Svenska Aerogel har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet utvecklat ett filter för kylskåp som dramatiskt ökar livslängden för frukt och grönsaker. Förekomsten av etylen i kylskåpsluft gör att mognadsprocessen påskyndas. Genom att filtrera bort etylen kan livslängden för frukt och grönsaker förlängas. 

Samarbetet har nu pågått i ett år och är ett Eurostarprojekt ”Aerofilter” med finansieringsstöd av EU via Vinnova.  Resultaten som rapporteras är mycket intressanta och Svenska Aerogel får ännu en teknisk verifiering av materialet Quartzene®. Svenska Aerogel avser att patentskydda filtermaterialet och en ansökan har registrerats tidigare i år.

Arbetet går framåt enligt plan och vi har nu ett filtermaterial som effektivt förstör etylen i kylskåpsluft”, Jörgen Magnér PhD och Seniorforskare IVL.

Ett av de företag som deltagit som partner i projektet är Arcelik, rankat som Europas tredje största tillverkare av hushållsprodukter efter Bosch & Siemens och Electrolux.  Där skall man nu börjat testa det nya filtret i kylskåp under verkliga förhållanden med målet att få fram en färdig produkt för marknaden. Arcelik är också Turkiets största företag med 25 000 anställda och 14 produktionsanläggningar i fem länder (Turkiet, Rumänien, Ryssland, Kina och Sydafrika). Huvudkontoret finns i Istanbul och produkterna säljs i ca 100 länder runt om i världen under 10 olika varumärken.

Aerofilterprojektets målsättning är att utveckla en filterteknik för att avlägsnar kemiska föreningar som förekommer i kylskåp. Frukt och grönsaker som vi förvarar i kylskåp påverkar varandra och avger en luktfri, färglös gas som kallas etylen. Det är just den gasen som gör att allt mognar och också ruttnar även om kylan förlänger processen något.

Ytterligare ett mål i projektet är att förbättra inomhusluftens kvalitet i tätt befolkade stadsområden för människor som upplever hälsoproblem p g a luftföroreningar.

Behovet att hitta nya tekniker och produkter som är energi- och kostnadseffektiva samt tar hänsyn till hållbarhetskraven ökar i takt med konsumenternas efterfrågan. De nya innovativa produkter som förväntas bli resultatet av Aerofilterprojektet kommer att kunna möta dessa behov.

Det här är en innovation som angår många. Att på ett effektivt sätt fånga etylen har en stor potential inte bara mot vitvaruindustrin utan också inom hela förpackningsindustrin för livsmedel. Vi hoppas kunna förlänga livslängden för frukt och grönt i hela logistikkedjan, från förpackning där skörden sker via butik och slutgiltig förvaring i hemmet”.  Anders Lundström VD Svenska Aerogel

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende icke vinstdrivande forskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt inrättad av den svenska regeringen och svensk industri. IVL arbetar med tillämpad forskning med uppdrag att främja en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och samhället i stort. IVL arbetar med frågor som rör luftföroreningar och luftkvalitet, i Sverige och internationellt. Deras expertis sträcker sig från utsläpp och spridning av luftföroreningar till luftkvalitet och exponering, deponering i ekosystemen, åtgärdsstrategier och konsekvenser av kontrollåtgärder.

Documents