2018 blev en tydlig milstolpe för Svenska Aerogel. Bolaget lämnar startupfasen och förstärker organisationen för att anpassas till att bli ett producerande industriföretag. Från våra kunder och partners rapporteras framsteg och de första produkterna når marknaden.

Året har varit intensivt med en fortsatt hög aktivitet och ett stort intresse för vårt material Quartzene. Kostnaderna ökade under året beroende på utökade fastighetskostnader till produktionsanläggningen, konsultkostnader kopplade till utbyggnaden av fabriken samt kostnader för ny personal. Investeringarna har under året ökat och bolaget har utnyttjat 10 MSEK (av totalt 20 MSEK) av låneutrymmet från Almi och Swedbank. Kassan vid årets slut är 26,6 MSEK.

Väsentliga händelser 2018                       

 • Order från italienska Barozzi
 • Order via distributör i Taiwan på 500kg
 • Ledningsgruppen förstärks 
 • Svenska Aerogel inrättar vetenskapligt råd  
 • Nya styrelsemedlemmar
 • Ny vd för Svenska Aerogel
 • Utökning av lyckat projekt om brandskyddande färg utomhus
 • Ytterligare en version av Quartzene® lanseras
 • Rekrytering av ny styrelseordförande inleds
 • Tre nya patent beviljade
 • Positiva resultat med Quartzene i projekt för bättre tryckbarhet
 • Positiv feedback från marknaden – ny produkt för giftfri båtbottenfärg

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Uppföljningsorder på Quartzene för termiskt isolerande puts
 • Planering inför 3-skifts bemanning av nya produktionslinan, klar till sommaren
 • Besparingsprogram startar
 • Styrelsen beslutar om nyemission

FINANSIELL ÖVERSIKT

Koncernens intäkter för fjärde kvartalet 2018 uppgick till 3,0 (1,2) miljoner kronor. Koncernens intäkter för helåret 2018 uppgick till 4,9(7,9). Aktiverat arbete för egen räkning för helåret 2018 uppgick till 1,7(1,5) miljoner kronor. Aktiveringarna kan hänföras till utvecklingen av Quartzene.

Rörelsens kostnader, inklusive avskrivning, för fjärde kvartalet 2018 uppgick till 10,7(6,8) miljoner kronor. Rörelsens kostnader, inklusive avskrivning för helåret 2018 uppgick till 33,4 (24,4). Ökningen av rörelsens kostnader inklusive avskrivningar består av ökade hyreskostnader pga utökad nyttjad fabriksyta, ökade konsultkostnader för utbyggnaden av fabriken, ökade styrelsearvoden samt konsultkostnader inom marknad och försäljning. Personalkostnaderna uppgick för fjärde kvartalet till 4,6 (2,5) miljoner kronor och avskrivningar till 0,6 (1,1) miljoner kronor. Personalkostnaderna för helåret uppgick till 12,4 (9,9). Ökning av personalkostnaderna 2018 jämfört med 2017 består av engångskostnad avseende avgångsvederlag inklusive pension till föregående verkställande direktör samt kostnader för nyrekryterad personal.

Resultatet före skatt för fjärde kvartalet 2018 uppgick till -8,1 (-5,7) miljoner kronor. Resultatet före skatt för helåret 2018 uppgick till -29,1(-16,9).

Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet 2018 uppgick till -8,1(-5,7). Resultatet efter skatt för helåret 2018 uppgick till -29,1(-16,9).

Koncernens totala tillgångar uppgick 31 dec 2018 till 62,4 (80,0) miljoner kronor. Likvida medel uppgick 31 dec 2018 till 26,6 (46,1) miljoner kronor.

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder

Eget kapital uppgick 31 dec 2018 till 36,3 (65,4) miljoner kronor. Långfristiga skulder uppgick till 17,0 (10,4) miljoner kronor.

Investeringar 

Bolaget har under 2018 investerat 6,0 (4,8) miljoner kronor, där merparten avser investering i forskning och utveckling samt utbyggnad och utrustning för bolagets produktionsanläggning i Gävle.

Kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,2  (-5,1) miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2018. För helåret 2018 uppgick kassaflödet till -22,0 (-14,4) miljoner kronor.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3). Siffrorna anges i TSEK om inget annat nämns.  

Koncernen består av Svenska Aerogel Holding AB och det helägda dotterbolaget Svenska Aerogel AB.

Risker 

En beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i det prospekt som publicerades den 30 oktober 2017 i samband med Svenska Aerogels nyemission. Inga ombedömningar av väsentlig natur har ägt rum efter publiceringen av denna beskrivning. Prospektet finns tillgängligt på www.aerogel.se.

Certified Adviser är FNCA SWEDEN AB

Finansiell kalender. Svenska Aerogels finansiella kalender finns tillgänglig på www.aerogel.se

Årsredovisningen för 2018 kommer att offentliggöras 14 maj 2019.

Svenska Aerogels årsstämma kommer att hållas i Gävle tisdagen den 11 juni 2019.

Styrelsens förslag till årsstämman är att ingen utdelning lämnas.

Revisors granskning 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Gävle den 7 mars 2019

Tor Einar Norbakk

vd Svenska Aerogel 

För vidare information, kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd 070-616 08 67 toreinar.norbakk@aerogel.se 

Stefan Kaiser, ekonomichef 070 – 001 94 61 stefan.kaiser@aerogel.se

Svenska Aerogel utvecklar och kommersialiserar Quartzene- The Next Generation Aerogel. Quartzene är ett material som används i olika applikationer av tillverkande industrier. Syftet är att uppnå materialeffektivitet som ofta handlar om en samverkan av önskvärda egenskaper som till exempel bättre prestanda, mindre materialförbrukning och energibesparingar.

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden samt enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom vd:s försorg för offentliggörande den 7 mars 2019 kl. 10:00 CET.Documents