EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SINGAPORE, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.   Styrelsen för Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO6, vilken offentliggjordes genom pressmeddelande den 5 september 2022 (“Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till totalt 80 procent, varav cirka 52 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 3 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Cirka 25 procent tecknades av emissionsgaranter i enlighet med på förhand lämnade garantiåtaganden. Svenska Aerogel tillförs därmed cirka 21,1 MSEK före emissionskostnader.

– Vi tackar våra aktieägare för detta viktiga stöd. Kapitalet bidrar till säkerställande av våra planer för vår vidare tillväxtresa, Tor Einar Norbakk, VD, Svenska Aerogel

 

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 28 september 2022 och utfallet visar att Företrädesemissionen blev tecknad till cirka 55 procent med och utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 42 756 270 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 52 procent av Företrädesemissionen och 2 208 639 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 3 procent av Företrädesemissionen. Resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande 20 948 275 units eller cirka 25 procent, tilldelas emissionsgaranter.  Bolaget tillförs således cirka 21,1 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 29,0 MSEK efter utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna som löper från och med den 2 maj 2023 till och med den 16 maj 2023.

 

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som anges i det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjorde den 9 september 2022 med anledning av Företrädesemissionen (”Prospektet”). Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskick av avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

 

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 131 826 368 aktier, från 247 174 440 aktier till 379 000 808 aktier, och aktiekapitalet ökar med 6 591 318,40 SEK, från 12 358 722,00 SEK till 18 950 040,40 SEK. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 131 826 368 aktier, från 379 000 808 aktier till 510 827 176 aktier, och aktiekapitalet öka med ytterligare 6 591 318,40 SEK, från 18 950 318,40 SEK till 25 541 358,80 SEK. Varje teckningsoption av serie TO6 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 14 april 2023 till och med den 27 april 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,22 SEK.

 

Handel med BTU

Handel med betald tecknad unit (BTU) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 41, 2022.

  

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Svenska Aerogel i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

 

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2022 kl. 08:30 CEST.

  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, VD

Telefon: +46 70 616 08 67

E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene® skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99.

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Svenska Aerogel i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggör med anledning av Företrädesemissionen.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

 

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

 

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.