Den 23 oktober 2017 offentliggjorde Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Bolaget”) att Bolagets styrelse hade beslutat, baserat på bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2017, om att genomföra en nyemission om cirka 50 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) med teckningstid från och med den 1 november 2017 till och med den 15 november 2017.

Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat ett prospekt som den 30 oktober
2017 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt kan erhållas från Bolaget och
hålls även tillgängligt på Bolagets webbplats (www.aerogel.se), Mangold Fondkommission ABs
webbplats (www.mangold.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

För mer information, kontakta:
Anders Lundström, VD Svenska Aerogel Holding AB (publ)
Tel: 070-656 80 42
E-post: anders.lundstrom@aerogel.se

Stefan Kaiser, CFO Svenska Aerogel Holding AB (publ)
Tel: 070-001 94 61
E-post: stefan.kaiser@aerogel.se

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)
Svenska Aerogel är ett kommersiellt företag med stark bas inom R&D som har utvecklat och
kommersialiserar Quartzene® inom olika affärsområden; i första hand Isolering, Färg&Ytskikt och
Filtrering. Quartzene® är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket
kostnadseffektiv metod. Svenska Aerogel har utvecklat ett antal kvaliteter av Quartzene® där det
finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella
partners som representerar olika viktiga affärsområden. Svenska Aerogel introducerades på Nasdaq
First North i december 2016. FNCA är utsedd Certified Adviser för Svenska Aerogel.

Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva,
sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget.
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts
eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller
indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller annat land
där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är
tillåten, helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på
ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på
sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas,
överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons
räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för
registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar
i relevant stat eller jurisdiktion i USA.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 17:50 (CET) den
30 oktober 2017.

Documents