I samband med Svenska Aerogel Holding AB:s (publ) årsstämma lämnar VD Anders Lundström en kortfattad operativ uppdatering.

Det är med stor glädje vi genomför vår första årsstämma som ett listat bolag. Vi nådde en milstolpe när vi i december blev ett publikt bolag och vi har tagit ett stort kliv i vår verksamhet. Svenska Aerogel går från att vara ett renodlat forsknings- och utvecklingsföretag till att fokusera på en kommersialisering av produkter. Mottagandet har varit mycket positivt.

Vårt material, Quartzene® är uppmärksammat på marknaden och många kunder ser den stora potentialen i materialet. En första genombrottsorder är säkrad och samtidigt rapporteras många intressanta framgångar från kunder och partners som testar vårt material runt om i världen.

Låt mig kort sammanfatta varför vårt material har framtiden för sig och varför den kommersiella potentialen är så stor.

Quartzene®

Varför ska man använda aerogel och varför är tiden mogen för ett kommersiellt genombrott för detta så kallade mirakelmaterial?

Quartzene® är en vidareutveckling av klassisk aerogel tillverkad enligt den så kallade sol gel processen. Vi har använt den klassiska aerogelen som ett modellmaterial, analyserat dess styrkor och svagheter samt efter ett gediget utvecklingsarbete lyckats få fram materialet Quartzene®. Jag återkommer med konkreta exempel på tillämpningar.

Problemet för den klassiska aerogelen är att framställningen varit för dyr för att kunna få ett bredare genomslag på marknaden. Med vår variant av aerogel – Quartzene® har vi lyckats behålla de unika egenskaperna samtidigt som produktionskostnaderna sänkts rejält. Vi har dessutom ett flertal tekniska fördelar mot den klassiska aerogelen vilket gör att antal tillämpningsområden ökar avsevärt. Därmed finns nu förutsättningarna för att nå ett bredare kommersiellt genomslag.

Vår patenterade produktionsmetod är mycket kostnadseffektiv och dessutom miljöanpassad.  Vi har lyckats verifiera egenskaperna i materialet och användningsområdena för Quartzene® är flera och omdanande.  Vi befinner oss därmed i en angenäm situation. Nu ska vi fokusera på att bearbeta utvalda kundgrupper där vi bedömer att det finns goda förutsättningar för snabba kommersiella genombrott. Något vi redan börjat med och mottagandet har varit mycket positivt.

En överblick av affärsläget

De tre huvudområden som Svenska Aerogel valt att fokusera på är:

  • Färg & Ytskikt
  • Isolering (termisk isolering)
  • Filtrering

Färg & Ytskikt

Det här är vårt högst prioriterade marknadsområde. Det är här vi har kommit längst. Vår första större order kom nyligen och vi har skäl att tro att det är fler på väg.

De egenskaper som Quartzene® tillför i dessa produkter är unika på flera sätt. Det handlar bland annat om färg som isolerar mot värme, även i höga temperaturer.

De isolerande egenskaperna innebär flera fördelar. Den värmeisolerande effekten gör det till exempel möjligt att skydda de som arbetar i trånga maskinrum på fartyg genom att måla varma maskindelar med isolerande färg. Det är energibesparande och ekonomiskt fördelaktigt att måla hela skrov på insidan och även hytter jämfört med att arbeta med traditionell isolering. Ytterligare ett intressant område är att måla tak och väggar på byggnader som ett alternativ eller komplement till andra isoleringsmaterial.

Inom Färg & Ytskikt har vi även fokus på bestrykningsprodukter för papper och massa. Vi samarbetar med tre större företag inom papper och massa i syfte att skapa bättre tryckbarhet på produkter genom att tillföra Quartzene® i bestrykningsmedel.

Det pågår även intressanta försök med ytskikt på olika golvbeläggningar för att få isolerande egenskaper.

När Quartzene® presenterades i april i år för första gången på Europas största mässa European Coatings Show var responsen över förväntan.  Det är i dag ett stort antal kunder – ca 150 globalt – som arbetar med att testa Quartzene® för att hitta nya, effektiva och kommersiellt efterfrågade produkter.

Efterfrågan ökar globalt. Världsmarknaden för isolerande ytskikt bedöms 2021 vara värd totalt 74 miljarder kronor. Kostnaden för Quartzene® bedöms vara 8 % av försäljningspriset i ett isolerande ytskikt varför marknadspotentialen uppskattas till ca 6 miljarder kronor.

Termisk isolering

Vårt material är extremt poröst och har utmärkta isolerande egenskaper. Det är dessutom miljövänligt, kan inte brinna och tål mycket höga temperaturer utan att förändras. Quartzene® kan förbättra egenskaperna hos de flesta nu existerande material och produkter inom isolering.

Vi samarbetar just nu med två tillverkare av för att ta fram högeffektiva kommersiella produkter. Ett exempel är att använda Quartzene® i klassiska isoleringsmaterial för att därigenom uppnå en halvering av energiförbrukningen. Alternativt kan man halvera tjockleken på isoleringsmaterialet med bibehållen isoleringsförmåga vilket skapar förutsättningar att isolera även i trånga utrymmen.

Även för pappersbranschen har vi fått fina resultat från tester med Quartzene® och dess isolerande förmåga.

Den globala marknaden för isoleringsmaterial bedöms vara värd cirka 500 miljarder kronor år 2020.

