Vid årsstämman i Svenska Aerogel Holding AB (publ) den 18 juni 2024 beslutade aktieägarna om en riktad kvittningsemission till anställda ledningspersoner i Bolaget samt en riktad emission till styrelseledamöter. Den ökning av aktiekapitalet som följer av emissionerna är nu registrerad hos Bolagsverket.

 

Årsstämman beslutade om en riktad kvittningsemission om högst 3 449 493 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 172 474,65, till anställda ledningspersoner i Bolaget som har upplupna lönefordringar på Bolaget om totalt 424 288 kronor. Teckningskursen i kvittningsemissionen uppgick till 0,123 kronor per aktie.

 

Årsstämman beslutade också om en riktad emission om högst 3 495 932 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 174 796,60 kronor, till de vid årsstämman valda styrelseledamöterna. Emissionen genomfördes då styrelseledamöterna valde att ta ut delar av sitt arvode för styrelseuppdraget i form av aktier i bolaget i stället för endast kontant. Patrik Björn, som valdes till ny ordinarie styrelseledamot vid årsstämman, avstod från sin rätt att erhålla arvode för styrelseuppdraget samt från sin rätt att teckna aktier i den riktade emissionen. Detta innebär att det tecknades 3 008 128 aktier och att aktiekapitalet ökade med 150 406,4 kronor. Teckningskursen i den riktade emissionen uppgick till 0,123 kronor per aktie.

 

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår nu till 950 072 524 aktier vilket är en ökning med 6 457 621 aktier och innebär en utspädning om 0,68 procent. Genom emissionerna ökar aktiekapitalet med 322 881,05 kronor från 47 180 745,15 kronor till 47 503 626,20 kronor.

 

Mer information om emissionerna finns i kommunikén från årsstämman.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA.

 

Gävle 2024-07-03