Vid dagens extra bolagsstämma i Svenska Aerogel Holding AB (publ) beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning, genomföra en företrädesemission av aktier, genomföra en nyemission av aktier utan företrädesrätt avseende en så kallad övertilldelningsoption samt bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier utan företrädesrätt. Vid fulltecknande av företrädesemissionen och fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen tillförs bolaget cirka 57,8 mkr före emissionskostnader.

Bolagsstämman fattade nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag och beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.aerogel.se.

  • Beslut om ändring av bolagsordningens bestämmelser om gränser för aktiekapitalet och antalet utestående aktier.
  • Beslut om emission av högst 33 493 506 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen är 1,50 kr per aktie. Avstämningsdag för företrädesemissionen är 24 januari 2020 och teckningsperioden löper från och med den 28 januari 2020 till och med den 11 februari 2020. Ett prospekt med anledning av företrädesemissionen kommer offentliggöras snarast efter det godkänts av Finansinspektionen.
  • Beslut om emission av högst 5 024 025 aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare avseende en så kallad övertilldelningsoption.
  • Beslut om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för bolagsordningens för var tids gränser för aktier och aktiekapital, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

För vidare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd

Telefon: 070 616 0867

E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering, filtrering och tryckbarhet.  Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99. Informationen lämnades genom vd Tor Einar Norbakks försorg för offentliggörande kl 17:00  (CET) den 16 januari 2020.

Documents