–  I det tredje kvartalet ökar kundaktiviteterna och med ett antal löpande affärer på plats inom termisk isolering för vårt segment Fastighets- och byggindustri, så breddar vi tillämpningarna till våra andra segment Transport och Processindustri, säger Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel Holding AB.

Intäkter

Koncernens totala intäkter för tredje kvartalet 2020 uppgick till 0,3 (0,3) miljoner kronor varav nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) miljoner kronor. För perioden jan-sept 2020 är totala intäkten 2,2 (0,7) miljoner kronor varav nettoomsättningen 0,3 (0,4) miljoner kronor. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (0,2) miljoner kronor.

Kostnader

Rörelsens kostnader, inklusive avskrivning, för tredje kvartalet 2020 uppgick till 8,5 (8,0) miljoner kronor. Personalkostnaderna uppgick till 3,4 (3,1) miljoner kronor och avskrivningar till 1,6 (1,2) miljoner kronor.

För perioden jan-sept 2020 uppgick kostnaderna till 28,2 (26,9) miljoner kronor.

Resultat

Resultatet före skatt för tredje kvartalet 2020 uppgick till -8,6 (-7,9) miljoner kronor.

Resultatet före skatt för jan-sept uppgick till -28,2 (-27,1) miljoner kronor.

Resultat per aktie -0,11

Tillgångar

Koncernens totala tillgångar uppgick 30 sept 2020 till 78,2 (57,6) miljoner kronor. Likvida medel uppgick 30 sept 2020 till 13,4 (7,1) miljoner kronor.

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder

Koncernens eget kapital uppgick 30 sept 2020 till 40,1 (30,9) miljoner kronor. Långfristiga skulder uppgick till 24,6 (15,2) miljoner kronor.

Investeringar

Bolaget har under perioden juli-sept investerat 1,4 (11,0) miljoner kronor relaterat till maskiner och utrustning i bolagets produktionsanläggning i Gävle.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,2
(-3,5) miljoner kronor under det tredje kvartalet 2020.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET

Positiv respons och nya order efter teknikutveckling

Barozzi Vernici inkommer med ytterligare order för användning av Quartzene i isolerande puts efter positiv respons på teknikutvecklingen i fabriken i Gävle. Den nya torken från Hosokawa Micron gör det möjligt att leverera Quartzene med optimerad kvalitet och förbättrade funktioner direkt anpassade till kundens slutprodukt. Materialet är lättare att hantera och tillåter högre inblandningsgrad, vilket ytterligare ökar isoleringseffekten i slutprodukten.

Optionsprogram erbjuds anställda

Samtliga i bolagets ledningsgrupp och 75% av övriga anställda i bolaget väljer att teckna optioner i det incitaments-program som föreslagits av styrelsen.

Ny isolerande takfärg med Quartzene på väg till marknaden

Den franska tillverkaren La Celtique har i samarbete med Svenska Aerogel och distributören Novcoat utvecklat en ny isolerande takfärg med Quartzene som nu närmar sig marknaden

Den kompletta kvartalsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel utvecklar och tillverkar nanomaterialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Visionen är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA  info@fnca.se   08-528 003 99.

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 17 november 2020,  kl 16:00.