021 tillförde koncernen 33,2 (26,3) miljoner kronor före emissionskostnader.

Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3). Siffrorna anges i TSEK om inget annat nämns.

Koncernen Koncernen består av Svenska Aerogel Holding AB och det helägda dotterbolaget Svenska Aerogel AB.

Risker och osäkerhetsfaktorer En beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i det prospekt som publicerades den 19 november 2021 i samband med Svenska Aerogels företrädesemission. Inga ombedömningar av väsentlig natur har ägt rum efter publiceringen av denna beskrivning. Prospektet finns tillgängligt på www.aerogel.se.

Certified Adviser FNCA SWEDEN AB

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport första kvartalet 2022, 27 april 2022

Delårsrapport andra kvartalet 2022, 25 augusti 2022

Delårsrapport tredje kvartalet 2022, 24 november 2022

Årsredovisningen för 2021 kommer att offentliggöras 27 april 2022

Svenska Aerogels finansiella kalender finns tillgänglig på www.aerogel.se

Svenska Aerogels årsstämma Svenska Aerogels årsstämma kommer att hållas i Gävle fredagen den 27 maj 2022. Styrelsens förslag till årsstämman är att ingen utdelning lämnas.

Revisors granskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För vidare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd

Telefon: 070 616 0867

E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA  info@fnca.se,  08-528 003 99. 

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom vd Tor Einar Norbakks försorg för offentliggörande den 16 februari 2022.