Svenska Aerogel Holding AB (publ) rapporterar kvartal 3, 2022 med en nettoomsättning som ökat med 650 % jämfört med motsvarande period under föregående år. Det ökade resultatet är i huvudsak påverkat av bolagets strategiska samarbete med en världsledande producent inom processindustrin, vilket har gett en ökad försäljning av tjänster. Bolaget har även lanserat den nya innovativa produkten SeaQare™, som har väckt stort intresse. Svenska Aerogels långsiktiga och konsekventa arbete med att skapa kundvärde börjar nu visa resultat.

Väsentliga händelser tredje kvartalet 2022

  • Bolaget ingick avtal med världsledande producent inom processindustrin
  • Produktintroduktion SeaQare™ – en innovativ och hållbar teknik för båtbottenfärger
  • Specialkemikaliedistributören Stort Chemicals Ltd ny distributör i Storbritannien och Irland
  • Företrädesemission av units genomfördes och tillförde bolaget cirka 21,1 MSEK före emissionskostnader
  • Elin Lovén utsågs till ny CFO

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Nyttjandeperiod för teckningsoptioner tillförde bolaget cirka 2,2 MSEK före emissionskostnader
  • Svenska Aerogel och Worlée presenterade den nya tekniken WorléeShield
  • Svenska Aerogel blev formellt certifierade som hållbar och hälsosam arbetsplats

 

Intäkter

Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet 2022 uppgick till 2,6 (0,4) miljoner kronor, varav tjänster utgör 2,3 (0,0) miljoner kronor. För perioden jan-sept 2022 uppgår nettoomsättningen till 3,4 (1,3) miljoner kronor, varav tjänster utgör 2,3 (0,0) miljoner kronor.

 

Kostnader

För tredje kvartalet 2022 uppgick kostnaden för sålda varor till 3,8 (3,2) miljoner kronor, försäljningskostnaderna till 3,2 (3,0) miljoner kronor, administrationskostnaderna till 1,8 (1,3) miljoner kronor och forsknings- och utvecklingskostnaderna till 1,2 (1,2) miljoner kronor. För perioden jan-sept 2022 uppgick kostnaden för sålda varor till 13,6 (11,1) miljoner kronor, försäljningskostnaderna till 9,8 (9,8) miljoner kronor, administrationskostnaderna till 5,6 (5,3) miljoner kronor och forsknings- och utvecklingskostnaderna till 3,8 (3,8) miljoner kronor. 

 

Resultat

För tredje kvartalet 2022 uppgick EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) till -5,3 (-6,2) miljoner kronor, rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7,3 (-8,2) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till -7,6 (-8,5) miljoner kronor. För perioden jan-sept 2022 uppgick EBITDA till -23,2 (-22,5) miljoner kronor, rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -29,1 (-28,0) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till -30,1 (-29,1) miljoner kronor.

 

Resultat per aktie

Resultat per aktie för tredje kvartalet 2022 uppgick till -0,03 (-0,06). Resultat per aktie för perioden jan-sept 2022 uppgick till -0,13 (-0,23).

 

Tillgångar

Koncernens totala tillgångar uppgick 30 sept 2022 till 88,3 (76,9) miljoner kronor. Likvida medel uppgick 30 sept 2022 till 5,7 (14,1) miljoner kronor.

 

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder

Koncernens eget kapital uppgick 30 sept 2022 till 51,8 (42,5) miljoner kronor. Långfristiga skulder uppgick 30 sept 2022 till 14,4 (19,5) miljoner kronor.

 

Investeringar

Koncernen har under perioden juli-sept 2022 investerat 1,2 (0,9) miljoner kronor i maskiner och utrustning i bolagets produktionsanläggning i Gävle.  

 

Kassaflöde

För tredje kvartalet 2022 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -2,8 (-9,6) miljoner kronor och kassaflödet från finansieringsverksamheten till -5,7 (4,9) miljoner kronor. För perioden jan-sept 2022 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -23,8 (-27,0) miljoner kronor och kassaflödet från finansieringsverksamheten till -1,0 (15,8) miljoner kronor.

 

Den kompletta kvartalsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99. 

 

Denna information är sådan som Svenska Aerogel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 30 november 2022 kl. 19:00.