Filtrering

Quartzene® kan absorbera oönskade partiklar i både vätska, luft och gas. Materialet tillverkas i en miljövänlig process och är helt rent vilket innebär att det kan användas i samband med livsmedel. Här finns en efterfrågan och ett behov som är ständigt växande. Vi har i dag pågående samarbeten för att ta fram effektiva produkter.

Filtermediet Quartzene® kännetecknas av en infångningskapacitet som är 2-4 gånger högre än för konkurrerande filtermedier. Vidare är Quartzene® inte brännbart till skillnad från filtermedier baserade på aktivt kol. Genom den flexibilitet som processen erbjuder, så kan filtermedier av Quartzene® skräddarsys för att omhänderta olika typer av gasformiga luftföroreningar, till exempel svavelföroreningar, kväveoxider, formaldehyd med mera.

Svenska Aerogel har tillsammans med Svenska Miljöinstitutet (IVL) utvecklat ett filter för kylskåp som dramatiskt ökar livslängden för frukt och grönsaker. Förekomsten av etylen i t ex kylskåpsluft gör att mognadsprocessen påskyndas. Genom att filtrera bort etylen kan livslängden för frukt och grönsaker förlängas, och därmed minskas svinnet. Samarbetet har pågått i snart ett år i ett Eurostarprojekt ”Aerofilter” med finansieringsstöd av EU via den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.  Övriga partners i projektet är två turkiska företag, Akjel samt det stora vitvaruföretaget Arcelik. Just nu pågår fas 2 där etylenfiltret dimensioneras och designas för att sedan i fas 3 testas i kylskåp under verkliga förhållanden innan det slutligen når ut på marknaden.

När det gäller filtrering av vatten har vi även där en registrerad patentansökan avseende en metod för att rena vatten från oljerester. Här har vi bara sett början än och utvecklingen av produkter för detta ändamål förväntas bli stor.

Marknaden för vattenfiltrering bedöms vara 100 miljarder kronor 2018. Marknaden för inomhusfiltrering av luft bedöms vara 60 miljarder kronor.

Som ni hör så finns det gott om kommersiella tillämpningar för vårt material. Och det finns en betydande kommersiell potential. Så låt mig sammanfatta var vi befinner oss i kommersialiseringen för de olika områdena vi fokuserar på och försöka uppskatta när vi kan räkna med en försäljning av Quartzene® inom respektive område.

Termiskt isolerande ytskikt är redan i en kommersiell fas och vi har fått den första ordern på 2 ton Quartzene®. Stort fokus ligger på detta område nu och framöver. Vi räknar med fler order under året och att det stora kommersiella genombrottet förväntas komma under 2018 och 2019 när den stora mängden företag – som är våra kunder idag – börjar marknadsföra sina produkter.

Därför följer troligtvis under 2018 beställningar inom filtrering av inomhusluft samt borttagning av etylen i kylskåp för att hålla frukt och grönt färska längre.

Ytterligare en tillämpning som vi bedömer kunna få ett genombrott är bestrykning av papper och kartong för förbättrad tryckbarhet. Potentialen hos varje kund är mycket stor och vi förväntar oss beställningar tidigast 2019 – 2020.

Sedan pågår det ytterligare ett antal projekt där företag utvecklar produkter med vårt material, men det är svårt att i dagsläget uppskatta sannolikheten för kommersiellt genombrott inom dessa områden.

Detta ska inte ses om en prognos, utan är ett sätt att åskådliggöra var vi ligger i kommersialiseringen inom respektive område.

Parallellt med vår kommersialiseringsfas fortsätter vi att ha en tung vetenskaplig förankring för att utveckla vår verksamhet. För att åstadkomma detta har vi valt att inrätta ett Akademiskt råd. Syftet med det Akademiska rådet är bevara en hög kvalitet i vår produktutveckling. Vi ska fortsätta att utveckla vår IP (patent och kunskapsbas) och använda oss av dess fördelar. Christer Sjöström, arbetande styrelseordförande i Svenska Aerogel och även dess grundare, kommer att leda arbetet i rådet som omfattar både externa och interna representanter.

Styrelsen och ledning arbetar kontinuerligt med strategisk affärsutveckling. Vi har ett flertal intressanta affärsmöjligheter att välja mellan och det är viktigt att hitta rätt fokus och att göra rätt saker så att företaget använder sina resurser optimalt. Målet är att snabbt börja generera intäkter. Bolaget överväger att komplettera pågående strategiarbete med ett Affärsstrategiskt råd som förstärks med externa rådgivare.

Jag vill avsluta med att än en gång understryka att vi från ledningens sida är mycket stolta över att vi nu tagit Svenska Aerogel – ett svenskt ledande forskningsföretag – in i en kommersiell fas, och vi har en mycket spännande tid framför oss.

Anders Lundström

VD

tel 070-656 80 42

 anders.lundstrom@aerogel.se


Informationen lämnas av VD Anders Lundström för offentliggörande den 15 juni 2017 kl 10.00 

Svenska Aerogel är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom materialteknik som har utvecklat och kommersialiserar Quartzene® för olika applikationer; i första hand isolering, färg och ytskikt samt filtrering. Quartzene® är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv metod. Svenska Aerogel har utvecklat ett antal varianter av Quartzene® där det finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners som representerar olika viktiga affärsområden. Svenska Aerogel introducerades på Nasdaq First North i december 2016. FNCA är utsedd Certified Adviser för Svenska Aerogel.