EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att större aktieägare i Bolaget och samtliga medlemmar av styrelse och ledning som innehar teckningsoptioner har informerat Bolaget att de avser nyttja samtliga sina teckningsoptioner serie TO6. Detta motsvarar en investering om totalt cirka 6,2 MSEK, vilket motsvarar cirka 21,4 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO6. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO6 pågår fram till och med den 16 maj 2023.

– Vi är tacksamma för ett fortsatt starkt stöd och förtroende från våra största ägare, styrelse och ledning. Det möjliggör att vi kan fortsätta accelerera vårt arbete inom framför allt försäljning samt produkt- och marknadsutveckling, säger Tor Einar Norbakk, vd för Svenska Aerogel.

Svenska Aerogel har mottagit icke bindande avsiktsförklaringar att följande teckningsoptionsinnehavare avser nyttja sina teckningsoptioner privat eller genom bolag:

 

Aktieägare

Roll i Bolaget

Antal TO6

SEK

Patrik Björn (privat och genom bolag)

Största aktieägare

17 300 000

3 806 000

Jim Wennerlid

Styrelseledamot

6 690 188

1 471 841

Tor Einar Norbakk

Verkställande direktör

3 737 954

822 350

Chatarina Schneider (genom bolag)

Styrelseledamot

783 666

172 407

Mårten Hellberg (genom bolag)

Styrelseledamot

312 500

68 750

Per Nordberg (privat och genom bolag)

Styrelseordförande

127 546

28 060

Emelie Hildebrand

Marknads- och kommunikationschef

43 332

9 533

Håkan Burtsoff

Produktion- och teknikchef

17 000

3 740

Joakim Wanner

Försäljningschef

13 332

2 933

Pernilla Ståhle

Forsknings- och utvecklingschef

3 334

733

 

 

 

 

Total

 

29 028 852

6 386 347

 

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO6 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 29,0 MSEK före emissionskostnader. Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO6 var den 12 maj 2023. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 16 maj 2023. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 16 maj 2023.

 

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO6:

Nyttjandeperiod: 2 maj 2023 – 16 maj 2023.

Emissionsvolym: 131 826 368 teckningsoptioner av serie TO6 berättigar till teckning av 131 826 368 aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 29,0 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 0,22 SEK per aktie.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 6 591 318,40 SEK, från 19 891 248,25 SEK till 26 482 566,65 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 131 826 368 aktier, från 397 824 965 aktier till 529 651 333 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 25 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

 

Vänligen notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 16 maj 2023 förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier.

 

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

 

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.aerogel.se och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

  

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Svenska Aerogel i samband med nyttjandeperioden av teckningsoptionerna av serie TO6.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99. 

 

Gävle 2023-05-15