· Styrelsen i Svenska Aerogel Holding AB (”Bolaget”) (Nasdaq First North: AERO) har idag den 23 oktober 2017, baserat på bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2017, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). · Bolagets patenterade version av aerogel – Quartzene – har under en inledande lanseringsfas tagits emot mycket väl av marknaden. För att tillvarata intresset så inleder bolaget nu en lansering i större skala och investerar samtidigt i utökad produktionskapacitet. · Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för att etablera en marknadsorganisation och bygga upp en större produktionsanläggning. · Emissionen är till 80 procent garanterad. · Ett prospekt kommer att offentliggöras efter Finansinspektionens godkännande, vilket väntas ske 1 november.

Svenska Aerogel har tagit fram en patenterad version av materialet areogel, som lanserats under namnet “Quartzene – The Next Generation Aerogel.”  Quartzene halverar i stort sett kostnaderna jämfört med traditionell aerogel. Samtidigt utökas antalet användningsområden. Quartzene har till exempel visat sig ha extremt goda isolerande och filtrerande egenskaper. I ett första skede har Svenska Aerogel valt att bearbeta marknaden för färg och ytskikt.

”Vi har valt att fokusera på marknaden för färg och ytskikt eftersom intresset varit mycket stor. Ett flertal tillverkare och grossister av specialfärg har utvärderat vår patenterade lösning Quartzene och är i process att börja sälja lösningar som innehåller Quartzene”, säger Anders Lundström, vd för Svenska Aerogel, och fortsätter:

”Givet det stora intresset räknar vi med en förhållandevis snabb expansion redan under 2018. För att fullt ut kunna ta tillvara på det stora intresset behöver vi nu ytterligare expansionskapital.”

Styrelsen i Bolaget har idag den 23 oktober 2017, baserat på bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2017, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

 • Bolagets styrelse har beslutat, baserat på bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2017, att genomföra en nyemission om cirka 50 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare genom att emittera högst 13 000 000 aktier.
 • Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per varje befintlig aktie, dvs. teckningsrelation 1:1.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen är 3,85 SEK per aktie.
 • Företrädesemissionen täcks till 80 procent genom garantiåtaganden.
 • Prospekt med anledning av Företrädesemissionen beräknas offentliggöras omkring den 1 november 2017.

Bakgrund och motiv

Materialet aerogels egenskaper har länge varit hyllade och oomtvistade – men materialet har varit för dyrt att använda i större skala. Därför har användarna hittills utgjorts av prisokänsliga köpare som exempelvis amerikanska rymdmyndigheten NASA. Det har gjort att en bredare allmänhet haft en mycket begränsad kunskap om materialet och dess egenskaper. Här ändrar Svenska Aerogel på spelplanen eftersom bolagets patenterade lösning – Quartzene – möjliggör en rejäl prissänkning samtidigt som funktionaliteten förbättras avsevärt. Därmed öppnar Svenska Aerogel upp för helt nya marknader med stor potential för snabb tillväxt. För att inte drabbas av flaskhalsar vare sig på teknik-, marknads- eller organisationssidan behöver Svenska Aerogel kapital för att fullt ut kunna ta tillvara på försprånget mot andra företag som säljer aerogeler.

Svenska Aerogel har de senaste åren gått från att ha varit ett renodlat FoU-företag till att bli ett utvecklings-, tillverknings- och säljbolag. Under 2016 började omvärlden på allvar få upp ögonen för vad man kan göra med den nya generationens aerogel – Quartzene, som i stort sett halverar priset och förbättrar prestandan kraftigt. Dessutom passar Svenska Aerogels lösning för fler användningsområden än äldre generationers aerogeler, vilket beror på att Quartzene till skillnad från andra kiselbaserade aerogeler erbjuder både hydrofoba (vattenavstötande) och hydrofila (vattenabsorberande) funktioner.

Genom att genomföra en nyemission ska Svenska Aerogel utnyttja sitt försprång och ta tillvara den tilltagande efterfrågan. Kapitalet ska användas till att bygga en säljorganisation som kan bearbeta den globala efterfrågan bolaget upplever. Dessutom behöver tillverkningskapaciteten utökas, vilket kräver investeringar i maskiner etc.

