Rättelse pga felaktig bilaga: Svenska Aerogel, listat på Nasdaq First North, redovisar för helåret 2017 en mindre ökning i totala intäkter och ett minusresultat. Totala intäkter uppgick till 7,9 miljoner jämfört med 7,6 miljoner 2016. Resultatet var -16,9 miljoner kronor jämfört med -13,0 miljoner 2016. En väl genomförd emission på 50 miljoner kronor och lånelöften om 20 miljoner kronor har medfört att bolaget är välkapitaliserat inför 2018.

Det har varit ett spännande och givande första år som noterat företag. Under 2017 ökade vi dramatiskt vår marknadsnärvaro i Europa och Asien och vi förbereder nu en introduktion på den amerikanska marknaden. Vi är också välkapitaliserade efter en emission på 50 mkr samt lånelöfte från ALMI och Swedbank på ytterligare 20 mkr. Jag tycker allt känns positivt, bolaget utvecklas i rätt riktning och vi bör se en kraftigt ökad orderingång under 2018 säger Anders Lundström, vd för Svenska Aerogel.

Helåret 2017

-Totala intäkter för perioden januari-december: 7,9 (7,6) miljoner kronor

-Rörelsens kostnader för perioden januari-december: 24,4 (20,6) miljoner kronor

-Resultat före skatt för perioden januari-december: -16,9 (-13,0) miljoner kronor

Fjärde kvartalet 2017

-Totala intäkter för fjärde kvartalet: 1,2 (1,5) miljoner kronor

-Rörelsens kostnader för fjärde kvartalet: 6,9 (7,8) miljoner kronor

-Resultat före skatt för fjärde kvartalet: -5,7 (-6,3) miljoner kronor

Fullständig bokslutskommuniké för 2017 finns på www.aerogel.se

För ytterligare information kontakta:

Anders Lundström, vd, 070 – 656 8042 anders.lundstrom@aerogel.se 

Stefan Kaiser, cfo, 070 – 001 9461 stefan.kaiser@aerogel.se 

Svenska Aerogel AB har utvecklat nästa generation aerogel under varumärket Quartzene®. Genom en patenterad framställningsprocess kan Quartzene® erbjuda bättre prestanda och ett lägre pris än traditionell aerogel. Svenska Aerogel fokuserar på affärsområdena Termisk Isolering, Färg&Ytskikt och Filtrering.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North och FNCA är Certified Adviser.

Informationen lämnades, genom vd Anders Lundströms försorg, för offentliggörande kl 08:00 (CET) den 9 mars 2018.

Documents