Initialt ligger fokus på marknaden för termiskt isolerande (kyla/värme) färg- och ytskikt där vi ser en kraftigt ökande efterfrågan. Värdet på markna­den beräknas i dag till 45 miljarder kronor och beräknas växa till 70 mil­jarder kronor 2021. Quartzene är ett insatsmaterial och sammantaget tror vi oss kunna omsätta ca en miljard kronor inom detta segment. Traditionella biltillverkare vill exempelvis ha färg som isolerar mot värme. Samtidigt kan Quartzene till exempel hjälpa de som tillverkar elbilar att skydda mot kylan som uppstår. Den här sortens mångsidighet som materialet areogel erbjuder har länge varit efterfrågat, men som tidigare varit för dyrt till Quartzene kom in på marknaden.

Företrädesemissionen

Bolagets styrelse har beslutat, baserat på bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2017, att genomföra en nyemission om cirka 50 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare genom att emittera högst 13 000 000 aktier till en teckningskurs om 3,85 SEK per aktie.

Företrädesemissionen ger befintliga aktieägare rätt att investera i Bolaget i relation till hur många aktier de redan äger. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare, varvid ska gälla att en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 oktober 2017.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen (teckning genom betalning) löper från och med den 1 november 2017 till och med den 15 november 2017. Bolagets styrelse har rätt att förlänga teckningstiden. Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet kan ökas med högst 650 000 SEK och att antalet aktier kan ökas med högst 13 000 000. Handel med teckningsrätter förväntas ske från och med den 1 november 2017 till och med den 13 november 2017.

Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 13 000 000 aktier till 26 000 000 aktier och aktiekapitalet från 650 000 SEK till 1 300 000 SEK. Den totala emissionslikviden uppgår vid full teckning till cirka 50 MSEK före emissionskostnader. För befintliga aktieägare som inte deltar i nyemissionen uppkommer en utspädningseffekt om motsvarande cirka 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter i marknaden.

Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter varvid tilldelning i första hand ska ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till det antal aktier som sådana personer tecknat i nyemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning och i sista hand till dem som garanterat emissionen och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till storleken av de ställda garantiutfästelserna och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

Teckningsförbindelser och garantier

Företrädesemissionen täcks till 80 procent av garantiåtaganden. Garantiåtagandena är inte säkerställda genom pantsättning, bankgaranti eller liknande arrangemang. Ersättning för lämnade emissionsgarantier uppgår, enligt respektive garants val efter emissionens utfall, till 10 procent av garanterat belopp i kontant ersättning, alternativt 12 procent av garanterat belopp i aktier i Bolaget till ett pris om 3,85 kronor per aktie.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

 • 26 oktober 2017 – Sista dag för handel inkl. teckningsrätt
 • 27 oktober 2017 – Första dag för handel exkl. teckningsrätt
 • 30 oktober 2017 – Avstämningsdag i Företrädesemissionen
 • 1 november 2017 – Beräknad dag för offentliggörande av prospekt. Snarast efter godkännande av Finansinspektionen.
 • 1-15 november 2017 – Teckningsperiod
 • 1 november 2017 – Första dag för handel i teckningsrätter och BTA
 • 13 november 2017 – Sista dag för handel i teckningsrätter
 • 21 november 2017 – Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare
I samband med nyemissionen agerar Advokatfirman Törngren Magnell KB som legala rådgivare och Mangold Fondkommission AB som emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:

Anders Lundström, VD Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Tel: 070-656 80 42                      E-post: anders.lundstrom@aerogel.se

Stefan Kaiser, CFO Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Tel: 070-001 94 61                      E-post: mailto:stefan.kaiser@aerogel.se

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel är ett kommersiellt företag med stark bas inom R&D som har utvecklat och kommersialiserar Quartzene® inom olika affärsområden; i första hand Isolering, Färg&Ytskikt och Filtrering. Quartzene® är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv metod. Svenska Aerogel har utvecklat ett antal kvaliteter av Quartzene® där det finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners som representerar olika viktiga affärsområden. Svenska Aerogel introducerades på Nasdaq First North i december 2016. FNCA är utsedd Certified Adviser för Svenska Aerogel.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget avser att offentliggöra på Bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande, förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten, helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Ovanstående information är information som Svenska Aerogel Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14.45 (CET) den 23 oktober 2017.

Documents